Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, fɛlɛ zɛ mà yã'onnↄ.
2Kɛ́ àlɛ yã'omɛɛ, aà Nisĩna dìmɛɛ à ma sɛ ma zɛ, ↄ̃ má mà àlɛ yã'omɛɛ
3à mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, málɛ n zĩ Isailiↄwaɛ, bui swã́gbãade pↄ́ bↄ̀ ma kpɛpiↄ. Ampiↄ ń ń deziↄ aa zã̀mɛɛ yã́waɛ e ń a gbão.
4Gbɛ̃́ pↄ́ málɛ n zĩmápiↄ swã́ gbãa, mɛ́ aali ma yãmao. Onɛ́ Dii Lua mɛ́ lɛ́ yã́ɛ bee onɛ́.
5Aa swã́sɛi ge aa gí sɛ́ii an swã́gbãa yã́in nò, aaↄ dↄ̃ kɛ́ ãnabi kú ń guu.
6Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, ńsu vĩakɛnɛ́ ge an yã'oaɛo. Baa ń kua lɛaa ń lɛsikaopiↄ guu, mɛ́ ń zↄ̃lɛa sóipiↄ kĩ́i, ńsu vĩakɛ ń yã'oaɛo. Ńsu to sↄ̃ kɛ̃ngu an yã́io, asa swã́gbãadeↄnɛ.
7Tó aa swãsɛ̀ ma yã́i ge tó aa swã́sɛio, ńsu gí oinɛ́o, asa swã́gbãadeↄnɛ.
8Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, swã́sɛ yã́ pↄ́ málɛ onɛi. Ńsu swã́gbãakɛ lán swã́gbãadepiↄwao. Lɛ'ɛlɛ, ní pↄ́ pↄ́ má daunɛ só.
9Kɛ́ ma wɛsɛ̀, ↄ̃ ma ↄ è, a taala kooa kũa, àlɛ dↄmɛɛ,
10a pòo ma aɛ. Wà wɛ̃nalɛ ń búbuao ń waiyooo kɛ̃̀wà kpɛ pla píi.