Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Soopu tʋʋwɑ ɩ kʋyɑkʋ kʋlʋlʋɣʋ nɑ wulɑ sɩ:
3Pǝ́ hɩɩsɩ mɑ kʋyɑkʋ kʋlʋlʋɣʋ, nɑ ɑhoo nnɑ pɑ yɔɣɔtɑ mɑ lʋlʋɣʋ tɔm tɔ.
4Pɑ́ nyǝnɩ-kʋɣʋ sǝkpɛtʋɣʋ nyǝŋkʋ. Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ ɩ́ tɑɑ pɔɔsɩ kʋ tɔm. Pǝyele nyɑɑlǝm nɑpǝlɩ pǝ́ tɑɑ nyɑɑlɩ-kʋ.
5Ɩsotom nɑ ɑtɛtǝlɛ sǝkpɛtʋɣʋ ɩ́ pɔɔsɩ kʋ tɔɔ. Nɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ kʋkpɛɛtʋɣʋ wɑɑsɩ-kʋ́, yɑɑ ilim sɩ́ nɑ pǝ́ yu ɩsɩɩ ɑhoo.
6Ahoo ɑnɩ ɑ́ kǝlɩ lɛnnɑ kɛ sǝkpɛtʋɣʋ. Pɑ́ tɑɑ tɑsɑ-yɛɣɛ kɑlǝnɑʋ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ, yɑɑ pǝnɑɣɑ tɑɑ.
7Ahoo ɑnɩ, ɑ́ sɑɑlɩ kɑɑlʋlɑɣɑ kɛ tɑm tɔɔ. A tɑɑ nɩɩ lɑŋhʋlʋmlɛ kɑwilitɑɣɑ nɑkǝlɩ tɔtɔ.
8Tʋwɑɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ kʋyɛɛŋ kɛ mpusi tǝŋsʋɣʋ, nɑ pɑ́ kpɑɑsǝɣɩ tʋm sɔsɔ*fɑ* pɑ́ɑ́nɑ́ tɔ. Pɑ́ tǝŋsɩ ɑhoo ɑnǝɣɩ mpusi. (Tǝlɑɑkɔŋ) kɛnɑ tɑ́ɑ́ tɛlǝsɩ sɩ tʋm sɔsɔ.
9Sǝkpɛtʋɣʋ ɩ́ wɑɑsɩ tʋlʋmɑlʋɣʋ tɔɔ, nɑ ɑhoo ɑnɩ ɑ́ tɑŋ ilim nɑ ɑ́ wɩɩ. Pǝ́cɔ́ ɑ́ tɑɑ loosi pǝ nyɑɑlǝm.
10Mpi tɔ, ɑ tɑ kɑɣɑtɩ mɑ lʋlʋɣʋ, nɑ sɑŋɑ mɑ́ nɑɑkɩ wɑhɑlɑ sɔsɔ ɩnɛ.
11Pepe tɔɔ kɛ́ mɑ tɑɑ sɩ́ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ lʋlɩ-m, yɑɑ mɑ tɑɑ hɛɛ mɑ lɩɩʋ wɑɑtʋ?
12Pepe tɔɔ kɛ́ pǝ hɑ-m too, nɑ ɩ́ sɩɩ-m ɩ tɔɔ nɑ mɑ́ mʋsɩ-ɩ?
13Ɩsǝntɔ tɔ, mɑɑ hǝntɑɑ tǝpɑmm kɛ pǝlɑɑʋ tɑɑ, nɑ mɑ́ tooki, nɑ mɑ́ hɛɛsǝɣɩ.
14Mɑ nɑ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ nɑ tɛtʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, mpɑ pɑ ŋmɑɑkɩ tɛɛsɩ sɔsɔɔnsɩ tɔ,
15yɑɑ ɑwulumpiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ wʋlɑ nɑ pɑ́ suuliɣi liɣitee kɛ tɛɛsɩ tɑɑ tɔ.
16Mɑɑ wɛ ɩsɩɩ pǝ hɔlʋsʋɣʋ pǝyɑɣɑ nɑ kɑ́ tɑ nɑ́ ilim tɔ.
17Ɩsɑɣɑʋ yeki ɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pǝlɑɑʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ mpɑ pɑ kɑwɑ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔ, pɑ hɛɛsǝɣɩ tɑm tɔɔ.
18Sɑlǝkɑtʋnɑɑ tǝnɑ wɛ hɛɛsʋɣʋ tɑɑ kɛ tǝnɑɣɑ. Pɑɑ tɑsǝɣɩ ŋmɑkǝllɑɑ hólɑ kɛ nɩɩʋ.
19Sǝkpelu nɑ sɔsɔ pɑ wɛ kʋlʋm kɛ tǝnɑɣɑ. Pǝyele pǝ cɛkɩ yom nɑ ɩ cɑɑ.

20Pepe tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ yeki nɑ wɑhɑlɑ nyǝ́mɑ nɑɑkɩ ilim? Nɑ ɩ́ hɑɑkɩ lɑŋwɑkǝllɛ nyǝ́mɑ kɛ weesuɣu?
21Pɑ tɑŋɑ sǝm, nɑ pǝlɛ pɩɩ kɔŋ. Nɑ pɑ́ pɛɛkǝɣɩ-wǝɣɩ teu ɩsɩɩ liɣitee.
22Yʋlʋ wei ɩ lɑŋlɛ kɑ́ hʋlʋmǝnɑ nɑ ɩ́ ŋmɑɑlɩ sɩ ɩ hikɑ pǝlɑɑʋ?
23Wei ɩ mpɑɑʋ ŋmɛlɑɑ nɑ Ɩsɔ tɑmɑ-ɩ kotɑɣɑ tɔ yɑ́ɑ́?
24Mɑ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ feesiŋ tisuɣu, nɑ mɑ́ mɔlǝɣɩ pǝ fɛɩ tǝnɑɣɑ, ɩsɩɩ lʋm kpeŋuɣu tɔ.
25Ye mɑ tʋ́ mɑ tɑɑ kɛ pʋlʋpʋ sɔɣɔntʋ pǝ kɔŋ kɛ́. Mpi mɑ seeki tɔɣɔ mɑ nɑɑkɩ.
26Mɑ tɑ nyɩ tǝpɑmm yɑɑ ɑlɑɑfǝyɑ yɑɑ hɛɛsʋɣʋ tɔm. Amɑ cɔɔsɛɛ wɑtǝɣǝnɑ-m.