Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO nechilhui: “Tlacatl, ximoquetza huan nimitzcamahuis.”
2Huan quema noja nechcamahuiyaya, Itonal calajqui ipan na huan nechchijqui ma nimoquetza. Huan nijtlacaquili tlen nechcamahuiyaya.
3Huan TOTECO nechilhui: “Tlacatl, na nimitztitlani campa itztoque nopa israelitame. Yajuanti tlahuel nechixpanotoque huan mosisinijtoque noca na. Tlen huejcajquiya, inintatahua tlajtlacolchijque noixpa huan ama hasta ni tonali iniixhuihua quisenhuiquilíaj moicancuepaj ica na.
4Yajuanti nelía tetic ininxayac huan tlahuel yoltetique. Pero na nimitztitlantoc para xiquinpohuiliti notlajtol. Xiquinilhuiti para quej ni na, niDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua, huan teipa xiquinilhui nopa tlajtoli tlen nimitzilhuijtoc.
5Huan tijpantis para yajuanti tlahuel mosisiníaj, pero yonque quitlacaquilise o ax quitlacaquilise, para nochipa quiilnamictose para oncac se tiocamanalojquetl tlatlajco yajuanti.
6“Tlacatl, amo xiquinimacasi nopa tlacame, niyon amo xiquinimacasi inintlajtol yonque mitzcocosquía queja se huitztli o queja inintencococa colome. Amo xiquiimacasi inintlajtol, niyon inincualancayo pampa ya tijmati para tlahuel mosisiníaj.
7Monequi tiquinilhuis notlajtol nochi nopa tlacame yonque quitlacaquilise o axtle, pampa nelía mosisiníaj.
8Huajca, tlacatl, xijtlacaquili tlen nimitzilhuía ama. Amo xipehua ximosisini queja yajuanti. Ta xijtlapo mocamac huan xijcua tlen nimitzmacas.”
9Huajca nitlachixqui huan niquitac se tlen quixitlajtoya ima campa na huan imaco quipixtoya se amatl mimilijtoc.
10Huan yajaya quitlapo nopa amatl mimilijtoc huan niquitac para ica iijtic huan ipani ijcuilijtoc miyac mijcahuicatl huan tlajtoli tlen teyolmelahua tlen cuesoli huan tlen tlatzacuiltili tlen huala.