Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dirava ese lau ia hamaoroa inai lalohisihisi ane be Israela ena king natuna taudia rua totona do lau abia,
2do lau gwau: Oiemu sinana be laiona hahine goadana bamona. Ia ese laiona dagedagedia edia huanai, iena natuna ia ubudia namonamo.
3Iena natuna ta ia naria namonamo, bona ia bada neganai, ia be laiona goadana momokani. Boroma idauidau alaia dalana ia diba vadaeni, bona taunimanima danu ia ese ia anidia.
4Bese idauidau ese inai laiona ena sivarai idia kamonai, bona edia guri tarapu lalonai inai laiona idia abia. Kimai momo dekena amo, idia ese inai laiona idia veria lao, bona Aigupito tano dekenai idia hakaua vareai.
5Laiona hahine ese ia itaia, iena natuna be ia boio ore, vadaeni ia ese iena natuna ta ma ia abia. Ia naria namonamo, bona iena natuna ia tubu bada lao.
6Laiona edia huanai ia loaloa noho, badina boroma idauidau alaia dalana be ia diba vadaeni, bona taunimanima be ia ese ia anidia.
7Ia ese taunimanima edia gabu aukadia ia hadikaia ore, bona edia hanua be ia ese anina lasi gabudia ia halaoa. Unai tano taudia ibounai ese, unai laiona ena boiboi idia kamonai neganai, idia gari maragi lasi.
8Vadaeni bese idauidau ese, unai laiona abia totona idia haboua. Gabu ibounai dekena amo idia mai. Idia ese edia labana reke gaudia idia atoa hegaegae, bona edia tarapu lalonai unai laiona idia abia.
9Kimai momo dekena amo maua lalonai idia udaia, bona Babulonia ena king dekenai idia abia lao. Dibura ruma lalonai idia koua, vadaeni iena boiboi be, Israela ena ororo dekenai idia kamonai lou lasi.
10Emui sinana be vain auna bamona, sinavai ena badibadinai idia hadoa gauna. Iena huahua momo ia atoa, iena rigina danu be momo, badina ranu be momo unuseni dainai.
11Inai vain ena rigina be goada bona auka, bona idia be king edia dagi audia idia lao. Vain be ia tubu daekau lata herea, bona ori dekenai ia daekau lao. Taunimanima ibounai ese vain ena ataiai idia itaia, mai ena rigi bona raurau momo danu.
12To unai vain be, mai badu danu orea ta taudia ese idia veria daekau, bona tano dekenai idia negea kava. Vadaeni dina daekau kahana dekena amo lai ia toa, vain ia hakaukaua, bona iena huahua be idia moru diho. Vain ena rigi goadadia idia kaukau vadaeni, bona lahi ese ia gabudia ore.
13Harihari inai vain be, anina lasi tano dekenai idia hadoa hanaia vadaeni, tano kaukau dekenai, ranu lasi gabuna.
14Lahi be vain ena rigi badadia dekena amo ia toreisi, bona edia huahua ia gabua ore. Vain ena rigina be do idia goada lou lasi. Idia be king edia dagi audia, taunimanima ese do idia halaoa lou lasi. Inai be lalohisihisi ane ta, bona lalohisihisi neganai do umui abia.