Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Ye yʋlʋ tɑŋɑ-kʋ pǝ tʋsɑ-ɩ kɛ́. Ɩ kɔŋ nɑ ɩ́ loosi-kʋɣʋ loosuɣu mɑɣɑmɑɣɑ tɔ, ɩ pǝsǝɣɩ kpɛntǝlɑsɩ kɛ́.
2Yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kpɑŋʋɣʋ tɑ tɑlɑ sɩ ɩ́ kʋlɩ nyɩɩʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ nɔɣɔlʋ kɑɑ mɑɣɑsɩ sɩ ɩ kʋlǝɣɩ mɑɣɑ Ɩsɔ mɑ tɔɔ.
3Awe kǝntǝnɑ-m nɑ pǝ́ wɛɛ sɩ mɑ́ fɛlɩ pʋntʋ? Mɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛ tɛtʋ tɔɔ tɔ.
4Mɑ kɑɑ su yɔɣɔtʋɣʋ kɛ kʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ nyǝm tɔm. Ɩsɩɩ kʋ nɔɔhɛɛ nɑ kʋ toŋ nɑ kʋ teu pǝ tɔm.
5Awe kulɑ kʋ tɔɔ pɔɣɔlɛɛ nɑ kʋ́ nɑɑkɩ? Yɑɑ ɑwe kɑ́ sʋʋ kʋ nɔɣɔ tɑɑ?
6Awe hɑɑnɑ kʋ nɔɔle ńtɛ́ nɑ toŋ? Kʋ kelɑ tɔm wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́.
7Kʋ siɣile tɑɑ pɔɣɔlɛɛ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tɑmsɑ kpɑlǝŋ kɛ tǝntǝmlɛ, nɑ pǝ́ nyɔɔ ɩsɩɩ pɑ tɑɑlɑ kʋtɑɑlʋ.
8A mɑtǝnɑ tǝmɑɣɑ teu kɛ́ tǝkpɑm. Heelim mɑɣɑmɑɣɑ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ pǝ́ sʋʋ ɑ hɛkʋ tɑɑ.
9Pɔɣɔlɛɛ ɑnɩ ɑ nyɔkǝlǝnɑ tǝmɑɣɑ teu kɛ́ nɑ ɑ́ kpɛntɩ kʋlʋm, pʋ́ʋ́ɣʋ́ fɛɩ.
10Ye kʋ cimsɑɑ, kɔkɔ lɩɩkɩ kɛ́. Kʋ ɩsɛ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ tɑnɑŋ ilim yɑɑkʋɣʋ tɔ.
11Nɑ kɔkɔ mɑmɑtǝsǝŋ lɩɩkǝnɑ kʋ nɔɣɔ, nɑ mɑmɑcǝɣǝlɑsɩ nɑ́ɑ́ kʋlǝɣɩ.
12Kɔkɔ nyɔɔsɩ lɩɩkǝnɑ kʋ mɩɩnɑ tɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tiyɑɣɑ wɑsʋɣʋ mǝsɑɣɑ tɔɔ nɑ huluɣu kpɑɑkɩ tɔ.
13Kʋ feesiŋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ ŋmɑlɑ kɔkɔ nɑ mɑmɑtǝsʋɣʋ lɩɩkǝnɑ kʋ nɔɣɔ.
14Kʋ luɣu tɑɑ kɛ́ toŋ wɛɛ. Ɩlɛnɑ wei ɩ́ nɑ́-kʋ ɩ tɛɛ sʋʋkɩ.
15Kʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ pɔɣɔlɛɛ tɑmsɑɑ kɛ́, nɑ ɑ́ kpɛntɩ kʋlʋm, nɑ pǝ́ wɛɛ tomɑ, pɩɩ ciɣitiɣi.
16Kʋ nyɑmlɛ wɛ toŋ kɛ́ ɩsɩɩ pǝlɛ. Tǝ wɛ tomɑ kɛ́ ɩsɩɩ nem*fɑ*. tɔɔʋ wɛ teitei kɛ́ nɑ ɑ tǝnɑ tǝmɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ cɔɔsǝɣɩ ɩsɔtɑɑ nyǝntɛ nɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́.
17Ye kʋ kʋlɑɑ, sɔɣɔntʋ kpɑɑkɩ ɑlɑɑfǝyɑ tɑɑ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ pɑ ɑpɑlʋtʋ yɔɔlɩ nɑ pɑ́ seeki.
18Pɑɑ pɑ sɔpɑ-kʋɣʋ lɑɣɑtɛ pɩɩ sʋʋkɩ. Mpʋ tɔtɔɣɔ, nɑ ŋmɑntɑɑsɩ nɑ nyǝmɑ́.

19Nyǝɣǝlʋɣʋ wɛ-kʋɣʋ teitei kɛ́ ɩsɩɩ keemɑɣɑ. Nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ-kʋ ɩsɩɩ tɑɑʋ kʋpʋkʋɣʋ.
20Pɑɑ tɔɣɔnǝɣɩ-kʋ nɑ nyǝmɑ́. Pǝyele pǝntɔlʋpɛɛ nɑ́ wɛ-kʋɣʋ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ.
21Akɑlʋɣʋ wɛ-kʋɣʋ ɩsɩɩ keemɑɣɑ, nɑ kʋ́ nɩɩkɩ ŋmɑntɑɑsɩ wulɑ nɑ kʋ́ woŋiɣi.
22Kʋ lotu tɔɔ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɑtɑɑsɩ kʋsɛŋtɑsɩ, nɑ kʋ́ tɛɛkɩ nɑ kʋ́ yeki ɑfǝlɑ tɔɔ kɛ́ ɩkpɑtɛ ɩsɩɩ ɑkuɣu.
23Kʋ pǝsǝɣɩ teŋku lʋm kɛ́ ɩsɩɩ tiyɑɣɑ wɑsʋɣʋ tɔ, nɑ kʋ́ ciɣitiɣi-wɩ, ɩsɩɩ tulɑɑlʋ nɑ kpɑlǝpɑ.
24Kʋ yeki ɩkpɑtɛ nɑ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ tǝ́ teeki kɔkɔ. Ɩlɛnɑ kʋhulɑŋ kʋlɩ teŋku tɔɔ, ɩsɩɩ ɑkpɑtʋlʋ nyɔɔsɩ.
25Kʋ fɛɩnɑ tʋ́ kɛ ɑtɛ cǝnɛ. Pǝyele pǝ ŋmɑ-kʋɣʋ sɩ kʋ́ tɑɑ nɩɩ sɔɣɔntʋ.
26Tɑɑlɛ wontu fɛɩ-kʋɣʋ sɔɣɔntʋ. Nkʋɣʋlɛ wontu sɔsɔɔntʋ tɑɑ sɔsɔɔntʋ wulɑʋ.