Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ cɔwɑ Soopu kɛ kɑcuculɑɣɑ tɑɑ sɩ:
2Aweɣelɛ pʋntʋ wei ɩnɩ ɩ kɔŋnɑ sǝkpɛtʋɣʋ kɛ nti mɑ sɩɩwɑ nɑ mɑ́ lɑkɩ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ tɔmnɑɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ hʋwɛɛ tɔ?
3Tɔʋ, tɔkɩ nyɑ́ tɩ ɩsɩɩ ɑpɑlʋ. Mɑɑ pɔɔsɩ-ŋ tɔm nɑ ń cɔ-m.
4Leɣe n kɑ wɛ wɑɑtʋ wei mɑ sɩɩkɑɣɑ ɑntulinyɑ kite tɔ. Ye n nyǝmɑ́ tɑmpɑnɑ n cɔ-m.
5Awe pɩɩwɑ ɑntulinyɑ ɩnɩ ɩ tǝnɑsɩ? N nyǝmɑ́ pʋntʋ nɑ? Yɑɑ ɑwe mɑɣɑsǝnɑ-ɩ nɑ ŋmǝnɑɣɑ?
6Awe cɑɑlǝnɑ kite tɛɛ pǝlɛ kɛ sɩɩʋ? Yɑɑ pepe tɔɔ kɛ́ kite ńtɛ́ tǝ sǝŋɑɑ?
7Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ tɑnɑŋ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ yookɑɣɑ yontu, nɑ ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ wilitiɣinɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
8Awe tǝkɑ teŋku lʋm nɑ kɑmpʋnɑɑ kɛ sɑɑ wei pǝ lɩɩ tɛtʋ tɛɛ nɑ pǝ ŋmɑɑ tɔ?
9Wɑɑtʋ wei mɑ suu-wǝɣɩ ɩsɔŋmʋntʋ kɛ toko, nɑ mɑ́ tɑkɩ-wǝɣɩ ɩhunte tɔ.
10Nɑ mɑ́ pɩɩ-wǝɣɩ tǝnɑɣɑ, nɑ mɑ́ tʋ kʋtǝkʋɣʋ nɑ kʋkɑlǝsʋɣʋ.
11Nɑ mɑ́ hʋlɩ-wɩ sɩ pǝ́ sǝŋ tǝnɑ, pǝ́ tɑɑ tuusi, tǝnɑɣɑ pǝ holɑ kɑlɑmpɑɑnɩ kɑ́ sɩɩnɑ.
12Too n wɛʋ tɔ, n tɛmɑ tɑnɑŋ kɛ ŋmɑkǝlʋɣʋ, yɑɑ ń hʋlɩ tefemle kɛ tǝ lonte nɑ?
13Yɑɑ tefemle ńtɛ́ tǝ kpɑ tɛtʋ ntompee nɑ tǝ́ ciɣiti ɑsɑɣɑɑ kɛ teu nɑ?
14Ɩlɛnɑ tɛtʋ lɑɣɑsɩ wɛɛtʋ ɩsɩɩ pɑ yʋsʋɣʋ cʋɣʋ tɔɔ tɔ, nɑ pǝ tǝnɑ pǝ́ wɛɛ kɑcɔkɑ ɩsɩɩ pʋʋɣʋ tɔɔ?
15Tefemle nyɑɑlǝm kɔŋ, ɩlɛnɑ ɑsɑɣɑɑ kʋlɑpʋtʋ fiɣini nɑ pǝ́ pɛlɩ pɑ niŋ.
16Too tɔ, n tɛmɑ teŋku tɑɑ kɛ́ tiiu hɑlǝnɑ ń tɑlɑ ɩ sɛɛlɑɑ tɑɑ? Yɑɑ n cɔɔwɑ ɩ lumɑŋ sɔsɔɔŋ tɑɑ?
17Pɑ tɛmɑ-ŋ sǝm nɔnɔɔsɩ kɛ hʋlʋɣʋ nɑ? Yɑɑ n nɑwɑ ɑtɛtǝlɛ nɔnɔɔsɩ?
18Yɑɑ n tɛmɑ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ tɛtʋ wɑŋ tɔm nɑ? Ye n nyǝmɑ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ n kɛɛsɩ-m.

19N nyǝmɑ́ nyɑɑlǝm tǝcɑɣɑlɛ mpɑɑʋ nɑ? Nɑ leɣe sǝkpɛtʋɣʋ nɑ́ wɛɛ?
20N pǝsǝɣɩ nɑ ń ponɑ-wǝɣɩ pǝ lonte tɑɑ. Yɑɑ ń tɑnɑ-wǝɣɩ timpi pǝ wɛɛ tɔ?
21N nyǝmɑ́. Mpi tɔ, wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ pɑ tɛmɑ-ŋ lʋlʋɣʋ. Pǝ́cɔ́ nyɑ́ pɩɩsɩ tɔɔwɑ.
22N tɛmɑ pote nɑ n nɑ́ tɛʋ tɔmpɛɛ nɑ ɑ kpɑɑkpɑɑcɑʋ tǝcɑɣɑlɛ nɑ?
23Lɑŋwɑkǝllɛ wɑɑtʋ, nɑ yoou kʋyɛɛŋ tɔɔ kɛ́ mɑ sɩɩ-yɛɣɛ mpʋ.
24N nyǝmɑ́ mpɑɑʋ ŋku nyɑɑlǝm tǝŋǝɣɩ tɔ? N nyǝmɑ́ timpi tɔɔ ilim tǝlɩɩlɛ heelim mɑkǝnɑ tɛtʋ tɔɔ tɔ?
25N nyǝmɑ́ wei ɩ hɛɛwɑ tɛʋ kɛ kʋ mpɑɑʋ tɔ? Nɑ wei ɩ hɛɛ tɛʋ ŋmɛlǝsʋɣʋ nɑ kʋ cɑlɑnɑɑ kɛ pɑ nyǝŋkʋ tɔ?
26N nyǝmɑ́ wei ɩ yeki nɑ tɛʋ nɩɩkɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ? Yɑɑ wei ɩ kɔŋnɑ tɛʋ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ yǝlɑɑ fɛɩ tɔ?
27Nɑ wei ɩ yeki nɑ lʋm hɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ, nɑ nyɩɩtʋ nɑ kʋnyɔnyɔm mpi pǝ wɛ tǝlɛkʋlɛkʋ tɔ pǝ́ nyɔ tǝ tɔɔ tɔ?
28Tɛʋ wɛnɑ cɑɑ kɛ? Yɑɑ ɑwe lʋlǝɣǝnɑ ɑŋkpǝlɛɛ?
29Lʋm tɔmpɛɛ*fɑ* yɑɑ cɔlɔʋ nyǝnɑ wɛnɑ too kɛ? nɑ pǝ́ niɣitɑɑ tɔ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ wɛ wɑtʋ kɛ teu tɔ ɑŋkpǝlɛɛ mɑɣɑmɑɣɑ kiiki ḿpʋ́ɣʋ́.
30Mpɩ pǝ pǝsǝɣǝnɑ pɔɣɔ lʋm ɩsɩɩ pǝlɛ, nɑ pǝ́ kii teŋku tɔɔ nyǝm tǝkpɑŋɑsɑŋ.
31N pǝsǝɣɩ nɑ ń hɔkɔ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ*fɑ* nsi pɑ yɑɑ sɩ kɑntuɣu nɑ kʋ piyɑ tɔ. Yɑɑ ń hɛtɩ nsi pɑ yɑɑ sɩ hɑɣɑ nɑ kpɑcɑ nɑ yʋlʋ tɔ.
32Nyɑ́ lǝsǝɣǝnɑ tʋlʋmɑlʋɣʋ kɛ kʋ wɑɑtʋ? Yɑɑ n tiikiɣi ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nsi pɑ yɑɑ sɩ ɩsɔtʋ ɩ́ sɩ nɑ mɑ́ tɔɣɔ tǝyɑɣɑ tɔ?
33N nyǝmɑ́ kiiŋ wei ɩsɔtɔnʋɣʋ tǝŋǝɣɩ tɔ? Nɑ ɩsǝnɑ tɛtʋ wɛɛ nɑ pǝ́ tɔŋ tǝ tɑɑ tɔ?
34Yɑɑ n yɔɣɔtǝɣǝnɑ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ tɛʋ nɩɩ kɑtɑtǝlɑɣɑ nɑ?
35Nyɑ́ yɑɑkǝnɑ tɛʋ ŋmɛlǝsʋɣʋ nɑ pǝ́ cɔɔkɩ-ŋ sɩ mpǝɣǝlɔ, nɑ ń tiliɣi-wɩ?
36Awe tʋnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ hɑtoo yʋlʋ lotu tɑɑ? Nɑ ɑwe tʋnɑ lɑɣɑtʋ kɛ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ*fɑ*? nɩɩʋ wɛ kɑtɛ kɛ́, lɛlɑɑ nɑ́ hʋʋkɩ sɩ tɔlɑ nɑɑlɛ kɛ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ. Ɩsɩɩ kɑmpɑɑʋ nɑ Icipiti tɛtʋ tɑɑ sumɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ ipii tɔ.

37Awe kɑlǝɣɩ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ? Yɑɑ ɩ́ huti ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ lʋm huluŋ
38kɛ wɑɑtʋ wei tɛtʋ kiiwɑ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ nɑ tɑmpɑɣɑ nyɔkǝlǝnɑ tǝmɑ tɔ?
39Nyɑ́ kpɑɑkǝnɑ tɔɣɔlɑɣɑ ɑlʋ nyǝŋkɑ kɛ kɑ tɔɣɔnɑɣɑ, yɑɑ ń cɑlɩ tɔɣɔlɑsɩ piyɑ, nɑ sɩ́ hɑɣɑ?
40Wɑɑtʋ wei sɩ sopɑ sɩ lonɑ tɑɑ, yɑɑ sɩ pɑpɑ nyɩɩtʋ tɛɛ tɔ?
41Awe cɑlǝɣǝnɑ kɑtǝkɑtǝŋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ piiŋ lɑŋǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ɩ́ wiikinɑ-m nɑ ɩ́ yɛlǝmǝɣɩ tɔ?