Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, mɑ kɑwǝyɑɣɑ kɛ Icipiti wulɑʋ. Icipiti wulɑʋ, n kɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ kʋfɑlɑɣɑ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Yɑɑ ɩsɩɩ nyɩɩʋ kɛ teŋkunɑɑ tɑɑ. N ŋmɑɑkɩ pusi tɑɑ kɛ́ nɑ ń cʋɣʋtǝɣɩ sɩ lʋm nɑ nyɑ́ nɔɔhɛɛ, nɑ ń pʋɣʋtǝɣɩ-wɩ.
3Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Wɑɑtʋ wei piitimnɑɑ kotiɣi, ɩlɛnɑ mɑ́ hɛtɩ mɑ puluɣu kɛ nyɑ́ tɔɔ nɑ kʋ́ kpɑ-ŋ nɑ pɑ́ hɔ-ŋ nɑ pɑ́ ponɑ-ŋ kʋteŋ tɔɔ.
4Nɑ mɑ́ lɔɣɔ-ŋ ɑtɛ. Ɩlɛnɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑlɛ wontu kɔɔ nɑ tǝ́ tɔɣɔ nyɑ́ nɑntʋ.
5Mɑɑ ŋmɩɩsɩ nyɑ́ nɑntʋ kʋkɑɑsǝtʋ kɛ pɔɔŋ tɔɔ nɑ tɛtɛkɑ tɑɑ.
6Nɑ mɑ́ ŋmɩɩsɩ nyɑ́ cɑlǝm kɛ tɛtʋ tɔɔ. Pɩɩ su tɛtɛkɑ nɑ pǝ́ wɑɑsɩ pɔɔŋ tɔɔ.
7Wɑɑtʋ wei pɩɩ sɩɩ nyɑ́ tǝnɑɣɑ ɩlɛnɑ mɑ́ teesi ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nɑ ɩsɔtʋ. Mɑɑ tɑkɩ ilim tɔɔ kɛ́ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ yu.
8Mɑɑ teesi ɩsɔtɑɑ kɔkɔsɩ kɛ nyɑ́ tɔɔ. Sǝkpɛtʋɣʋ kɑ́ nyɑlɑ tɛtʋ tɑɑ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
9Piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ lɑŋɑ kɑ́ wɑkǝlɩ. Wɑɑtʋ wei pɑɑ nɩɩ nyɑ́ tǝnɑɣɑ tɔm tɔ. Hɑlɩ pǝ kpɛnnɑ tɛtʋnɑɑ mpɑ n tɑɑ nyɩ tɔ.
10Pɑɑ hɑɑ nɔɔsɩ nɑ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ-ŋ tɔ pǝ tɔm. Pɑ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ kɑ́ sele. Wɑɑtʋ wei pɑɑ nɑ́ mɑ kʋsɑ mɑ lɑɣɑtɛ kɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ tɔ. Kʋyɑŋku n kɑ́ hoti tɔ, pɑɑ wei ɩ kɑ́ seliɣi tɑm kɛ́, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ weesuɣu tɔɔ kɛ́.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pɑpiloni wulɑʋ yoolɑɑ tii nyɑ́ tɔɔ kɛ́.
12Mɑɑ kɔnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ. Mpɑ pɑ kǝlɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ yoou tɔɣɔ. Pɑɑ kʋ́ nyɑ́ yǝlɑɑ tuutuumɑ. Pɑɑ wɑkǝlɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɑlɑmpɑɑnɩ.
13Mɑɑ kʋ tɔlɑ wenɑ ɑ tǝnɑ ɩ́ wɛnɑ tɔɣɔ mǝ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ nɔɣɔ. Yǝlɑɑ nɔɔhɛɛ yɑɑ tɔlɑ ɑcʋwɑ kɑɑ tɑsɑ lʋm kɛ cʋɣʋtʋɣʋ.
14Mɑɑ yele nɑ mǝ lʋmnɑɑ cɑɣɑ tǝtiɣitiɣi. Mǝ́ pusi kɑ́ kpeŋ tǝpɑmm ɩsɩɩ nim. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Mɑɑ kpiisi Icipiti tɛtʋ yǝlɑɑ, nɑ tǝ nyǝm tǝnɑ. Icipiti tɛtʋ kɑ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ. Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
16Wulɑ nnɑ piitimnɑɑ ɑlɑɑ kɑ wii Icipiti tɛtʋ nɑ tǝ sɑmɑɑ tɔɔ tɔɣɔlɛ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
17Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ wule, Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
18Yʋlʋ nyɑ́, wii Icipiti nyǝ́mɑ tɔɔ. Pǝ́ tisi pɑ́ nɑ piitimnɑɑ sɔsɑɑ lɛlɑɑ kɛ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ. Timpi sǝtɑɑ tiiki tɔ.

19Pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ hʋʋ sɩ, ɩ́ tɛɛ lɛlɑɑ kɛ teu kɛ? Ɩ́ tii, nɑ mǝ nɑ cefelinɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ ɩ́ hǝntɩ.
20Pɑɑ kʋ́ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ yoou tɑɑ. Pɑ tɛmɑ lɑɣɑlɛɛ kɛ kpɛɛʋ. A kɑ́ kʋ́ Icipiti wulɑʋ yoolɑɑ tǝnɑ.
21Yoolɑɑ tɑɑ ɑkɑnɑɑ mpɑ pɑ sǝŋɑɣɑnɑ-mɛ tɔ. Pɑɑ yɔɣɔtɩ-mɛɣɛ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ sɩ: Hɑlɩ cefelinɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ, pɑ tiiki cǝnɛ sɩ pɑ hǝntɩ tɑ́ hɛkʋ.
22Tǝnɑɣɑ pɑ pimɑ Asilii wulɑʋ. Ɩ sɑmɑɑ pǝlɑɑŋ cɔɔnɑ ɩ nyǝŋkʋ. Yoou tɑɑ kɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ sǝpɑ.
23Atɛtǝlɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ kǝlɑ lumɑŋ tɔ kʋ tɑɑ kɛ́ pɑ pǝlɑɑŋ wɛɛ. Mpɛ pɑ pǝlɑɑŋ ɩ tʋ́ pɑ wulɑʋ nyǝŋkʋ kɛ hɛkʋ. Mpɛ pɑ nyɑɑsɑɣɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑ wɛnɑ pɑ ɩsɛ. Yoou tɑɑ kɛ́ pɑ sǝpɑ pɑ tǝnɑ.
24Tǝnɑɣɑ Ɩlɑm hǝntɑɑ, nɑ ɩ yoolɑɑ cɔɔnɑ ɩ pǝlɑɑʋ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ lɑɣɑtɛ kʋnɑ-wɛ, nɑ pɑ́ hoti nɑ pɑ́ sɩ́. Yǝlɑɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ, pɑ tiinɑ ntɛɣɛ ɑtɛtǝlɛ lumɑŋ tɑɑ. Pǝyele mpɛ pɑ nyɑɑsɑɣɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ kɛ́ sɑɑ wei pɑ wɛnɑ pɑ weesiŋ tɔ. Pɑ fɛɛlɛ fɛɩ mǝlɑ pɑ tɔɔ. Pɑ́ nɑ mpɑ pɑ tiiwɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ tɔ.
25Pɑ sɩɩwɑ ɩ tǝhǝntǝlɛ kɛ mpɑ pɑ kʋwɑ tɔ pɑ hɛkʋ. Pǝ cɔɔnɑʋ ɩ pǝlɑɑʋ tɔ, ɩ yoolɑɑ tuutuumɑ pǝlɑɑŋ wɛnnɑ. Lɑɣɑtɛ kʋnɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ. Pǝyele mpɛ pɑ nyɑɑsɑɣɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ kɛ́ sɑɑ wei pɑ wɛnɑ pɑ weesiŋ tɔ. Pɑ fɛɛlɛfɛɩ mǝlɑ pɑ tɔɔ. Pɑ́ nɑ mpɑ pɑ tiiwɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ tɔ. Pɑ tǝcɑɣɑlɛ ntɛ́ sǝtɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ pɑ hɛkʋ.
26Tǝnɑɣɑ Mesɛkɩ nɑ Tupɑɑlɩ pǝ tɛtʋnɑɑ ɑwulɑɑ, nɑ pɑ yoolɑɑ nɑ́ wɛɛ tɔtɔ. Pɑ yoolɑɑ pǝlɑɑŋ tʋ-wɛɣɛ hɛkʋ. Yoou tɑɑ kɛ́ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ pɑ sǝpɑ. Pǝyele mpɛ pɑ nyɑɑsɑɣɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ wɛnɑ pɑ ɩsɛ.
27Mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɑ ɩnɩ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ kɛ́ mpʋ tɔ, pɑ tɑ pi-wɛɣɛ yoolɑɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Mpɛ ɩnɩ pɑ tiinɑ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ suuwɑ pɑ yoou wontu. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ pɑ nyɔɔŋ kɛ pɑ lɑɣɑlɛɛ. Pɑ kɑwɑlɑɣɑ kɑ́ mǝlɩ pɑ mʋwɑ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, mpɛ pɑ nyɑɑsɑɣɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ kɛ́ sɑɑ wei pɑ wɛnɑ pɑ weesiŋ tɔ.
28Icipiti nyǝ́mɑ kɑ́ sɩ ḿpʋ́ɣʋ́. Pɑɑ pi-wɛɣɛ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
29Tǝnɑɣɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ nɑ pɑ ɑwulɑɑ nɑ pɑ ɑwulumpiyɑ wɛɛ tɔtɔ. Pɑɑ nɑ pɑ ɑkɑɩtʋ ntɩ tǝ tǝnɑ tɔ, pɑ lɑpǝnɑ-wɛɣɛ teitei kɛ ɩsɩɩ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ. Pɑ nɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ kɛ pɑ kpɛntɑ pim kɛ tɛtʋ tɛɛ.
30Ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ piitimnɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ wɛ tǝnɑ tɔtɔɣɔ, nɑ pǝ kpɛŋnɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ. Mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ pɑɑ kɛ́ ɑkɑnɑɑ kɛ́, nɑ pɑ́ nyɑɑsǝɣɩ ɑntulinyɑ. Amɑ nɔɔnɔɔ fɛɛlɛ pɩɩwɑ pɑ nɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ.
31Wɑɑtʋ wei Icipiti wulɑʋ kɑ́ nɑ́ mpɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ tɔ. Ɩ lɑŋlɛ kɑ́ pɑsɑ hɛɛʋ kɛ ɩ nɑ ɩ yoolɑɑ, nɑ ɩ sɑmɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ yoou tɑɑ tɔ pɑ tɔɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
32Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ Icipiti wulɑʋ nyɑɑsɩ ɑntulinyɑ tɑɑ. Amɑ nɔɔnɔɔ pɑɑ pi ɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ yoolɑɑ kɛ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɑ yoou kʋwɑ tɔ pɑ hɛkʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.