Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, denddada ne gediyan eqqa. Taani neeyyo yootana” yaagiis.
2Yaagin Ayyaanai ta giddo gelidi, tana ta gediyan essiis. I taayyo yootiyoogaakka siyaas.
3Hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, taani nena Israa7eela asaakko, ta bolli makkalida makkalanchcha kawotettaakko kiittais; etinne eta aawati hachchi gakkanaassikka ta bolli makkaliiddi de7oosona.
4Eti wozana muumenne morgge zozza gidiyo gishshau, taani nena etakko kiittais. Baada, ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees’ yaaga.
5Eti makkalanchcha zare gidiyo gishshau, eti siyin ixxin, hananabaa yootiyaagee eta giddon de7iyoogaa eti erana.
6Laa asa na7au, etayyookka eta qaalaayyookka yayyoppa! Qum77uudeenne agunttai ne yuushuwan de7iyaabaa gidikkokka, qassi masimasotu gidduwan neeni uttikkokka, yayyoppa. Eti makkalanchcha zare gidiyo gishshau, eta qaalaayyo yayyoppa; woikko etayyo shabbirettoppa.
7Eti makkalanchcha zare gidiyo gishshau, siyin ixxin, ta qaalaa etau yoota.
8“SHin, asa na7au, taani neeyyo yootiyoogaa siya! He makkalanchchatudan, neenikka makkalanchcha gidoppa; ne doonaa dooyada, taani neeyyo immiyoogaa ma” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan, taani xeelliyo wode, kushee taakko yedetti uttidaagaa be7aas; he kushiyan xaatta maxaafai de7ees.
10I ta sinttan he xaatta maxaafaa birshshiis; he xaatta maxaafan naa77u baggaarakka yeehoi, azzanoinne misho waasoi xaafetti uttiis.