Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yʋlʋ wɛɛʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yoolu. Ɩlɛnɑ ɩ kʋyɛɛŋ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ wei ɩ lɑkɩ tǝmlɛ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ tɔ.
2Ɩ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ yom pɛɛkʋɣʋ ɩsotom sɩ ɩ́ hɛɛsɩ, yɑɑ tǝmlɛ tʋ kʋnyɔntʋ tɑŋʋɣʋ ɩ kʋfɛlʋɣʋ tɔ.
3Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ mɑ kpɑncoou ntɛ́ wʋsɑsɩ ɩsɔtʋnɑɑ. Ahoo wɑhɑlɑ nyǝnɑ kɛ pǝ cɛlɑ-m mɑ pɑɑ tete.
4Ye mɑ hǝntɑɑ, mɑ pɔɔsǝɣɩ mɑ tǝɣɩ sɩ, pǝlee kɛ́ mɑɑ kʋlɩ? Ye pǝ tɑ fe lɔŋ ɩlɛ hʋwɛɛ kpɑɩ nyǝnɑ cɔɔsǝɣɩ-m kɛ́, hɑlǝnɑ pǝ́ nyɑɑlɩ.
5Hiŋ tɔlɑsɩ nɑ sonsompee wɑɑsɑ mɑ tǝnɑ. Mɑ tɔnʋɣʋ yɑ́ pɔɣɔlɛɛ nɑ lʋm kpeŋ.
6Mɑ weesuɣu ɩɩ lɑɑ tɛm, ɩsɩɩ sɑɣɑtɑ lʋʋlʋ kpoŋkpoloku. Ye kʋ kpoŋkpontuɣu ɩ́ tɛmɑ kʋ tǝnɑɣɑ ntɛ́.
7Hɑɩ, Ɩsɔ tɑɑ sɔɔ sɩ mɑ weesuɣu kɛ́ heelim. Mɑ ɩsɛ kɑɑ nɑ kʋpɑntʋ tɔtɔ.
8Ɩsɔ wei ɩ feŋiɣi mɑ tɔɔ tɔ, pǝ kɑɑsɑ pǝcɔ ɩ kɑɑ tɑsɑ-m nɑʋ. Mɑɑ sɑɑlɩ yem nɑ ɩ́ pɛɛkɩ-m nɑ ɩ́ wɩɩ.
9Ɩsɩɩ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ yɑɑkʋɣʋ nɑ kʋ sɑɑlɩ yem tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ tiiki ɑtɛtǝlɛ tɑɑ, ɩɩ tɑsǝɣɩ kpɑʋ.
10Pǝ́cɔ́ ɩɩ mǝlǝɣɩ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ɩlɛ kɛlɛ kɑɑ tɑsǝɣɩ-ɩ nyǝm.
11Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ su. Mɑ lɑɑkɑlɩ pǝsɑɑ kɛ́. Pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ. Mɑ lɑŋlɛ kǝlɑ wɑkǝlʋɣʋ, mɑɑ hʋlɩ-tɛɣɛ.
12Mɑɣɑ teŋku, yɑɑ ɩ tɑɑ tʋm sɔsɔ, nɑ Ɩsɔ ń feŋiɣi mɑ tɔɔ kɛ́ mpʋ?
13Ye mɑ tɔmɑ sɩ mɑ kɑto kɑ́ hɛɛsɩ mɑ lɑŋlɛ, nɑ mɑ kʋhǝntʋɣʋ nɑ́ɑ́ kʋ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
14Ɩlɛ n nyɑɑsɩ-m nɑ toosee ɑsɑɣɛɛ. N hʋlɑ-m yɑɑsinɑɑ, nɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ-m.
15Hɑɩ, ye n kɑ lǝlɑ mɑ luɣu tɛɛ, pɩɩ kǝlɑ-m teu. Sǝm lɑpɑ-m sɑnɑ, nɑ tɑɑsɩ tɛm kɑtɑtǝlɑɣɑ pǝnɛ.
16Pǝ nɩɩ-m, mɑ kɑɑ tɩɩ wɛɛ tɑm. Mɑ weesuɣu tɑ kɛ pʋlʋ, yele-m tǝhɛɛ.
17Yʋlʋ kɛ́ we nɑ ń tʋɣʋnɑ-ɩ mpʋ pǝ tɑkɑ? Nɑ ń keŋnɑ-ɩ mpʋ suwe?
18N cɔɔkɩ ɩ tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku. Nɑ ń mɑɣɑsǝɣɩ-ɩ pɑɑ wɑɑtʋ wei?

19Pǝlee kɛ́ n kɑ́ kʋsɩ nyɑ́ ɩsǝlɛ kɛ mɑ tɔɔ? Nɑ mɑ tɩɩ lipu ntɑɣɑmǝtɛ mɑɣɑmɑɣɑ?
20Yǝlɑɑ tɔɔ cɔɔlʋ, ye mɑ pǝntɑɑ weɣe mɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ? Pepe tɔɔ kɛ́ n siɣisinɑ mɑ tɔɔ kɛ́ nyɑ́ nyǝmɑ́? Nɑ mɑ́ pǝsɩ-ŋ ɩsɩɩ sǝɣǝlɑ?
21Pepe tɔɔ kɛ́ n kɑɑ yele mɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm? Nɑ ń tɛɛ mɑ kʋpǝntʋɣʋ tɔɔ? Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑɑ hǝntɩ nɔɔnɔɔ kɛ́ tɛtʋ tɑɑ. N kɑ́ pɛɛkɩ-m n kɑɑ nɑ-m.