Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ yɔɣɔtǝnɑ Soopu nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N suukɑɣɑ-m tɔm tɔ, n kɑ́ tɑsɑ-m kʋtʋɣʋ nɑ? N yookɑɣɑnɑ-m tɔ, n wɛnɑ kʋcɔcɔtʋ tɔtɔ?
3Mpʋɣʋlɛ Soopu cɔwɑ Tɑcɑɑ sɩ:
4Mɑ kǝlɑ pǝciiu, wentiɣi mɑɑ cɔ? Mɑɑ tɑkɩ mɑ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ mɑ niŋ kɛ́.
5Mɑ tɛmɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ tɔm kʋlʋm, mɑɑ tɑsǝɣɩ nɑtǝlɩ. Mɑ cɔwɑ tɔm nɑɑlɛ, ɩlɛ mɑɑ tɑsǝɣɩ nɑtǝlɩ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ cɔwɑ Soopu kɛ kɑcuculɑɣɑ tɑɑ sɩ:
7Tɔʋ, tɔkɩ nyɑ́ tɩ ɩsɩɩ ɑpɑlʋ nɑ mɑ́ pɔɔsɩ-ŋ nɑ ń cɔ-m.
8Kʋpɑm n cɑɑ sɩ ń kʋ mɑ tɔm nɑ ń wɛɛnɑ tɑmpɑnɑ nɑ ń hʋlɩ sɩ mɑ tɑ siɣisi?
9N tɑlɑ-m tomɑ nɑ? Yɑɑ nyɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ wɛ ɩsɩɩ tɛʋ holɑ, yɑɑ ɩsɩɩ mɑ nyǝŋkɑ?
10Tɔʋ, suu nyɑ́ tǝɣɩ nyʋɣʋ kʋlʋɣʋ nɑ sɔsɔɔntʋ nɑ ń tɑkɩ nyɑ́ tǝɣɩ teu sɔsɔɔm nɑ teeli.
11Mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ. Nyǝnɩ-wɛɣɛ ɩsɛ nɑ ń mǝŋnɑ-wɛɣɛ ɑtɛ.
12Nyǝnɩ-wɛɣɛ tɔm kʋlʋm nɑ pǝ́ lumsi-wɛ. Nɑŋtɩ ɑsɑɣɑɑ kɛ tɔm kʋlʋm.
13Nmɛsɩ pɑ tǝnɑɣɑ tɛtʋ tɛɛ. Tǝkɩ-wɛɣɛ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ.
14Pǝlɛɣɛlɛ mɑɑ sɑ-ŋ. Mpi tɔ, n hikɑ ɑkɑɩtʋ kɛ nyɑ́ toŋ tɔɔ.
15Nyǝnnɑ Cutɑɣɑ, mɑ́ ŋmɑnɑ-kɛ́ tɔtɔ, ɩsɩɩ yʋlʋ. Ɩlɛnɑ kɑ́ tɔkɩ nyɩɩtʋ ɩsɩɩ nɑʋ.
16Kɑ tǝnɑɣɑ tɑɑ kɛ́ kɑ toŋ wɛɛ. Alɑɑfǝyɑ hɑɣɑ kɑ lotɔnɑ tɑɑ.
17Kɑ sukɑ nɑ toŋ kɛ́ ɩsɩɩ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ, nɑ kɑ tɑlɑ holɑ lɛɣɛtɑ tǝmɑ tɑɑ.
18Kɑ mʋwɑ cɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ foofoo. Kɑ koŋkoolɑsɩ nǝɣǝsǝnɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kpɑtǝŋ.
19Nkɛɣɛlɛ mɑ kʋlɑpǝm tɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm*fɑ*. Mɑ lɑpǝnɑ-kɛ nɑ mɑ́ tʋ-kɛɣɛ lɑɣɑtɛ. pɑ cɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Mpi pɑ yɑɑ cǝnɛ sɩ lɑɣɑtɛ tɔ, wontuɣu kʋnɛ kʋ kelɑ tɔm kɛ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ.

20Pɔɔŋ lʋlǝɣǝnɑ kɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Tǝnɑɣɑ tɑɑlɛ wontu ŋmɑɑlǝɣɩ.
21Kɑcǝkɑ nyɩɩtʋ ɩsotom tɛɛ kɛ́ kɑ hǝntǝɣɩ. Tǝnɑɣɑ sǝsǝncɑɑsɩ lɔpɑ lʋcɑɣɑm nɔɣɔ.
22Nyɩɩtʋ ntɩ tǝ tɛɛ kɛ́ kɑ wɛɛ, lɔɔʋ nɔɣɔ nyɩɩtʋ tʋ-kɛɣɛ hɛkʋ.
23Pɑɑ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ suwɑ kɑɑ nǝɣǝsǝɣɩ. Yɑɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ lʋm sʋʋnɑ kɑ nɔɣɔ tɑɑ, kɑ cɑɣɑnɑ nɑɑni kɛ́.
24Nɔɣɔlʋ kɑɑ kpǝtǝnɑ-kɛ nɑ kɑ ɩsɛ sɩ ɩ kpɑɑ-kɛ. Pǝyele pɑ kɑɑ kpɑ-kɛɣɛ kɑtɔkɑ sɩ pɑ tʋlǝɣɩ kɑ mɩɩnɑ.
25N pǝsǝɣɩ nɑ ń kpɑ nyɩɩʋ*fɑ* nɑ kulɑɣɑ nɑ? Yɑɑ kʋ nsǝmlɛ kɛ ń pǝsǝɣɩ nɑ ń hɔkɔ ŋmǝnɑɣɑ? tʋm sɔsɔ wei pɑ yɑɑ sɩ coco tɔ, ɩsɩɩ pɑ tɔŋʋɣʋ sɩ tɔɣɔlʋɣʋ tɔ.
26N kɑ́ pǝsɩ nɑ ń sʋsɩ sǝsǝncɑŋɑ kɛ kʋ mɩɩnɑ tɛɛ? Yɑɑ n kɑ́ pǝsɩ nɑ ń tʋlɩ kʋ tɑmɑɣɑ nɑ kulɑɣɑ?
27N mɑɣɑsǝɣɩ sɩ kɩɩ wiinɑ-ŋ nɑ pǝ́ leeli yɑɑ kʋ yɔɣɔtǝnɑ-ŋ tǝpɑmm kɛ?
28Nyɑnɑ-kʋ ɩ́ kɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑ? Yɑɑ n kɑ́ kpɑ-kʋɣʋ yomle kɛ tɑm tɔɔ?
29N kɑ́ liɣilinɑ-kʋ ɩsɩɩ sumɑɣɑ nɑ? Yɑɑ n kɑ́ tɑmsɩ-kʋɣʋ ŋmǝnɑɣɑ, nɑ nyɑ́ pɛɛlɑɑ liɣiliɣinɑ?
30Tiinɑ kpɑlɑɑ kɑɑ pɛɛtɩ-kʋ. Pǝyele tɑɑtǝlɑɑ nɑ́ kɑɑ tɑlɑ-kʋ.
31N kɑ́ pǝsɩ nɑ ń wɑɑsɩ kʋ tɔnʋɣʋ tǝnɑɣɑ ŋmɑntɑɑsɩ nɑ? Yɑɑ kʋ nyʋɣʋ kɛ n kɑ́ sɔ lʋm tɑɑ wontu sɔsɔɔntʋ kulɑɣɑ?
32Ye n kpɑ kʋ tɔɔ, ɩlɛnɑ ń tɔɔsɩ yoou tɔm, n kɑɑ tɑsɑ nyɩɩlʋɣʋ.