Text copied!
CopyCompare
Las Escrituras en Ashéninka Ucayali del Sur del Perú - Job

Job 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ikanta iñaakiro Job okaatzi awijimo-yitakiriri, tee imaeritanee, ñaawaetanaki riyakatziro kiteejiri itziman-takari paerani.
2Ishintsitanakiro iñaawae-tanaki, ikantanaki:
11¿Iitaka kaari ookaanitanta paerani ashitanari eeniro omotzitana? ¿Iitaka kaari nokaman-tapaaka owakira notzimapaaki?