Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ mɛtɑmmɛ̀ n do kèèmɛ̀ do m bɛ́innɛ̀ tì. Kɛ̀ mɛ̀ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Ítɛ́ kɛ́cómmú n dɔ́ kɛ dɑ bɛ́innɛ̀mu.
2Mɛ̀ yĩ mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nní ntɑ kɛ́ n yíi nkɛ́cónnɛ́ kɛ̀ m bo keè wèè n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ ò tu mù.
3Dɛ mɔ̀nnì wèè n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kòò dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! N yóó dɑ tɔ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ borɛ̀ ndɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti, kɛ́túótɛ́ bɛ yɛmbɛ̀ kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe.
4Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kpeńnì, bɛ to í yo tinɑ́ɑǹtì, n dɑ tɔ̃mmú bɛ borɛ̀. Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yɛ̃,
5nkɛ̀ bɛ̀ dɑ kémmú yoo bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ í dɑ kémmú, bɛ̀ tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyitookperí yɛmbɛ̀, bɛ̀ nɛ́ bɑntɛ́ kɛ dò m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bo bɛ cuokɛ̀.
6Onìtì fɔ̃́ nhɑ bɑ́ mbɛ̀ dé, ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì ɑ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ kɑri ipo ĩ́nkɛ̀ nkɛ nɛ̀ tisɑ̃mpotì nɛ̀ inɑɑ́. Bɑ́ ndé bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò, itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
7Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ dɑ kémmú yoo bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ í dɑ kémmú, bɛ̀ tu itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
8Onìtì fɔ̃́, kéntɛ́ n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì, ɑ to bɑ́ɑ́ kpenkɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpɛyɛ kpenkɛ mɛ̀ɛ̀ botí, bɛ̀ tu itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ. Aɑtɛ kɛ́mɑɑ́nko n yóó dɑ duɔ́ ndɛ̀.
9Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ tɛnitinɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ yùo dipɑ́tíri kɛ̀ dì kpɛ̀ú,
10kɛ̀ tɛ̀ɛ dì kpɛ̀útɛ́ n yììkɛ̀ kɛ̀ dì wɑ̃̀ri tipíìtì tidɛ́, isɑ́útìi nɛ̀ yɛkúdɑbùò nnɛ̀ iwúótìi.