Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso fesuale da baligili, Yoube da ouiya:le esalu amo sia:baoui amola e lalelegei eso amo gagabuli amane sia:i,
2-
3“A:i! Gode! Na lalelegei eso amoga gagabuli sia:ma! Na:mea hagomo ganodini hamobe galu amoga gagabuli sia:ma!
4Gode, amo eso bu gasilisima. Amo eso bu maedafa bu dawa:loma. Amo esoga hadigi bu mae diga:ma:ma.
5Amo eso gasi dunasima:ne hamoma. Mu mobi da amo eso hadigi dedeboma:ne hamoma! Amola eso ea diga:be uligilisima.
6Amo gasi odega dialebe fadegama! Amo gasi odega dialebe bu mae idima:ma.
7Na:mea hagomo ganodini hamobe gasi, amo da da:i dioi bagade amola hamedei agoane ba:mu da defea.
8Gabi dawa:su dunu (amo da hanome agoai ohe bagade Lifaiada:ne ouligimusa: dawa:) ilia da amo gasiga gagabusu aligima:ne sia:mu da defea.
9Dia gusubia gasumuni ea diga:be amo uligilisima. Amola amo gasi mae hadigima:ne hamoma!
10Amo gasi da na lalelegemu logo doasiba:le, amo gasiga gagabusu aligima:ne sia:ma. Bai amo gasi da nama bidi hamosu amola se nabasu fawane iasi.
11Na da na:me hina: hagomoa ganodini bogomu da defea galu. O lalelegesula amogalawane bogomu da defea galu.
12Na:me da abuliba:le ea masele da:iya na febela:? Abuliba:le nama dodo iasula:?
13Na amogala bogosa ganiaba, na da wali hele esala:loba!
14Na da hina bagade amola ouligisu dunu amo da musa: hina bagade diasu buga:le gagui, amo defele golai diala:loba.
15Na da hina bagade manolali amo da ilia diasu silifa amola gouli amoga nabalesi, amo defele golai diala:loba.
16O na da daba:me asi mano agoai golai diala:loba.
17Bogoi uli dogoi ganodini, wadela:i hamosu dunu da wadela:le hame hamosa. Amola hawa: hamonana helei dunu ilia da hawa: hamosu fisili, helefisa.
18Bogoi uli dogoi ganodini sali dunu ili amolawane da olofosu ba:sa. Amogawi ouligisu dunu da ilima hame halagala:sa.

19Amogawi, dunu huluane bogogia:i dialebe ba:sa. Mimogo dunu amola asaboi dunu huluanedafa da bogoi uli dogoiga doaga:le, dialebe. Udigili hawa: hamosu dunu da ilia udigili hawa: hamosu amoga fisiagai agoane ba:sa.
20Dia da abuliba:le, dunu se bagade nabawane esaloma:ne, ilia logo doasisala:? Abuliba:le, da:i dioi bagade dunuma hadigi iaha?
21Ilia da bogoma:ne ouligisa, be bogosu da ilima hame doaga:sa. Ilia da osobo bagade noga:idafa liligi hame hanai, bogoi uli dogoi fawane hanai gala.
22Ilia da bogole, uli dogoiba:le fawane hahawane ba:sa.
23Gode da ilima fa:no misunu hou wamolegesa. Amola ili mae hobeama:ne, E da ili sisiga:sa.
24Na da ha:i mae nawane, unuma:ne fawane dinana. Na da gogonomonanusu da yolemu hamedei gala.
25Liligi huluane amoga na beda:be da dafawane hamosa.
26Na olofosu amola helefisu hamedafa dawa:, amola nama bidi hamosu da yolemu hame ba:sa.”