Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Job

Job 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job na boniganba geg-itogusadgine, e-iba-gwalulesadgi isdar sunmakded.
2Job weyob sogded:
3“Ibiga an-iba-gwalulesad geg bergudibe. Ibiga a-mutikidba soglenaigusdibe, ‘susugwa gwalulesye,’ a-mutikid nagussulina gadinad.
4A-iba, negasichidga nagusana nuedinad. Bab-Dummad, a-ibagi binsassulina gadinad, a-ibagi negsichidbi nagusana nuedinad.
5A-iba neg-gubyagwaledga nagusana gadinad, a-iba mogir-sichidga nagusana nuedinad. A-iba dad-ibeler-galegedyobi nagusana nuedinad.
6A-neg-mutikidgi nega-gudureged nagusana gadinad. A-iba, nii-gardamar-abargi-naidgi elilesunna, a-iba, birgamar-ibagangi-naid elilesunna.
7We-neg-mutikidgi geg dule gwalulegena gadinad. We-neg-mutikidgi mer dule wergusunna.
8Ibiga dule-ina-isgana-imakmaladi, we-iba-ukabsassurdibe. Ibiga we-dulemar-ibdula-demarginedgi-gangued-nikamaladi, a-iba-ukabsassurdibe. A-iba ukabsalesana, nuedinad.
9Ibiga a-ibagi niisgwamar-bolego-noardaed nodibe, ibiga a-ibagi dad-ibeler gasdibe, dad-ibeler gassulina bur nuedin.
10Ibiga a-mutikidbali an gwalulesdibe, emide, bonigan-gunaid mag-dakega an-imaknaid.
11”Ibiga an sapidukugi-maigu, burgwissurdibe, ibiga an gwalulenaigu, burgwissurdibe, burgwisana bur nabirinad.
12Ibiga an gwalulenaigu, an-abingasmardibe, ibiga an gwalulesgua, an-onusmardibe.
13An burgwisana, nue-imas an meremainad, gwen itomaisulinad.
14Reymar-gannar-neg-dummagan-sobmalad-burgwismalad-abargi an obunnomainad. Dule-dummagan-gannar-negdummagan-sobmalad-burgwismalad-abargi, an gabmainad.
15Ar dule-nuga-nikamalad or-ibed-gudigusmalad-abargi, na e-neg-dummagangi ena mani-urbisgusmalad-abargi, an nue-imas meremainad.
16Igi sikwi amba yoo aideged-iba-omoe burgwar-aidenonidae, gwen-neg-daksasuli digleddae, ayobi, ibiga an gussurdibe.
17Ar dule-isganamar burgwenonikile, ase e-ibmar-isgana-imaked bergusiid. Ar dule-gegus-gudimalad burwa-dulega gunonikile, ase obunnosiid.
18Ar dule-galesgudimalad burgwenonikile, ase na obunnosiid. Degine, we-dulemar dummad-e-wiodiid-ese-iseedi-goledi, asega bar itogosurmalad.

19Ar dule-bulegana, degi, dule-belagwamaladi burwa-dulega gunonikile, bela na emarbi daklesiid, dule egi obined sulid. Degine, dule-maiga-gudiidi burgwenonikile, geb na e-dummadgi ollorgusiid.
20”Bab-Dummad, ¿ar ibiga be dule-naibi-itodiid gwalulegega be imaksa? ¿Ar ibiga be dule-isdar-itodiid dula-gudiguega be imake?
21Ar wemar burgwebigudidaenad, ar geg burgwesunnad. Aisaar gwae burgwebigudidaenad, ibmar-nued-amidiiyobi, burgwed amididaenad.
22Ar wemar yeer itosmalaled, geb neg-urba-aidedele, weligwar itogoed.
23Ar Bab-Dummad dulega igar-obured, negsichigi aka-aka-gudidaeyobi, emar-imaked.
24An-akiginnedi dii-aryomaiyobi gued, bane-bane-masgullegedyobi, an naibid itodiid.
25Aka bur bule an ibmar-dobgudiid anga nagunonikid, ar an ibmargi-gwayediid anga daklenonikid.
26Neg-bogidikid bar anga naisulid, nue bar an obunnodisulid. Unnila surbinsa-itogedbi an dakedisunnad.”