Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na xanbi ra, Yuba yi a dɛni bi, a yi a bari lɔxɔn danga.
2Yuba yi a fala, a naxa,
3“N bari lɔxɔn xa raxɔri, e nun kɔɛna muxune a fala waxatin naxan yi, e naxa, ‘Dii xɛmɛn bata bari!’
4Na lɔxɔn xa findi dimin na, Ala mako nama lu a ma kore, kɛnɛnna nama fa mini a ma sɔnɔn.
5Dimi gbeen xa a suxu, kunda fɔrɛn yi godo na lɔxɔn ma, han dimin yi sogen suxu.
6Na kɔɛɛn xa findi dimi gbeen na, a nama fa yatɛ ɲɛɛn lɔxɔne yɛ a nama fa lu kikene yi.
7Na lɔxɔn xa findi gbantan na, sɛwa xui nama lu a yi.
8Naxanye gbalo lɔxɔne fe falama, naxanye fatan ige yi sube ɲaxin naxulunɲɛ, ne xa na lɔxɔn danga.
9A subaxa ma sarene xa yidimi, a yengi xa lu kɛnɛnna xɔn, koni a nama a to, a nama xɔtɔnna to.
10Amasɔtɔ, a mi sese ligaxi alogo n nama sɔtɔ, a bata n lu, n yi sɔxɔlɛni ito sɔtɔ to.”
11“Nanfera n mi faxa n to bari? Nanfera n mi faxa n xali lɔxɔni?
12Nanfera n bata xinbi firinna li n yɛɛ ra n nasuxudeni, e nun xiɲɛne alogo n xa xiɲɛn min?
13Xa n yi faxa nun, a lima nɛn nun n saxi n ma gaburun na bɔɲɛ xunbenli, nayi, n yi xima nɛn xaxili sani nun
14manga fonne fɛma, bɔxɔn kuntigine, naxanye banxi faɲine tixi naxanye kalaxin bata lu iki,
15e nun kuntigi fonne fɛma, xɛmaan yi naxanye yii, naxanye e banxine rafe gbeti fixɛn na.
16Xanamu, a yi lan nun n mi balo, alo diin naxan faxaxi barixi, a mi kɛnɛnna to.
17Bayo, muxu ɲaxine mi fa walima gaburun na, muxu xadanxine e matabuma dɛnaxan yi.
18Kasorasane fan birin yi bɔɲɛ xunbenla sɔtɔ, e mi fa ɲaxankata tiin xuiin mɛma sɔnɔn.

19Sɛnbɛtaren nun sɛnbɛ kanna na, konyin yi xunba a kanna ma.
20Nanfera Ala, i kɛnɛnna fima tɔrɔ muxune ma? Nanfera i siimayaan fima muxu nimisaxine ma,
21naxanye faxan mamɛma, a mi fama, naxanye sayaan fenma dangu nafunla ra?
22Bayo e yi luma nɛn sɛwani e na siga laxira yi, e bɔɲɛn yi xunbelima nɛn e na maluxun waxatin naxan yi.
23Nanfera muxun luyɛ a nii ra naxan mi kira yo toma a sigɛ naxan xɔn, Ala yɛtɛɛn naxan saxi sansanna kui?
24N ma tɔrɔne bata findi n balon na, n gbelegbele xuiin minima alo igena.
25N gaxuxi naxan birin yɛɛ ra, na nan n sɔtɔn be. N yi gaxuxi tɔrɔn naxanye yɛɛ ra, ne nan n fari be.
26N mi fa raxaraxi, n mi bɔɲɛ xunbelixi, n mi n matabuma, n kɔntɔfilixi yɛyɛ.”