Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Dirava ena gadona ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Tanobada tauna e, oi toreisi, lau ura oi dekenai do lau hereva.”
2Dirava ese lau dekenai ia hereva neganai, iena Lauma ese egu lalona dekenai ia vareai, bona ia ese lau ia abia isi, lau gini. Ma lau kamonai, Dirava ese lau ia hamaoroa, ia gwau,
3“Tanobada tauna e, Israela besena dekenai oi do lau siaia. Idia be dagedage besena, lau dekena amo idia raka siri vadaeni. Idia be do dagedage noho, edia sene taudia hegeregerena.
4Idia ese lau idia matauraia lasi, bona edia lalona be auka noho. Unai dainai lau ese oi do lau siaia, oi ese lauegu hereva idia dekenai do oi hamaoroa. Lau be Lohiabada Dirava.
5Sedira unai dagedage taudia ese oi dekenai do idia kamonai, o oi do idia kamonai lasi. To idia be do idia diba momokani, peroveta tauna ta be idia edia huanai ia mai vadaeni.
6“To oi, tanobada tauna e, idia dekenai do oi gari lasi, bona edia hereva dekenai do oi gari lasi. Idia ese oi do idia dagedage henia, bona oi do idia matauraia lasi. Oi be idia edia huanai do oi noho neganai idia edia kara oi dekenai be dika, doadoa edia kara bamona. To idia dekenai do oi gari lasi, bona edia hereva dekenai do oi gari lasi.
7Sedira oi dekenai do idia kamonai henia lasi momokani, to do oi hesiku lasi, oi ese idia dekenai lauegu hereva do oi gwauraia noho. Do oi laloaboio lasi, idia be dagedage taudia.
8“Tanobada tauna e, egu hereva do oi kamonai. Do oi dagedage lasi, unai Israela taudia idia dagedage bamona. Oiemu uduna do oi kehoa, oi dekenai lau henia aniani gauna do oi ania.”
9Vadaeni imana ta lau itaia, ia ese buka ta, lokua gauna ia dogoatao, bona lau dekenai ia henia gwauraia.
10Vadaeni lau itaia, imana ese buka ia kehoa, bona pepa ena kahana kahana dekenai toretore ia noho. Unai kahana ruaosi dekenai be lalohisihisi ena boiboi bona mase ena taitai sivarai idia torea.