Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ ponɑ-m ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɔnɔɣɔ.
2Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ teeli lɩɩnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ ɩ́ kɔŋ. Pǝ kɔkɔtɛ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ teŋku nyǝntɛ, nɑ pǝ́ nɑɑkɩ tɛtʋ tɔɔ.
3Toosee tɑkɑ wei mɑ nɑ ɩsǝntɔ tɔ ɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ wenɑ mɑɑ tɛmɑ nɑʋ tɔ. Mɑɑ nɑwɑ ɑlɛ ɑ tɑɑ sɩ Ɩsɔ kɔmɑ sɩ ɩ wɑkǝlǝɣɩ Yosɑlɛm. Yɑɑ nnɑ mɑɑ toosɑɑ sɩ, mɑ wɛ Kepɑɑ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ kʋteŋ tɔɔ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ hotɑ mɑ nɔɣɔ tɔɔ.
4Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ teeli sʋʋnɑ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
5Ntɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu kpɑɣɑ-m mɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ nɑ kʋ́ sʋʋnɑ-m pǝ tɑɑ tɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ sɩ Tɑcɑɑ teeli sɔsɔ tɔŋɑ suɣu kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɩɩwɑ nɔɣɔlʋ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-m hɑtoo Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Yʋlʋ wei ɩ kɑ sʋʋnɑ-m pǝ tɑɑ tɔ, ɩ wɛ mɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ tɑm kɛ́.
7Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, nyǝnɩ, mɑ kumte lonte ntɔ. Timpi mɑɑ sɩɩ mɑ nɔntɑɑlʋɣʋ tɔɣɔlɛ. Mɑɑ cɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛkʋ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́. Pɑnɑ pɑ ɑwulɑɑ pɑ kɑɑ tɑsɑ mɑ hǝtɛ sɔsɔɔlɛ pilisuɣu nɑ pɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Yɑɑ pɑ pi pɑ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ sǝkɩ tɔɣɔ tǝnɑ.
8Mɑ nɔnɔkpelee cɔlɔɣɔ ɑwulɑɑ mpɛ pɑ ŋmɑɑkɩ pɑ nyǝnɑ. Koluŋɑ kʋlʋmɑɣɑ wɛnnɑ mɑ́ nɑ-wɛ tɑ́ hɛkʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ pilisinɑ mɑ hǝtɛ sɔsɔɔlɛ nɑ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kpiisɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
9Pǝnɛntɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ hɑtǝlǝnɑ-m pɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Nɑ pɑ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑ sǝkɩ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ wɛɛ pɑ hɛkʋ kɛ tɑm tɔɔ.
10Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Kɛ́ɛ́sɩ́ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Pɑ́ mɑɣɑsɩ ɩsǝnɑ kɑ wɛɛ tɔ, nɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm kpɑ-wɛɣɛ fɛɛlɛ.
11Ye pɑ kʋlɑpʋtʋ lɑpɑ-wɛɣɛ fɛɛlɛ, ɩlɛ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ ɩsǝnɑ pɑ pɩɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ ŋmɑ-kɛ tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ kutuluŋ tɔ. Nɑ nɔnɔɔsɩ kʋsʋsʋʋsɩ nɑ kʋlǝlɩɩsɩ. Nɑ ɩsǝnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tǝnɑ wɛɛ tɔ tǝsokoloko. Nmɑɑ nɑ ń hʋ́lɩ́-wɛ nɑ pɑ́ nɑ́nɑ́ pɑ ɩsɛ kɛ kiiŋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɔkɩ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝŋ-tɩ nɑ pɑ́ lɑkɩ-tɩ.
12Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kʋsǝsɩɩtʋ sɔsɔɔntʋ ntɛ́. Ɩkpɑtɛ nte tǝ cɔɔnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ŋkɛɣɛ pʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyǝnɩ-tɛɣɛ Ɩsɔ nyǝntɛ kɛ́.
13Ɩsǝnɑ pɑ mɑɣɑsɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɣɔlɔ. Mɑɣɑsǝlɑɣɑ ŋkɑ kɑ wɛ mɛɛtǝlɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɣɔ pɑ mɑɣɑsǝnɑɑ. Lɔɔʋ ŋku pɑɑ hɛɛwɑ nɑ pǝ́ cɔɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ pǝ tɑ-tɛ tɔ, kʋ lumɑŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlɩ hɔɣɔlʋɣʋ, nɑ kʋ wɑŋ kɛ mpʋ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ pʋlʋ ɩsɩɩ kumte, nɑ pǝ́ kʋlɩ ɩsɩɩ mpiiu nɑ pǝ́ cɔɔ lɔɔʋ ŋkʋ nɑ pǝ́ tɑ́. Ye pǝ kɑɑsɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kʋŋkʋlʋmǝŋ ɩlɛ,
14pǝ kpɑɣɑʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɑtɛ tɔɔ, nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tǝ nyʋɣʋ tɑɑ tɔ tǝ kʋŋkʋlʋmǝŋ wɛ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm, nɑ tǝ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlɩ hɔɣɔlʋɣʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ nɔɔhɛɛ sǝkpenɑ nɑ pǝ polo sɔsɔɔnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm nɑ pǝ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlɩ hɔɣɔlʋɣʋ.
15Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ mǝsɑɣɑ nɑ ɑtɛ, pǝ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛɣɛ. Nɑ hǝlǝŋɑsɩ kɛ pǝ ŋkuluŋɑsɩ liɣiti tɑɑ.
16Mǝsɑɣɑ wɑŋ nɑ kɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ teitei kɛ́. Pɑɑ kɔŋkɔŋ ŋkuɣu mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑtoso.
17Nɔɔhɛɛ wɑŋ nɑ ɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ teitei kɛ́. Mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mpɔɣɔlɑɣɑ. Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ntompee wenɑ ɑ cɔɔwɑ nɑ ɑ́ tɑ́ tɔ ɑ wɑŋ wɛ mpiiu kʋlʋmʋɣʋ. Lɔɔʋ nɑ́ɑ́ cɔɔ nɑ kʋ́ tɑ́, kʋlɛ kʋ wɑŋ tɔtɔɣɔ mpiiu. Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ńtɛ́ tǝ tǝkpɑlɛ kɛɛsǝnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, nɩɩ. Mɑ sɩɩkɩ-ŋ kʋsǝsɩɩtʋ. Pɑɑ tǝŋ-tǝɣɩ sɑɑ wei kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɑ́ tɛ ŋmɑʋ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ lɑ tǝ tɔɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ pɑ́ ŋmɩɩsǝɣɩ tǝ tɔɔ kɛ́ tɔlɑ cɑlǝm.

19N kɑ́ cɛlɑ lɑtǝcɛ kɛ Lefii kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ Sɑtɔkɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ. Pɑ tike kɛ mɑ hɑ mpɑɑʋ sɩ pɑ́ lɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑɣɑ tǝmlɛ. Pɑɑ lɑ lɑtǝcɛ kɛ kɔtɑɣɑ nɑ mɑ́ hɩɩsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ.
20Kpɑɣɑ lɑtǝcɛ ɩnɩ ɩ cɑlǝm nɑ ń tɑɑ-wǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ hǝlǝŋɑsɩ liɣiti. Nɑ tǝ ntompee ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ, nɑ pǝ cɔɔ-yɛ nɑ pǝ́ tɑ́. Ɩlɛ pǝ hɩɩsɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɑsilimɑ ntɛ́. Ɩlɛnɑ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝntɛ.
21Ɩlɛnɑ ń ponɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑtǝcɛ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ lonte nte pɑ lǝsɑɑ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ ń wɔpɩ-ɩ kɔkɔ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
22Kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ wule ɩlɛnɑ ń lɑ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Nɑ pǝ́ hɩɩsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɑsilimɑ. Ɩsɩɩ pɑɑ tɛm-tɛɣɛ hɩɩsʋɣʋ nɑ lɑtǝcɛ tɔ.
23N tɛŋ ɑsilimɑ hɩɩsʋɣʋ, ɩlɛnɑ ń lɑ kɔtɑɣɑ kɛ lɑtǝcɛ kʋfɑlʋ, nɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ.
24Ɩlɛnɑ ń hʋlɩ tɔlɑ ɑnǝɣɩ Tɑcɑɑ. Kɔtǝlɑɑ kɑ́ tʋ́ ɑ tɔɔ kɛ́ tɔm. Pɑɑ lɑ-yɛɣɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
25Pɑɑ kʋyɑkʋ ŋkuɣu pɑɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tiili tɑ cɑɑmɩ tɔ. Hɑlǝnɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
26Kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tǝcu kɛ́ pɑɑ hɩɩsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɑsilimɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ-tɛɣɛ Ɩsɔ nyǝntɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ tʋlɩ-tɛ.
27Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɛɛkɩ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nyǝŋkʋ nɑ pǝ́ puki, ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ lɑ mǝ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋkɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-mɛ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.