Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yobu

Yobu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Yobu yãsɛ̀ à sakà a igↄↄu
2à mɛ̀:
3To ma igↄↄ bãdɛ gwãasĩna pↄ́ wà mɛ̀ wà ma iupi.
4To gↄↄpi li gusia ũ. Kua musu Lua su a yãdao, asu to gupuuo.
5To gusia níinii kũaa gↄↄpiwa, to luabɛsiana kúlɛwà, to gusia gèele daala.
6Gwãasĩnapi sↄ̃, aà siakũ maamaa, wasu da wɛ̃̀ gↄↄ guu lↄo, wasu nao mↄ gↄↄ guuo.
7To gwãasĩnapi fĩikũ, gula su àↄ dↄ gↄↄ beeo.
8Pↄdamade pↄ́ aali tó ĩatɛ̃ gupuoↄ láaizĩ gↄↄpiwa.
9To a gudↄlɛia saanaↄ siakũ, wi gudↄa dã pã, gu a kɛ̃o.
10Asa gↄↄpi i ma da nɛasakpɛ zɛ́ tamɛɛo, a tò ma wɛsì taasilɛ.
11Àkɛa wi ma i gɛ ũ yãao ni? Bↄ́yãi mi bↄ gbɛɛu mà ta gↄ̃̀ↄo ni?
12Àkɛa wà ma kpa gbáai? Bↄ́yãi wà yↄ̃́ kpàa má mìi?
13Tó ma ga yãa, dↄ̃ má kú kílikili, dↄ̃ ma i'ò ma kã́mabò
14ń kíaↄ ń dṹnia lɛdamade pↄ́ aa kpɛ́ ziↄ kɛ̀kɛ dↄ̀ ńzĩaɛↄ,
15kía pↄ́ aa vua kã̀aańziↄ, mɛ́ aa ã́nusu kà ń kpɛ́ paiↄ.
16A maa yãa wà ma vĩ lán nↄbↄlɛawa, lán nɛ́ pↄ́ mↄ̀ gɛ̀, i dṹnia eowa.
17Wekĩi vãikɛnaↄ ì ń zↄa tóu, mɛ́ yɛ̃̀ɛɛsaideↄ ì kã́mabou.
18Zĩ̀zↄↄ ì ĩ́ampakĩi e we, aali ń wɛtãnaↄ lↄↄ ma lↄo.

19Gbãadeↄ ń táaaↄ ku we píi, mɛ́ zↄ líↄ dɛ a dii pↄ́ ũ we lↄo.
20Bↄ́yãi Lua ì gupu wɛ̃nadeↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ an nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaaↄi?
21Aai wɛɛlɛ ga mↄ́ ń sɛ́, ìli mↄo, aaì kpálɛkɛi dɛ lá wì kɛ ↄdaila.
22Tó aa gɛ̃̀ tɛ̃́ɛnau, an pↄ ì kɛ na, an nↄ̀sɛ ì yáalↄ maamaa.
23Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̃ gu pↄ́ á kúuon ma ũ, Lua kaa lìamazi gupiiu.
24Wea zàũzaũ mɛ́ ma pↄblea ũ, ma aaukɛa ì bↄlɛ ma lɛ́u lán íwa.
25Yã́ pↄ́ má a vĩa vĩ mɛ́ ma le, yã́ pↄ́ ma kã́ gìi mɛ́ pìlaa.
26Má kú niɛo, má kú kílikilio. Mi e kã́mabòo, gili mɛ́ gɛ̃̀magu.