Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na da amo ba:beba:le, odagi guduli, osoba diasa:i. Amalalu na da sia: nabi, amane, “Dunu egefe! Di wa:legadoma! Na da dima sia:mu!”
2Amo sia: sia:be galu, Gode Ea A:silibu da na dogo ganodini sa:ili, na wa:legadolesi. Amalalu, na da amo sia: gebewane nabalu, amane,
3“Dunu egefe! Na da di Isala:ili dunuma asunasiagasa. Ilia da Nama odoga:ne, baligi fa:su. Amola ilia da ilia aowalalia hou defele, mae fisili wali Nama lelelewane hamosa.
4Ilia da gasa fi hou hamosa amola Nama hame nodosa. Amaiba:le, Na (Hina Gode Ouligisudafa) amo Na sia: ilima olelemusa:, di asunasiagasa.
5Amo odoga:su dunu da Na sia: nabima:bela:? O hame nabima:bela:? Be balofede dunu da ilima misi dagoi, amo ilia da dawa:mu.
6Be di, dunu egefe! Iliba:le mae beda:ma! Amola ilia sia: amoba:le mae beda:ma! Ilia da dia sia: hame nabimu amola diba:le higamu. Di da gamaloa fi amo ganodini esalebe agoai ba:mu. Be amo odoga:su dunuba:le amola ilia sia: amoba:le mae beda:ma.
7Ilia nabimu o hame nabimu, amo mae dawa:ma. Be ilia hou mae dawa:le, di Na sia: alofele, ilima olelema. Mae gogolema! Ilia da hame nabasu gasa fi dunu.
8Dunu egefe! Na sia:be nabima! Ilia odoga:su hou defele mae hamoma. Dia lafi dagale, Na dima iabe amo di moma.”
9Na ba:loba, lobo nama molole guda:le, meloa bioi gagui dialebe ba:i.
10Lobo bu meloa bioi fadegale, Na ba:loba, la:dila la:dilale dedei ba:i. Se nabasu amola didigia:su amola disu amoga dedei dialebe ba:i.