Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Job

Job 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wiki tagogi au murina Job gamona i laḡi ma ana tupua marana i parivaiapoapoeni.
2I pa,
3Au tupua marana ma boai, ma waguvaraina i vinolanola da tevera orotona i tupua.
4Nai marana ina waguvarei! Ma God au aidamo wei marana ina nota-tawanei, ma au tepana eḡa ina rarana.
5Waguvara ma gimtona potopotona wei marana ina vibadei; ma lada marana ina purui ma gimtona lalalaina ina purui.
6Gimtona nai waguvaraina ina viamoai wei marana eḡa ma iava-melei; madeḡana bo nawaravina.
7Nai waguvaraina eḡa aiai ina tupua, ma eḡa nuaiai gararana ina nonori.
8Vijiboḡa amamai, mepa da ai vijiboḡa boga bariawana ina vidagui; taui wei marana ina vijiboḡi.
9Maratomtom ubonana ina ḡuvai ma mara karena ina paina-avei ma madeḡa vuduna eḡa ina inanai.
10Aubaina taui manawa metaetana eḡa ita gudui ma vita maḡamaḡaui i vereu.
11Airake, boiboḡi ita gomuiu! Bo ata i ʼraḡe maranai a tuputupua.
12Aiwai aubaina au arona i vimataveniu ma ḡuḡunei i viḡuḡuiu?
13Maranaina a tupua, matau ita pota; ma ata matave ma ata vilauvitau.