Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Soopu cɔwɑ sɩ:
2Pǝlee kɛ́ ɩ́ kɑ́ hɛɛsɩ-m kʋnyɔŋ tʋɣʋ nɑ mǝ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ?
3Tɔm nɑɑnʋwɑ kɛlɛ ɩ́ tɛmɑ-m kʋtʋɣʋ, pǝ fɛɩ-mɛɣɛ fɛɛlɛ sɩ ɩ́ cɔɔsǝɣɩ-m mpʋ?
4Ye tɑmpɑnɑ mɑ tɩɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ, mɑ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ pǝ tɛŋ.
5Ɩsɩɩ ɩ hɔŋ mǝ tɩ nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ sɩ mɑ kɑwɑlɑɣɑ kʋnyɔŋ kɛ mɑ tɔkɩ tɔ,
6ɑmɑ ɩ́ nyɩ sɩ Ɩsɔ kpɑnɑ-m ɩ puluɣu tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋɣʋ-m kʋnyɔŋ.
7Ye mɑ wiiki sɩ pɑ lɑkɩ-m mʋsʋŋ, nɔɣɔlʋ ɩɩ cɔɔkɩ. Nɑ mɑ́ yɑɑkɩ sɩ pɑ́ wɑɑsɩ-m, nɔɣɔlʋ ɩɩ sɛɛkǝnɑ mɑ tɔɔ.
8Ɩsɔ kɑɣɑ mɑ mpɑɑʋ, mɑɑ pǝsǝɣɩ tɛɛʋ. Ɩ yelɑ-m sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ, nɑ mɑ hɑkǝɣɩ.
9Ɩsɔ kʋwɑ mɑ hǝtɛ yɑɑʋ, nɑ ɩ́ kɔɔlɩ mɑ teeli ntenuɣu.
10Ɩsɔ wɑkǝlɑ-m pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ kpɛsɩ mɑ tɛɛlʋɣʋ ɩsɩɩ tʋɣʋ, nɑ mɑ́ sɩ́.
11Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ huunɑ-m nɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ-m ɩ kolontunɑɑ tɑɑ lɛlʋ.
12Ɩ yʋlʋkʋlɑɑ kpekɑ kpɛntɑ nɔɣɔ nɑ pɑ́ kɔɔ mɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ siki nɑ pɑ́ cɔɔnɑ-m.
13Ɩsɔ hɑtǝlǝnɑ-m mɑ tɛɛtʋnɑɑ, nɑ mɑ ɑsǝmɑɑ nɑ́ɑ́ yɑɑkɩ nɑ pɑ́ yeki-m.
14Mɑ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ mɑ lʋlǝtɑnɑɑ nɑ́ sɔɔ mɑ tɔɔ.
15Mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ mʋʋlɑɑ nɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ́ yʋɣʋ-m nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ-m kpɑɩ tʋ.
16Pɑɑ mɑ yɑɑ mɑ tǝmlɛ tʋ nɑ mɑ́ wiinɑ-ɩ, ɩɩ cɔɔkɩ-m.
17Mɑ lɩɩ sɔŋ kɛ mɑ ɑlʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́. Mɑ pǝyɑlɑɑ nɑ́ nyǝɣǝsɑ-m.
18Pǝ kpɛŋnɑ piyɑ nɑ ye mɑ kʋlǝɣɩ ɩlɛ sɩ woŋiɣi-m.

19Mɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ mɑɑ sɔɔlɑɑ tɔ, pɑ lɩɩ-m luɣu nɑ pɑ́ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ.
20Mɑ lɩɩnɑ pǝcɛmtɛɣɛ. Mɑ tɛmɑ tɑɑsɩ tǝkɔŋɔkɔŋɔ.
21Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, hɑɩ, ɩ́ nyǝnɩ mɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Ɩsɔ tʋnɑ mɑ tɔɔ kɛ́ niŋ.
22Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tʋɣʋ-m kʋnyɔŋ ɩsɩɩ Ɩsɔ? Ɩsǝnɑ ɩ́ tʋ-m wɑhɑlɑ tɔ, pǝ tɑ nɩɩ-mɛɣɛlɛ?
23Hɑɩ, ye ɩsɩɩ pɑɑ ŋmɑɑwɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tǝnɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
24Ɩsɩɩ pɑɑ ŋmɑɑ-tɩ nɑ nyǝmlɛ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ, nɑ pɑ́ piisi, nɑ tǝ́ wɛɛ tɑm tɔɔ, tǝ tɑɑ hɩɩsɩ.
25Mɑ nyǝmɑ́ teu sɩ mɑ tɔɔ sɛɛnlʋ wɛnɑ ɩ weesuɣu. Ɩnɩ ɩ kɑ́ yɔɣɔtǝnɑ nɑ pǝ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ ɑtɛ cǝnɛ.
26Pɑɑ pǝ kɔɔlɑ mɑ nɑntʋ nɑ pǝ́ yele mʋwɑ tike, mɑɑ nɑ́ Ɩsɔ nɑ mɑ ɩsǝlɛ kɛ́, ɩ kɑɑ wɛɛ-m mʋʋlʋ. Mpi mɑ sɔɔlɑɑ tɔɣɔlɛ, hɑlɩ pɩɩ lɑkɩ-m lɔŋ.
28Ɩ́ kɑ́ pɔɔsɩ mǝ tɩ sɩ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ kʋlɩ mɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ hiki tǝwɑɑnlɛ nɑ ɩ́ hʋʋnɑ-m?
29Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, nɑ pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ lɑɣɑtɛ tɑlɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ. Mpi tɔ, mǝ kɑwɑlɑɣɑ mʋnɑ sǝm kɛ́. Ɩ́ nyɩ sɩ hʋʋlɛ tɑŋɑ-mɛ.