Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ*fɑ* nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ liɣiti nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ. Pusi pǝyɑlʋ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́, mɑɑ wɛ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kuuwɑ tɔ, pɑ tɑɑ kɛ́ Kepɑɑ pɔɣɔ nɔɣɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ-m ɩsɩɩ toosee tɑkɑ, nɑ mɑ́ nɑ́ isɔtɔnʋɣʋ tʋlɑɑ. Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑkɛŋ kuuu pǝnɑɣɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ ntɛ́. Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ-m Pɑpiloni nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɔɣɔ Kepɑɑ nɔɣɔ nɑ ɩ́ toŋ, tii mɑ tɔɔ. kɔtʋɣʋ tǝmlɛ tɔ.
4Mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ ɩlɛ mɑ nɑ́ heelim sɔsɔɔm nɑpǝlɩ pǝ lɩɩnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ kɔnɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ kpɩɩsǝŋ nyǝŋkʋ nɑkʋlɩ. Nɑ kɔkɔ ŋmɛlǝsǝɣɩ nɑ pǝ́ cɔɔkɩ-kʋ. Kʋ hɛkʋ tɑɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ŋku pɑ sotɑɑ nɑ pɑ́ wɔ kɔkɔ tɑɑ tɔ.
5Ɩlɛnɑ wontu nɑtǝlǝɣɩ liɣiti lɩɩnɑ ŋmʋntʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ tǝnɑ, tǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ yǝlɑɑ.
6Pɑɑ ŋku kʋ ɩsɛntɑɑ wɛ tɔm liɣiti nɑ keŋ kɛ liɣiti.
7Tǝ nɔɔhɛɛ kɑ siɣisɑɑ kɛ́, nɑ tǝ nɔntɑɑlǝŋ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ nɑule. Nɑ ɑ́ teeki kɔkɔ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kʋsotuɣu.
8Tǝ keŋ liɣiti ɩnɩ, pɑɑ ŋku kʋ tɛɛ nɑ yʋlʋ niŋ. Ɩlɛ tǝ niŋ ɩnɩ ɩ nyǝnǝɣɩ hɔɣɔlǝŋ liɣiti, ɩsɩɩ tǝ ɩsɛntɑɑ nɑ tǝ keŋ.
9Tǝ kenɔɔsɩ kɑ yoosinɑ tǝmɑɣɑ. Ye tǝ tɔŋ tǝ siɣisɑɑ kɛ́ tǝcɑ, nɑkʋlɩ kɩɩ kɛɛsǝɣɩ.
10Pɑɑ tǝ tɑɑ ŋku kɩɩ wɛnɑ ɩsɛntɑɑ kɛ tɔm liɣiti kɛ́. Yʋlʋ ɩsɛntɑɑ kɑ wɛɛ, nɑ tɔɣɔlɑɣɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ nɑʋ ɩsɛntɑɑ nɑ mpʋtʋ tɔɔ, nɑ pǝ́cɔ́ pǝ kɑɑsɩ hɛkǝlɛ ɩsɛntɑɑ.
11Ɩsɔtɑɑ tɔɔ kɛ́ tǝ ɩsɛntɑɑnɑɑ nɑ tǝ keŋ kɑ fɑɣɑɑ. Ɩlɛnɑ keŋ nɑɑlɛ nɑ́ɑ́ tokiɣinɑ tǝmɑ, nɑ nɑɑlɛ nɑ́ɑ́ tɑkɑ-tɩ.
12Pɑɑ ŋku kʋ tɔŋ kɛ́ nɑ kʋ siɣisɑɑ. Nɑ kʋ puki timpi feesuɣu tusiɣi-kʋ tɔ, kɩɩ hɛlǝɣɩ.
13Wontu ntɩ tǝ wɛɛtʋ kɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ mɑmɑlɑ. Nɑ tǝ wɛɛ ɩsɩɩ kɑhulɑsɩ, nɑ kɔkɔ ŋkɛ kɑ cɔɔkɩ tǝ hɛkʋ tɑɑ. Tǝ nyɑɑlǝm tɔɔwɑ sɔsɔm kɛ́ nɑ tɛʋ ŋmɛlǝsʋɣʋ lɩɩkɩ pǝ tɑɑ.
14Ɩlɛnɑ wontu ntɩ tǝ́ kpɑkǝɣɩ ɑsewɑ nɑ tǝ́ tɛɛkɩ nɑ tǝ́ kɔŋ, ɩsɩɩ cɑlɑnɑɑ tiikuɣu tɔ.
15Mɑ tɔŋɑ nyǝnʋɣʋ kɛ wontu ntǝɣɩ mpʋ, ɩlɛ mɑ nɑwɑ pɑɑ wontuɣu ŋku kʋ cɔlɔɣɔlɛ pɔpɔtɛ kʋlʋmtǝlɛ nɑ ɑ tokinɑ ɑtɛ.
16Pɔpɔlɛɛ ɑnɩ ɑ ŋmɑtʋ nɑ ɑ wɛɛtʋ teekɑɣɑ kɔkɔ kɛ́, ɩsɩɩ liɣitee pǝlɛ ɑtɔntɔɔtɛ nyǝntɛ. A kɑ wɛnɑ wɛɛtʋ kʋlʋmtʋ kɛ ɑ liɣiti kɛ́. Ɩlɛnɑ ɑ ŋmɑtʋ nɑ ɑ wɛɛtʋ cɑɣɑ ɩsɩɩ ɑ suu tǝmɑ tɑɑ.
17Ye ɑ kʋlɑ tɔntɛ, ɑ kɔŋkɔmǝŋ liɣiti kɛ́ ɑ siɣisinɑɑ, ɑɑ kɛɛkɩ.
18A kʋŋkʋlʋmǝŋ kɑ wɛ sɔɣɔntʋ, nɑ tʋlʋŋɑsɩ wɑɑsɑ ɑ tǝnɑ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ nɑ sɩ teeki kɔkɔ.
19Ye wontu ntɩ tǝ tɔŋ, ɩlɛ pɔpɔlɛɛ nɑ́ɑ́ tǝŋǝɣɩ tǝ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Ye tǝ kʋlǝɣɩ ɑtɛ ɩlɛ pɔpɔlɛɛ nɑ́ɑ́ kʋlɩ tɔtɔ.
20Timpi feesuɣu tusɑɣɑɑ-tɩ tɔɣɔ tǝ pukɑɣɑ, nɑ pɔpɔlɛɛ kʋlǝɣɩ nɑ ɑ tǝŋǝɣɩ. Mpi tɔ, wontu lǝmɑɣɑsǝlɛ kɑ wɛ ɑ tɑɑ kɛ́.

21Ye wontu ɩ tɔŋ, ɩlɛ pɔpɔlɛɛ tɔŋ. Ye tǝ sǝŋɑɑ, ɩlɛ ɑ sǝŋ. Ye tǝ kʋlǝɣɩ ɑtɛ, ɩlɛ ɑ kʋlɩ. Mpi tɔ, wontu lǝmɑɣɑsǝlɛ kɑ wɛ pɔpɔlɛɛ tɑɑ kɛ́.
22Wontu ntɩ tǝ nyɔɔŋ tɔɔ kɑ lemɑɣɑ ɩsɩɩ tiŋ tɑkɑ kɛ ɩsɔtɑɑ, nɑ pǝ́ tee kɔkɔ.
23Nɑ wontu ntɩ tǝ keŋ nɑɑlɛ nɑɑlɛ loosɑ tǝmɑ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɔnʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ tǝ keŋ nɑɑlɛ nɑɑlɛ lɛlʋ nɑ́ɑ́ tɑkɑ tǝ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ tɔɔ.
24Ye wontu ntɩ tǝ kʋlɑ tɔntɛ, mɑ nɩɩkɩ tǝ keŋ kɔkɔtɛ kɛ́, ɩsɩɩ lʋm sɔsɔɔm. Yɑɑ ɩsɩɩ Tomɑ tǝnɑ tʋ nɔɣɔ. Pǝ kɛ́ kɔkɔtɛ sɔsɔɔlɛ kɛ́ ɩsɩɩ yoolɑɑ nyǝntɛ. Wɑɑtʋ wei tǝ cɑɑkɩ sǝŋʋɣʋ, ɩlɛ tǝ kpili tǝ keŋ.
25Ɩlɛnɑ kɔkɔtɛ lɩɩkǝnɑ tǝ nyɔɔŋ tɔɔ ɩsɔtɔnʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ.
26Ɩsɔtɔnʋɣʋ ŋku kɩɩ wɛ wontu ntɩ tǝ nyɔɔŋ tɔɔ kɛ mpʋ tɔ, kʋ tɔɔ kɑ wɛ pʋlʋpʋ ɩsɩɩ liɣitee pǝlɛ nte tǝ wɛ pooku tǝlɛ tɔ tǝ kumte. Ɩlɛnɑ pʋlʋpʋ lɩɩkǝnɑ kumte ntɛ tǝ tɔɔ nɑ pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ yʋlʋ ɩsɛntɑɑ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɑwɑ sɩ yʋlʋ nǝɣǝsǝlɛ ńtɛ́ tǝ teekɑɣɑ kɔkɔ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ŋku pɑ sotɑɑ tɔ. Pǝ cɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ cɔɔnɑ-kʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɩsɩɩ yʋlʋ nǝɣǝsǝlɛ ńtɛ́ tǝ tǝnɑɣɑ́ cɔlɔ, nɑ pǝ́ kpɑ nɑ pǝ́ tii tɔ. Mɑ nɑwɑ ɩsɩɩ kɔkɔ nyɑlǝmǝlɛ sɔsɔɔlɛ nɑ pǝ́ cɔɔnɑ-tɛ.
28Nyɑɑlǝm sɔsɔɔm mpɩ pɩɩ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ nɩɩkʋɣʋ nɑ kɑɣɑlʋ kɑɣɑ tɔ. Pǝ kɛ́ Tɑcɑɑ teu nǝɣǝsǝlɛ kɛ́. Mɑ nɑ́ mpʋ ɩlɛnɑ mɑ́ hoti mɑ ɩsɛntɔɔ nɑ mɑ́ nɩɩ nɔɣɔlʋ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-m.