Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Daia moilaiga doaga:i hou dawa:beba:le, didiga:le gesami hea:ma.
3Daia da hano wayabo bagade bega: diala. E da dunu fi huluane hano bega: diala ilima bidi lasu hou hamosa. Ema Ouligisu Hina Gode Ea sia: agoane gesami hea:ma, ‘Daia! Di da dia nina: hamoi amoga hidasu.
4Dia esalebe da hano wayabo bagade. Dia gagusu dunu da fedege di dusagai nina: hamoi defele gagui.
5Di gaguma:ne ilia da Hemone Goumiga ‘fe’ ifa lai, amola dia dogoa bugima:ne ilia da dolo ifa Lebanone sogega lai.
6Ilia dia dusagai sua:su hamoma:ne ‘ouge’ ifa amo Ba:isa:ne sogega lai. Dia hada:i fa:i hamoma:ne, ilia da ‘baine’ ifa amo Saibalese sogega lai. Amo da:iya, ilia da ‘aifoli’ dedene ba:sisi.
7Dia gosagi da ahea:iai abula nodomene dedei Idibidi sogega hamoi. Ilia da nina: hamoiba:le, dunu da amo sedagaga ba:beba:le, dawa:i. Dia segagi da oga:iyai abula nog:ai Saibalese ogaga lai, amoga hamoi.
8Dia sua:su dunu da Saidone moilai bai bagade amola Afa:de moilai bai bagadega misi. Dia fidafa dawa:su dunu da dusagai hawa: hamosu dunu esalu.
9Dia dusagai gagusu dunu da dawa: lai dunu, Bibilose sogega misi. Dusagai da:iya ahoasu dunu huluane da dia bidiga lasu diasu ganodini bidi lasu.
10Besia amola Lidia amola Libia dadi gagui dunu da dia dadi gagui wa:i ganodini hawa: hamosu. Ilia da ilia gegesu gaga:su liligi amola habuga amo dia dadi gagui diasu ganodini gosagisi. Ilia da dia gegesu hamobeba:le, eno dunu da dima nodosu.
11Afa:de dadi gagui dunu da dia gagoi sosodo ouligi, amola Ga:made dadi gagui dunu da dia gagagula heda:i diasu amo ouligi. Ilia da ilia gegesu gaga:su liligi dia dobea fei damana gosagisi. Ilia da di nina: hamonesi.
12Di da Siba:ini sogega bidi lasu hou hamosu. Di da ilima liligi iabeba:le, ilia da dima silifa, ouli, dini amola lede bu dabe i.
13Di da Galisi amola Diubale amola Misiege amoga liligi iabeba:le, ilia da dima udigili hawa: hamosu dunu amola ‘balase’ hamoi liligi bu dabe i.
14Bede Dogama soge amoma bidi laloba, ilia da hawa: hamosu hosi amola gegesu hosi amola dougi bu dabe i.
15Loudese dunu da dima bidi lasu. Hano wayabo bagade bega: esalebe fi bagohame da dia liligi lale, bu ‘eboni’ amola ‘aifoli’ bu dabe i.
16Silia dunu da dia liligi lale, bu igi ida:iwane, oga:iyai abula, nodomene dedei abula, ahea:iai abula amola ‘gola:le’ dima dabe i.
17Isala:ili amola Yuda da dia liligi lale, bu widi, agime hano, olife susuligi amola hedama:ne fodole nasu dabe i.
18-
19Dama:sagase fi dunu da dia liligi bidi lale, bu waini hano (amo ilia da Helebone sogega lai), sibi hinabo damui (amo ilia da Sa:iha sogega lai), ouli amola hedama:ne fodole nasu dabe i.
20Dida:ne dunu ilia da dia liligi lale, hosi da:iya fa:le fisu abula amoga dabe i.
21Ala:ibia dunu amola Gida soge ouligisu dunu da dia liligi lale, sibi mano amola sibi amola goudi dabe bu i.
22Siba amola Lama bidi lasu dunu da dia liligi labeba:le, igi nina: hamoi amola ‘gouli’ amola hedama:ne fodole nasu ida:iwane bu dabe i.
23Moilai bai bagade bagohame (Ha:ila:ne, Ga:ni, Idini, Siba, A:sie, Gilima:de) amo huluane da dima bidi lasu.
24Ilia da dima abula liligi noga:idafa, oga:iyai abula, nodomene dedei abula, foloaiga dedei debea, amola gobeaha:i noga:le hamoi, amo ilia da dima bidi lasu.
25Dia bidi lasu liligi da dusagai bagade ganodini sasalili, gaguli ahoanebe ba:i. Di amola da dusagai amo ganodini liligi dioi bagade dialebe, hano da:iya ahoanebe, amo agoane ba:i.
26Dia sua:su dunu da di hano wayabo bagadega oule asili, di da hano wayabo dogoa esaloba, gusudili mabe fo da di wadela:lesi.
27Dia bidi lasu liligi huluane amola dia dusagai hawa: hamosu dunu amola dia dusagai gagusu dunu amola dia bidi lasu dunu amola dadi gagui dunu huluane dusagai da:iya esalu, amo huluane da hanoga na dagole, fisi dagoi.
28Dunu hano bega: esala da dusagai hawa: hamosu dunu bogolalebe ilia beda:ga wele sia:i, amo nabi.
29Eno dusagai huluane da dunu hame esalebe ba:sa. Ilia hawa: hamosu dunu huluane da soge bega: asi dagoi.
30Di da bogobeba:le, ilia huluane diha didigia:sa. Ilia da guludou ilia dialuma da:iya ulawene, nasubu da:iya bebesolalasa.
31Ilia dialuma hinabo gesele, eboboi abula gaga:sa. Ilia da:i dione dinana.
32Ilia da dima idigisa gesami hea:sa. ‘Daia da hano wayabo ganodini ouiya:le diala. Nowa da Daia defema:bela:?
33Di da fifi asi gala hano wayabo la:idi gala, ilia hanai defele, ilima liligi bidi lasu. Dia liligi bagade labeba:le, hina bagade dunu ilia bagade gagui ba:i.
34Wali di da hano wayabo bagade amo ganodini wadela:lesi dagoi ba:sa. Di da hano wayabo lugududafa amoga sa:i. Dia liligi amola dima gilisili hawa: hamosu dunu da dilia gilisili hano wayaboga magufale, hamedafa ba:sa.
35Dunu huluane hano bega: fifi lai, da dima doaga:i hou dawa:beba:le, fofogadigili yagugusa. Ilia hina bagade amolawane, ilia da bagade beda:iba:le, ilia odagia beda:i ba:sa.
36Di da bu mae ba:ma:ne asi dagoi. Osobo bagade bidi lasu dunu huluane da beda:gia:sa. Bai dima doaga:i hou da ilima doagasa:besa:le, ilia da beda:i.