Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu cɔ̃ɔ̃ o pɛitɛ́yiè,
2kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
3Bɛ̀ m pɛitɛ́ dìì yiè, dɛ kó diyiè dìi feti, nɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ yĩ bɛ̀ cɔ̀útɛ́ dɛnitidɑbirɛ pɔutì kɛ̀ɛ feti!
4Dɛ kó diyiè ntú dibiìnnì kpɛri, Kuyie nhɑ borɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, ɑ bɑ́ ndɑkɛ dɛ kó diyiè kpɛti, ɑ bɑ́ɑ́ míítɛ́ di ĩ́nkɛ̀ ɑ wenniku!
5Kudɔnkùu dì dɑ̀tínnɛ́ ku kó dibiìnnì, yɛwɛtisùɔ̀ mbo di ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kupɑ̃̀kù ndì dɑ̀ɑ́tí kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndì bo!
6Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kupɑ̃̀kù diɛkùu kɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɑɑ ndɛ kó kɛyènkɛ̀ dibenni kó yɛwe miɛkɛ, dɛ kó kɛyènkɛ̀ bɑ́ nkɔkɛ́ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ kó yɛwe miɛkɛ!
7Dɛ kó kɛyènkɛ̀ɛ nɑɑ́ ntɛhɑ̃ũntɛ, bɛ̀ bɑ́ɑ́ keè diwɛ̀ì kó tɛyíìtɛ̀ dɛ kó kɛyènkɛ̀!
8Dɛ kó kɛyènkɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ fietí bɛnitinɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù! Bɛ̀ɛ kɛ̀ fietí bɛwɑɑ̀dɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ mɑɑ́nko!
9Siwɑ̃̀ɑ̃ sìì ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní diúríkɛ̀pɑ̀nnì sìi sɔutɛ, kɛ̀ kɛ̀ mbɑɑ kuwenniku kɛ́mɔ́ntɛ́, kɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ diyiè yɛ̀tìní dɛ̀!
10Kɛ yɛ̃́ dɛ kó kɛyènkɛ̀ í kpetínnɛ́mɛ̀ n yɔ̃ pɔutì, kɛ̀ í ǹ fũ̀ũnnɛ̀ mɛsémmɛ̀ diɛmɛ̀!
11Bɑ nte kɛ̀ n yí ku n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ? Bɑ nte kɛ̀ nyí ku n yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì?
12Bɑ nte kɛ̀ bɛ̀ n ceé n yɛtìní dìì mɔ̀nnì? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀ n yɑ̃ɑ̃́ ndi miɛ̀?
13Nɛ̀ yíe n nɑ nduɔ́mu bɛ́u, nɛ̀ miɛ n do duɔ́mu kɛ ompu.
14Kɛ nɑ nwɛ̃ńnɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kutenkù, bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ kɛ̀ sì nɑɑ́ nyɛdobuò.
15N nɑ mbonɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nsi, sìì do mɔkɛ mɛsɔɔ, sìì do piɛku timɑ́tì pɛ́ítì si cɛ̃́ĩ.
16Yoo bɛ̀ pɑ̃̀nkɛ nɑ nni ncùù kɛ̀ m bɑ́ mbo, n nɑ nkɛ nsɔroo ibí ìì í yɑ̀ diyiè ì kɔ̃mɛ.
17Dɛ bíɛ́kɛ̀ bɛyɛibɛ í kɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ tɔ̃mmú, bɛ̀ɛ̀ wɛ̃rímú dèè bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɛ́ nhom̀pɛ̀.
18Tikpetíntì kɛ nhompu, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɛ̀ yo wèè bɛ̀ bɑ̀ɑ o kó fɛpíɛ̀fɛ̀.

19Dɛ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ í bɑɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ tu bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀, tidɑɑtì yɛmbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tì bɑkɛ́.
20Bɑ nte kɛ̀ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ dennɛní wèè yó nfɛ̃́ũ̀rì? Bɑ nte kɛ̀ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ duɔ́ mmufòmmu wèè yo nyo mmɛsémmɛ̀?
21Wèè ɔ̃ mbɑɑ mukṹṹ mbɑ́ mù í tuɔ̀kùní, wèè ɔ̃ nyɑ́ɑ́ mmukṹṹ mbɛ̀ yɑ̀ɑ́mmɛ̀ tikpɑ̀tì.
22Kòò bo nsɔ̃́ nhò kɛ̀ bo diwɛ̀ì bo ò kùɔ, kòò do mpɛ̀tɛ́ kufɔ̃ti dɛ̀ nɑ nhò nɑɑti,
23wèè í wúó nhò kèrí dɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò peri tipíìtì timɔu
24Mí nkó mudiì nɛ́ tú fɛkṹũ̀fɛ̀, kɛ̀ n nɔnniɛti pũɔ̃̀ mmɛniɛ ntɛ̃mɛ̀.
25N cokù tì tiì n tùɔ̀kùní, n dé tì tiì nɛ́ m bonɛ̀.
26Kɑri só í bo, mɛom̀pùmɛ̀ í bo, diwɛ̀ì í bo, mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɑ́ɑ̀ mɛɛ̀ nɛ́ m bonɛ̀.