Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Soopu

Soopu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Soopu cɔwɑ sɩ:
2Nɔɔnɔɔ tɔ, mɑ wulɑ pǝsɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́. Ɩlɛnɑ mɑ wɑhɑlɑ nɑ́ɑ́ tǝkǝɣɩ mɑ feesiŋ.
3Hɑɩ, ye mɑɑ nyǝmɑ́ Ɩsɔ tɛ, mɑɑ polɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ kɛ́.
4Mɑɑ hʋlɑ-ɩ mɑ tɑmpɑnɑ. Mpi tɔ, tɔmnɑɑ su mɑ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́.
5Hɑlɩ mɑɑ nyǝmɑ́ nti ɩ cɔɔkɑɣɑ-m tɔ nɑ mɑ cɛkǝnɑ nti ɩ heelɑɣɑ-m tɔ.
6Ɩlɛ ɩ kɑ́ kɑɑsɩ ɩ tɑɑ tomɑ sɩ ɩ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ? Aɑɩ, ɩ kɑ́ ke ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ́ nɑ ɩ́ nɩɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
7Ɩlɛ ɩ kɑ́ nɑ́ sɩ ɩ kolontu ɩnɩ ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ sɩ ɩ tɔm hʋʋlʋ kɑ cɛ-m tɑm tɔɔ.
8Pɑɑ mɑ polɑ ilim tǝlɩɩlɛ, ɩ fɛɩ, yɑɑ mɑ mǝŋnɑ pǝ tǝtʋlɛ mɑɑ keesiɣi-ɩ.
9Pɑɑ mɑ pɛɛkǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ, mɑɑ nɑɑkɩ-ɩ. Yɑɑ mɑ kɛɛnɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ, ɩ fɛɩ loosuɣu.
10Pǝyele ɩ nyǝmɑ́ mpɑɑʋ ŋku mɑ kpɑɣɑɑ tɔ. Pɑɑ ɩ mɑɣɑsɑ-m mɑ lɩɩ kɛ́ tǝsoolii, ɩsɩɩ wʋlɑ kʋpɑŋ.
11Ɩ nɔntɑɑlǝŋ tɑɑ kɛ́ mɑ tʋkɑɣɑ mɑ nyǝŋ. Mɑ tǝŋɑ ɩ mpɑɑʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɑ hɛlɩ.
12Mɑ tɑ lɔ ɩ nɔɣɔ tɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ. Mɑ pɛtɑ mɑ tǝɣɩ ɩ luɣu nyǝntʋ tɑɑ kɛ́.
13Amɑ ye ɩ tʋ ntiɣi ɩ tɑɑ, ɩɩ yeki-tɩ. Nti ɩ sɔɔlɑɑ tɔ ntǝɣɩ ɩ lɑkɩ.
14Nti ɩ kɑ sɩɩwɑ mɑ tɔɔ tɔɣɔ ɩ lɑkɩ-m, Ɩ kɑ́ sɩɩ lɛntǝnɑɑ kɛ mpʋ tɔtɔ.
15Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ ɑpɑlʋtʋ leki Ɩsɔ kiŋ. Ye mɑ kpɑɣɑ hʋwɛɛ ɩlɛ sɔɣɔntʋ kpɑɑkɩ-m.
16Ɩsɔ Tomɑ tǝnɑ tʋ yɔkǝnɑ mɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ tʋ-m sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ.
17Mpi tɔ, pǝ tɑɣɑ sǝkpɛtʋɣʋ ŋku kʋ wɑɑsɑ mɑ tɔɔ tɔ, ŋkʋ kʋ wɑkǝlǝnɑ-m.