Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ tiikilɑɑ kɛ kpɑɑlʋɣʋ mpi mɑ kpɑɑlǝɣɩ-wɛ tɔ pǝ tɔm. Ɩsɛɣɛlɩ tiikilɑɑ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Pɩɩ wɛɛ kɛ́ sɩ kɑlǝkǝŋ kɛ tiikilɑɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ. Ɩlɛnɑ mɩɩ mǝlɩ nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ mǝ tɩ.
3Ɩ́ nyɔɔwɑ nɑɑlǝm nɑ ɩ́ lʋʋ hʋntʋ kɛ wontu. Ɩ́ lɑpɑ kɔtɑɣɑ kɛ tɔlɑ nim nyǝnɑ. Amɑ ɩɩ tiikiɣi kɑlǝkǝŋ.
4Ɩ́ tɑ kpɑɑsɩ heeŋ ɑcɑmɑɑ ɑpɑlʋtʋ. Ɩ́ tɑ lɑ kɔɔlɛ kɛ wei ɩ fɛɩnɑ ɑlɑɑfǝyɑ tɔ. Ɩ́ tɑ hɔkɔ wei ɩ wɛnɑ hiŋ tɔ. Pǝyele ɩ́ tɑ keeti wei ɩ hɛlɑɣɑɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑ pɛɛkɩ kʋlepiŋ. Amɑ ɩ́ ŋmɑkǝlɑ-ɩ kɛ́ nɑ mʋsʋŋ nɑ toŋ.
5Tɔlɑ ɑnɩ ɑlɛ ɑ lɑŋɑ tiikilu ɩlɛnɑ ɑ́ yɑ, nɑ ɑ pǝsɩ tɑɑlɛ wontu ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
6Mɑ kɑlǝkʋ yɑ yem kɛ́ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Kʋ cɔɔkɩ pɔ́ɔ́ŋ nɑ pulɑsɩ tɑɑ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ nǝɣǝsǝɣɩ kʋ tɔm, yɑɑ ɩ́ pɛɛkɩ-kʋ.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tiikilɑɑ mɛ, ɩ ke ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
8Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ kɛ́. Mɑ heeŋ lɑŋɑ tiikilu, nɑ ɩ́ wɛ lɛɛkǝlɑɑ niŋ tɑɑ. Ɩ pǝsɑ tɑɑlɛ wontu tɔɣɔnɑɣɑ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, mɑ tiikilɑɑ yelɑ heeŋ pɑɑsǝnɑʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ pɑ tɩ.
9Pǝ tɔɔ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ tiikilɑɑ ɩ nɩɩ mɑ tɔm.
10Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ heeliɣi-mɛ sɩ mɑɑ kʋlɩ mǝ tɔɔ. Mɑɑ lɛɛkɩ mɑ heeŋ kɛ mǝ niŋ tɑɑ. Mɑ kɑɑ yelinɑ-mɛɣɛ-ɩ, ɩlɛ ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mǝ tǝɣɩ tiikuɣu. Mɑɑ hɛtɩ mɑ heeŋ kɛ mǝ niŋ tɑɑ, ɩ kɑɑ wɛɛ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ tiiki mɑ kɑlǝkʋ kɛ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ-kʋ.
12Mɑɑ kpeɣeli-kʋ, ɩsɩɩ tiikilu lɑkʋɣʋ ɩ kɑlǝkʋ kɛ wɑɑtʋ wei kʋ yɑ yem yem tɔ. Mɑɑ polo nɑ mɑ́ pɛɛkɩ mɑ tɔlɑ kɛ timpi ɑ yɑwɑ tɔ. Kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ kɛ́ sǝkpɛtʋɣʋ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ kɛ́.
13Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ nɑ yǝlɑɑnɑɑ tɑɑ. Mɑɑ kpeɣeli-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ tiiki-mɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ pulɑsɩ tɑɑ. Mɑɑ tǝŋ lɔɔŋ nɑ timpi timpi pǝ wɛ cɑɣɑʋ tɔ.
14Mɑɑ ponɑ-mɛɣɛ nyɩɩtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ. Ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ pulɑsɩ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ nyɩɩtʋ kʋlɛkǝlɛkǝtʋ.
15Mɑ́ɑ́ tiikinɑ mɑ kɑlǝkʋ nɑ mɑ́ ponɑ-kʋɣʋ tǝhɛɛsǝlɛ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtǝnɑ.
16Mɑɑ pɛɛkɩ wei ɩ lepɑ tɔ. Mɑɑ keeti kʋhɛlǝŋ nɑ mɑ́ hɔkɔ wei pǝ kʋwɑ tɔ. Mɑɑ hɑ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ wei pǝ wɩɩkɩ tɔ. Siɣisuɣu kɛ mɑɑ tǝŋ nɑ mɑ́ tiikinɑ-ɩ. Amɑ mɑɑ kpiisi ɩ tɑɑ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝŋ nɑ nim nyǝŋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ. Mɑɑ fɑɣɑ kɑlǝkʋ tɔlɑ tɑɑ. Mɑɑ fɑɣɑ ɩwɑɑŋ nɑ pǝŋtʋlʋŋ.
18Mǝ lɑŋɑ tɑ hʋlʋmɩ sɩ ɩ́ tiiki nyɩɩtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fɛlǝɣɩ nɔɔhɛɛ kɛ mǝ nyɩɩtʋ kʋkɑɑsǝtʋ. Mǝ lɑŋɑ tɑ hʋlʋmǝnɑ lʋm cǝlɩ cǝlɩ nyǝm nyɔɔʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ cʋɣʋtǝɣɩ kʋkɑɑsǝm nɑ mǝ nɔɔhɛɛ.

19Ɩlɛnɑ mɑ heeŋ lɛlǝŋ tɔkɩ nyɩɩtʋ nti pɑ fɛlɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ lʋm mpi pɑ cʋɣʋtɑɑ tɔ.
20Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ tɔŋ sɩ, mɑɑ hʋʋnɑ heeŋ kʋyɑsǝlǝŋ nɑ wei ɩ tɛmɑ tɑɑsɩ tɔ.
21Mpi tɔ, mǝ ɑsǝŋkpekiŋ nɑ mǝ hǝŋ kɛ ɩ́ tusinɑ heeŋ ɑcɑmɑɑ. Ɩ́ yɔkɑ-ɩ hǝŋ nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-ɩ kɑlǝkʋ tɑɑ.
22Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ wɑɑsɩ mɑ heeŋ nɑ pɑ́ tɑɑ tɑsɑ-ɩ kuuu. Ɩlɛnɑ mɑ́ hʋʋnɑ pɑ́ nɑ mɑ heeŋ.
23Mɑɑ lǝsɩ mɑ kɑlǝkʋ kɛ tiikilu kʋlʋm, nɑ ɩ́ tiiki-kʋ. Pʋntʋ ɩnǝɣǝlɛ mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti. Ɩnɩ ɩ kɑ pǝsǝnɑ kʋ tiikilu nɑ ɩ́ tiiki-kʋ.
24Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ, nɑ mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti kɛ ɑwulumpu. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
25Tɑcɑɑ sɩ mɑ́ nɑ mɑ kɑlǝkʋ tɩɩ pɛɛlɩ hɛɛsʋɣʋ nɔɣɔ. Mɑɑ kpiisi tɑɑlɛ wontu kɛ tɛtʋ tɑɑ. Tɔlɑ kɑ́ cɑɣɑnɑ ɑ tǝɣɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. A kɑ tooki hɔtʋ tɛɛ.
26Mɑɑ yele nɑ ɩ́ cɑɣɑ nɑ ɩ́ cɔɔ mɑ pulɑɣɑ nɑŋŋ nyǝŋkɑ. Mɑɑ yele nɑ tɛʋ nɩɩkɩ-mɛɣɛ kʋ wɑɑtʋ. Pɩɩ wɛɛ koolee kʋpɑnɑ tɛʋ kɛ́.
27Tɩɩŋ kɑ́ lʋlɩ pee, nɑ tɛtʋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ. Pɩɩ cɑɣɑnɑ pɑɑ wei, nɑ mɑ́ cɛ-mɛɣɛ mǝ ŋmɑkǝllɑɑ niŋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
28Piitimnɑɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ kuuu. Pǝyele ɑtɛ tɑɑlɛ wontu ɩsɑɣɑtʋ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ tɔɣɔʋ. Ɩ kɑ cɑɣɑnɑ mǝ tǝɣɩ, nɔɣɔlʋ kɑɑ cɔɔsɩ-mɛ.
29Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ tɩɩŋ tɑɑlɛ nte tǝ hǝtɛ yɑɑwɑ teu tɔɣɔ. Nyɔɣɔsɩ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ kʋɣʋ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ kɑɑ tɔɣɔ fɛɛlɛ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ.
30Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ. Mɑ wɛ mɑ yǝlɑɑ wɑɑlɩ, nɑ pɑ kɛ́ mɑ nyǝ́mɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
31Ɩ́ kɛ́ mɑ yǝlɑɑ kɑlǝkʋ kɛ́, nɑ mɑ́ tiikiɣi-mɛ. Mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.