Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO nechilhui: “Tlacatl, ximoquetza huan nimitzcamanalhuis.”
2Huan quema noja nechcamanalhuiyaya, Itonal calajqui ipan na huan nechchijqui ma nimoquetza. Huan nijtlacaquili catli nechcamanalhuiyaya.
3Huan TOTECO nechilhui: “Tlacatl, na nimitztitlani campa itztoque nopa israelitame. Inijuanti tlahuel nechixpanotoque huan mosisinijtoque noca na. Tlen huejcajya, inintatahua tlajtlacolchijque noixpa huan ama hasta ni tonali iniixhuihua quisenhuiquilíaj moicancuepaj ica na.
4Inijuanti nelía tetic iniixayac huan tlahuel yoltetique. Pero na nimitztitlantoc para xiquinpohuiliti nocamanal. Xiquinilhuiti para quej ni na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua, huan teipa xiquinilhui nopa camanali catli nimitzilhuijtoc.
5Huan tijpantis para inijuanti tlahuel mosisiníaj, pero masque quitlacaquilise o amo quitlacaquilise, para nochipa quielnamictose para oncac se tlajtol pannextijquetl tlatlajco inijuanti.
6“Tlacatl, amo xiquinimacasi nopa masehualme, niyon amo xiquimacasi inincamanal masque mitzcocosquía quen se huitztli o quen inintencococa colome. Amo xijmacasi inincamanal niyon inincualancayo pampa ya tijmati para tlahuel mosisiníaj.
7Monequi tiquinilhuis nocamanal nochi nopa masehualme masque quitlacaquilise o amo pampa nelía mosisiníaj.
8Huajca, tlacatl, xijtlacaquili catli nimitzilhuía ama. Amo xipehua ximosisini quen inijuanti. Ta xijtlapo mocamac huan xijcua catli nimitzmacas.”
9Huajca nitlachixqui huan niquitac se catli quixitlajtoya imax campa na huan imaco quipixtoya se amatl mimilijtoc.
10Huan yaya quitlapo nopa amatl mimilijtoc huan niquitac para ica iijtic huan ipani ijcuilijtoc miyac mijcahuicatl huan camanali catli teyolmelahua tlen tequipacholi huan tlen tlatzacuiltili catli huala.