Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - AYUBA

AYUBA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Ayuba lɛ́ wɛ̃̀ à yã vãni ò a igↄrↄ musu
2à pì:
3Luda ma igↄrↄ kɛ pã atɛ̃nsa gwãani kũ ò ma nↄ̀ↄ sìi pìi.
4Gↄrↄ pì li gusira ũ, zaa musu Luda sún a yã daro, àsun tó gu puaro.
5Gusira kũ níkiniki gↄrↄ pìia, ludambɛ sira kútɛa, gusira bìtim daala.
6Gwãani pì sↄ̃ à sira kũ níkiniki, òsun a da wɛ̃̀ gↄrↄnↄ tɛ́ doro, òsun a naro mↄ gↄrↄnↄ gũnlo.
7Gwãani pì kɛ gwãani fĩni ũ, ayuwii súngↄ̃ dↄ gↄrↄ kũ̀aro.
8Pↄ́dammari kũ òdi tó ifãntɛ̃ gu puronↄ láari kɛ gↄrↄ pìia, gbɛ̃ kũ ò dↄ̃ lákũ òdi ↄ ká kwãsaaii pìnↄ.
9A gudↄnao susunɛnↄ sira kũ, oni a gudↄna dã pã, gu ni kɛ̃ro.
10Zaakũ gↄrↄ pì dí ma da nɛ́'isↄ zɛ́ tatamalɛro, à tò ma wɛ́ wari è.
11À kɛ̀ dera òdi ma i gɛ̀ ũroo? Bↄ́yãi mádi bo gbɛrɛn ma ɛra gↄ̃̀nↄroo?
12À kɛ̀ dera ò ma kpa gbálaa? Bↄ́yãin ò yↄ̃ kpàma ma mìi?
13Tó ma ga yã, de ma gↄ̃ kítikiti, de ma i ò ma kámma bò
14kũ kínanↄ kũ andunia gũn lɛ́dammari kũ ò kínabɛ zĩnↄ kɛ̀kɛ ò bò ń zĩdanɛnↄ,
15kínɛ kũ ò wuraa kàkarańyĩnↄ akũsↄ̃ ò andurufuu kà ń kpɛ́n à pà.
16À mana yã ò ma vĩ lán nↄ̀bↄtɛnɛ bà, lán nɛ́ kũ à sù gɛ̀ ũ adi andunia ero bà.
17Gwen yãvãnikɛrinↄ dì ń vãnikɛna tón akũsↄ̃ gbɛ̃ busananↄ dì kámma bon.
18Zĩ̀zↄnↄ dì ĩampaki le gwe, òdi ń wɛ́tãmmarinↄ kòto ma doro.

19Gbãnadenↄ kũ talakanↄn kú gwe ń pínki, akũsↄ̃ zↄ̀ↄ dìgↄ̃ de a dikiri pↄ́ ũ gwe doro.
20Bↄ́yãi Luda dì gu pu wɛ̃ndadenↄnɛɛ? À kɛ̀ dera àdi wɛ̃̀ndi kpá gbɛ̃ kũ ń pↄ siranↄaa?
21Ń wɛ́ dìgↄ̃ dↄ gai òdi lero, òdi kpátɛ kɛi de aruzɛkɛ kũ à utɛnala.
22Tó ò gà ò ń vĩ, òdi pↄnna kɛ, ń nɛ̀sɛɛ dì kɛ nna.
23Luda ń zia yã ùtɛńnɛ, à karaa lìkańyĩ kpa sĩnda pínkia.
24Wesakakara à bona mɛ́ à gↄ̃̀ ma pↄ́ble ũ, ma ndanaa dì lákaro.
25Yã kũ ma vĩna kɛ̀nɛɛ pì mɛ́ à ma le, yã kũ ma kã gìi pì mɛ́ à sùma.
26Má ĩampana vĩro, ma laakari kpátɛnaro. Má kámmabona vĩro, ma wari dì lákaro.