Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑɣɑ heeluɣu sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩsɔ.
3Heeli-wɛ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, hɛkǝlɛ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ wɛnnɑ ntɛ́. Ɩ keŋ tɔɔwɑ nɑ ɩ hʋntʋ suwɑ nɑ tǝ tɑɣɑlɑɑ, nɑ tǝ cɔlǝtɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ polo Lipɑŋ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ nyʋɣʋ tɑɑ.
4Akpɑɑlɛ nte tǝ kǝlɑ kʋlʋɣʋ tɔɣɔ ɩ sɛtɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ponɑ tɑɑtǝlɛ tɛtʋ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ yɑmpɑɣɑtǝlɑɑ ɩcɑtɛ tɑɑ.
5Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ cɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ piliŋɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ nɑ ɩ́ sɔ tɑɑlɛ nte pɑ lukɑɑ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́ lʋm nɔɣɔ. Ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku kʋ sɔɔlɑ lʋm tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ piliŋɑ ŋkɛ kɑ tɛɛwɑ nɑ kɑ́ pǝsɩ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ. Ɩlɛnɑ kʋ mɛɛlɩ, ɩlɛ kʋ tɑ kʋlɩ. Nɑ kʋ wɛnɑ hɛtʋ. Ntɛnɑ kʋ piliŋɑsɩ hɑ sɩ ɩsɛ nɑ hɛkǝlɛ tɔɔ, nɑ kʋ lilɑ kɛ ɩ tɛɛ. Nɑ kʋ hɛlǝsǝɣɩ piliŋɑsɩ kʋfɑsɩ kɛ tɑm.
7Hɛkǝlɛ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩlɛ ɩ kɑ wɛɛ tɔtɔ, ɩ keŋ tɑɣɑlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ hʋntʋ suwɑ teu. Ɩlɛnɑ tʋɣʋ ŋkʋ kʋ lilɑ nɑ kʋ piliŋɑsɩ kɛɛsǝnɑ hɛkǝlɛ ɩnɩ ɩ tɔɔ sɩ ɩ pǝlɩ-kʋɣʋ lʋm.
8Tɛtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ kɛ́ pɑ tuu-kʋɣʋ lʋm sɔsɔɔm kiŋ. Pɑ tuu-kʋɣʋ sɩ kʋ piliŋɑsɩ ɩ́ su teu, nɑ kʋ́ lʋlɩ nɑ kʋ́ pǝsɩ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ, lɛsɛŋ tɔ kʋ kʋpɑŋkʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ: Pɔɔsɩ-wɛ sɩ, tʋɣʋ ŋkʋ kɩɩ lɑ ntɛ́? Kɑncɑɑlɑɣɑ hɛkǝlɛ kɑɑ kpɛsɩ-kʋ nɑ kʋ lilɑ nɑ ɩ́ kooli kʋ pee, nɑ kʋnɑ kʋ hɑtʋ tǝnɑ pǝ wʋlɩ. Pǝ kɑɑ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑnɑ tomɑ kɛ sɔsɔm. Yɑɑ yǝlɑɑ tuutuumɑ ɩ́ wɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ kpɛsɩ-kʋ nɑ kʋ lilɑ.
10Pɑ sɔ-kʋ yɑɑ, ɩlɛ kɩɩ lɑ ntɛ́? Ye ilim tǝlɩɩlɛ heelim*fɑ* mɑpɑ-kʋ, kʋ kɑɑ wʋlɩ timpi tɑɑ kʋ nyɔ mpʋ tɔ? hɑŋɑɣɑ tɔɣɔ. Pǝ lɑkɩ nɑ tɩɩŋ nɑ nyɩɩtʋ wʋlǝɣɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
12Pɔɔsɩ tɔɔ kʋllɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mpɛ sɩ: Ɩ́ tɑ cɛkǝnɑ tɔm ntɩ? Heeli-wɛɣɛ ɩsǝnɑ Pɑpiloni wulɑʋ kɔmɑ Yosɑlɛm, nɑ ɩ́ kuu pɑ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ ponɑ ɩ tɛ tɔ.
13Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ yele nɑ ɩ́lɛ́ ɩ sɩɩ nɔɣɔ nɑ tuunɑʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɛɛnɑ tɛtʋ kʋpɑɣɑlɑɑ tǝnɑ.
14Mpʋ pǝ tisinɑ Yutɑ kɑwulɑɣɑ tǝfɛ, nɑ kɑ́ wɩɩ kʋlʋɣʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ nɑ pɑ tɔkɑ pɑ nɑ-ɩ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kɛ teu.
15Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ kʋfɑlʋ ɩnɩ, ɩ kʋlɑ wei ɩ kuu tɛtʋ yǝlɑɑ kɛ mpʋ tɔ ɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili Icipiti wulɑʋ cɔlɔ sɩ, ɩ́lɛ́ ɩ́ hɑ-ɩ yoou kpɑɣɑnǝŋ nɑ pǝ yoolɑɑ kɛ tuutuumɑ. Yʋlʋ wei ɩ lɑpɑ yɑɑsi ɩnɩ tɔ, ɩ kɑ wɑɑ nɑ ɩ́ fiti kɛlɛ? Timpi ɩ lɑɑlɑɑ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ mpɩ tɔ, ɩ kɑɑ tʋlɩ-tɩ.
16Ntɛnɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ: Mɑɣɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ kɛ́. Ɩsɩɩ pʋntʋ ɩnɩ ɩ sǝpɑ wulɑʋ wei ɩnɩ ɩ tʋ-ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ mpʋ tɔ ɩ tɛ Pɑpiloni. Mpi tɔ, ɩ yɔkɑ ɩ́ nɑ wulɑʋ ɩnɩ pɑ tuunɑʋ nɑ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ.
17Icipiti wulɑʋ kɑɑ ponɑ yoolɑɑ tuutuumɑ nɑ sɔɔcɛnɑɑ pɑɣɑlɛ. Ɩ kɑɑ wɑɑsɩ-ɩ yoou tɑɑ kɛ́ wɑɑtʋ wei Pɑpiloni nyǝ́mɑ kɑ́ lo hɑpɛɛ tɑkɑ tɔ. Ɩcɑtɛ kite kɛ pɑɑ lo nɑ pɑ huli pɔɔŋ sɩ pɑ kʋɣɩ yǝlɑɑ tuutuumɑ.
18Mpi tɔ, ɩ tɑ nyǝnɩ ɩ tuunɑʋ kɛ pʋlʋ. Ɩ yɔkɑ ɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ. Pǝyele ɩnɩ ɩ kɑ yɔɣɔtǝnɑ nɑ ɩ́ sɩɩ, nɑ ɩ́ lɑ pǝ tǝnɑ. Ɩ kɑɑ tɑsɑ fituɣu.

19Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ sɩɩwɑ sɩ, mɑɣɑ weesuɣu tʋ kɛ́. Tuunɑʋ nɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ mpi ɩ nyǝnɑ yem ɩsǝntɔ tɔ, mɑ hǝtɛ kɛ ɩ kɑ lɑpǝnɑɑ. Mɑɑ mǝŋnɑ pǝ tǝnɑɣɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ.
20Mɑɑ nyǝpɩ-ɩ puluɣu nɑ mɑ́ kpɑ-ɩ mɑ kɑtɔkɑ tɑɑ. Mɑɑ ponɑ-ɩ Pɑpiloni nɑ mɑ́ hʋʋnɑ-ɩ tɔm kɛ timpi ɩ tɑ nɩɩnɑ-m tɔ.
21Pɑɑ kʋ ɩ yoolɑɑ tɑɑ selɑɑ tǝnɑ nɑ lɑɣɑtɛ kɛ́. Pǝ kɑɑsǝɣɩ mpɑ ɩlɛnɑ pɑ́ yɑsɩ pɛlɛɣɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ cɑɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nyʋɣʋ tɑɑ piliŋɑ kʋfɑlɑɣɑ. Mɑɑ pɛlɩ hɑtoo comcom nɔɣɔ tɑɑ nyǝŋkɑ. Mɑɑ ponɑ-kɛɣɛ pʋɣʋ kʋkʋlʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ nɑ mɑ́ sɔ-kɛ.
23Ɩsɛɣɛlɩ pʋɣʋ kʋkʋlʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ kɛ́ mɑɑ sɔ-kɛ. Kɑɑ pɩɩ teu nɑ kɑ́ hɛlɩ piliŋɑsɩ nɑ tʋɣʋ lɑ sɔsɔɔʋ kʋpɑŋkʋ nɑ kʋ lʋlɩ pee. Ɩlɛnɑ sumɑsɩ piitimnɑɑ tǝnɑ kɔɔ, nɑ sɩ́ cɑkɩ kʋ ɩsotom tɑɑ nɑ sɩ́ hɛɛsǝɣɩ.
24Ɩlɛnɑ tɑɑlɛ tɩɩŋ tǝnɑ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ. Mɑ́ pǝsǝɣǝnɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ kɛ tiikɑ, nɑ mɑ́ pǝsɩ tiikɑ kɛ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ. Mɑ́ yekinɑ nɑ tʋɣʋ lʋm nyǝŋkʋ wʋlɩ. Mɑɑ yele nɑ kʋwʋlʋɣʋ nɑ́ɑ́ wɛɛnɑ lʋm. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ. Mɑɑ lɑ kɛ́ ɩsɩɩ mɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.