Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi ba doonaa dooyidi, ba yelettido gallassaa hagaadan yaagidi qanggiis;
3“Taani shahaarettido qammainne taani yelettido gallassai coo xayona!
4He gallassai xuma gido! Bolla Xoossai he gallassaa shenehoo go; a bollan poo7oikka poo7oppo.
5Leelida xumainne ciggaarai a goozo; a shaarai kammo; a poo7uwaakka xumai gentto.
6He gallassa qammaa sakkana xumai oiqqo. Laittaa giddon de7iya gallassatun i qoodettoppo; aginatu qoodankka geloppo.
7He gallassa qammai maino; ufaissa ililssikka an siyettoppo.
8Lewaataana giyo miimminttiyaa denttanau loohida shareechchoti he gallassaa qanggona.
9He qammaayyo bakkaaliyaa xoolinttee poo7oppo; poo7uwaa naagidikka demmoppo; maallado xalqqeekka ayyo xalqqoppo.
10He qammai taani ta aayee uluwan shahaarettennaadaaninne ha metuwaa be7ennaadan teqqibeenna gishshau, qanggettidaagaa gido.
11“Taani ta aayee uluwan haatta kiyarkkinaashsha! Ta aayee uluwaappe yeletta wodhdhaanne haiqqarkkinaashsha!
12Ta aayyiyaa tana aissi ba kiyuwan zaaradeeshsha? Ba xanttaakka tana aissi xanttadeeshsha?
13He wode taani haiqqidabaa gidiyaakko, ha77i shemppada xiskkaas shin! Qolettida sohota banttau zaaretti keexxida sa7aa kawotuuranne eta zoriyaageetuura, worqqai de7iyoonne bantta keettan biraa kunttida halaqatuura issippe duufuwan zin77aas shin!
16Woikko aayee uluwaappe boshettidi yelettida na7adan, woikko gallassa poo7uwaa ainne be7ibeenna yiiraadan, taani biitta giddon qosettaichcharkkinaashsha!
17Duufuwan iitati bantta iita oosuwaa aggoosona; yan daafuranchchatikka shemppoosona.
18He sohuwan qashuwaasatikka shemppidi ufaittoosona; oosuwaa ootissiyaageetu waasuwaa eti hegan siyokkona.
19Guuttai gitaikka yan de7ees; ailleekka ba godaassi ailletiyoosaappe kiyees.
20“Metuwan de7iyaageetuyyo poo7oi aissi imettidee? De7oi cammiyoogeetussi,
21haiqoi yanddeeshsha giidi amottin, yeennan ixxiyoogeetussi, qotti wottido buquraa koyiyoogaappe aattidi, haiquwaa koyiyaageetussi,

22duufuwaa biidi gakkiyo wode, ufaissaaninne ililssan poocammiyaageetussi de7oi aissi imettidee?
23Ogee bayiichchido uraassi, Xoossai a yuushuwaa dirirggido uraassi poo7oi aissi imettidee?
24Qumaa miyoogaa gishshaa oolais; ta oolee aggennan goggiya haattaa mala.
25Taani yayyidobai ta bolli gakkiis; taani dagammidobaikka tanan haniis.
26Taayyo metoppe attin, saroi, woppinne shemppoi baawa” yaagiis.