Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Esekiyela

Esekiyela 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anumunsha, nuw k'kuzee mazinarangina. Nuwaa tárangiya; Shiy Esekiyelaa, nutsish musásimashtaati, chiyzangi. Nuw shiyapa tsiyatpi, atina tárangu.
2Apanll nuwaa tsiyatku, zunganeekchinandari, anush wizpur nuwash pshturangu, nuwaa ichiyzataraa ashirangiya. Ashkachinandari, k'kuzee zunganeekchu, kitsiptarti mazinarangina.
3Aranginasha k'kuz tsiyatku tárangiya. Shiy Esekiyelaa, nutsish musásimashtaati, ashiritaa shiyash na tsiyatsis zanganchima. Shiysha Israelchichpatatis nuwaa kuki kamaningcha, yuw tputs nuwaa ngatarangusin, wits nda mazinarangana anootsi. Anchichtam zitaminarini nuwaa ngatarangitamsinaya. Na in zari wandaritam nlluranursha ashiritam ngatkusin taakanaya.
4Wipshitisin ashiritam yutaritaw, mangshartawana. Chínash mangoonamaam mbama. Ashirucha, shiyaa zanganimaam zandkina. Shiysha nuwaa kuki kamaningcha; Ambtanda siyaa Apanll átu, tángcha nuwaa kuki.
5Amb átush, mazinamana mazinachpasinaya. Witsi nduntaatiya, kaapa mazinaksinaya. Itaru, an tputs Israelchich yutaritawsincha. Itaru, anush mangush chinachpasinaya; Nish iyash Apanllee kuk kamanipan taarparee, táchpasinaya.
6Shiy Esekiyelaa, nutsish musásimashtaati, ashiritaa mangish punirustarinllpa. Mishat, yuwaa mantsir tsiyatkana, anoo punirinllpa. Wandtaatiya punikush, kpapapaz taturpiru, misha ztunllpaz shiyamun matarutaru ashipaz ashiritaati, anoo punirinllpa. Shiyaa mantsir tsiyatkitaateesinaya, misha shiyanung tsiyanuspa tash napkitaateesinaya, yuwamand nda wits mazinakana anumand punirinllpa.
7Shiysha mapiyrush nuwaa kuki tsiyatangcha. Yuw mazinamaam zandkana an mazinachinllinaya. Mishat, nduntaatiya mazinamaam zandkusin, waani ashtachinllinaya. Watam uwin mang' yutaritsincha; nda k'kuzee wits mazinakanaya.
8Yuwaa nuw kamachtaki anoo payungcha. Shiynaa mangsheerinllpa. Uwin tamakpasinaya shirinllpa. Natu kukish xipungangee. Yuw nuw shiyaam panayanllee anoo ktungangee, tárangiya.
9Tárangu, uw paxayeeru, nuwanungi uwish minam kirak yandam turpiru payu ashirangiya.
10Anootssha kirakaa ipursarangu, yandam ashchiri minungichich kirak yandam, arangichsha tash yandamatam ashiru, mangooz mantsashish, waneeshish tanumaam tsiyatsis yandam taarangiya.