Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Kuɔ́ ndikúdɑbònnì Tiiri ɛì kpɛ́í nkɛ dɔ̀:
3Díndi Tiiri ɛì dìì bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kɛ dɔɔrinɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kupotɑɑ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú Tiiri ɛì dìì do nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Di tú bɑ̀tóò wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ kuwenniku.
4Di do sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀ nkɛ, kɛ̀ bɛ̀ di mɑɑ́ kɛ̀ dì wenni mɛsɑ̀ɑ̀.
5Senii tɑ̃rì kó dɛtekperɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì, bɛ̀ dɛ ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛ kóo bɑ̀tóò, kɛ́túótɛ́ Dimɑɑ tɑ̃rì kó dɛtekperɛ̀ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti kùù tɔ kuyɑ̀ɑ̀kù.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kó dɛtekperɛ̀ kó idɛí tidɑpentì tìì pɑ̀ɑ̀tìnɛ̀ mɛniɛ. Kóo munnɛ́nɛ̀ Kitimmu ɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, dɛ kó dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì, dɛ kó idɛí, kɛ cìɛ́kɛ́ dɛ miɛkɛ sipɑ́pɑ́heú.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cónnɛ́ Esibiti ɛì kó kuyɑ̀ɑ̀kù kùù dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ kpɛ̃. Kɛ̀ Edisɑɑ ɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ̀ yɛ kó tiyɑɑ̀sɔ̀ùtì nɛ̀ tìì wũɔ̃, kɛ dò mmɛkɔ̀cɛ̀burimɛ nɛ̀ tìì berí kɛ̀ tì ò dɑ̀ɑ́tí.
8Sidonni nɛ̀ Adifɑdi kɛ̀ dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ ò piú kɛ̀ Tiiri ɛì kó mɛciì nyɛmbɛ̀ bo o miɛkɛ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú.
9Kɛ̀ Kebɑɑdi kó bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛyɑ́ntìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo o miɛkɛ koò dɔ̀ɔ̀ri. Bɑ̀tóòbɛ̀ bɛmɔu do cómmú Tiiri ɛì borɛ̀ ndɛ kɛ do nho potɑntì.
10Pɛrisi nɛ̀ Dudi nɛ̀ Puti kɛ̀ dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bo, bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ miɛkɛ kɛ nuu mbɛ dɔpììtì nɛ̀ bɛ pìkɛ̀ o ɛì miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò duɔ́ ndiyetìcɛ̃ɛ̃́rì.
11Adifɑdi ɛì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ wɛ̃nnɛ́ o ɛì kɔbɛ kɛ bɑɑ o ɛì kó iduotí kɛ̀ Kɑmɑdi ɛì kɔbɛ cómmú yɛdèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ nuu mbɛ dɔpììtì o ɛì kó iduotí kɛ dì yɛ̀útí kuwenniku.
12Kɛ̀ Tɑsisi ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do Tiiri ɛì kɔbɛ potɑntì nɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ timɑ́tì mɔ́mmɔnti nɛ̀ dibiɛrìmínnì.
13Yɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tubɑɑdi nɛ̀ Mɛsɛki kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ donnɛ̀ tidɑɑtì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tinɛntì, kɛ̀ bɛ̀ cèkiinɛ̀ bɛ potɑntì.
14Kɛ̀ Bɛti-Tokɑmɑɑ ɛì kɔbɛ bɛ̀ duɔ́ nsisɛ̃ĩ́ sìì dɛ̀rì sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛ̀ do dekù sì, sisɛ̃ĩ́ dekɛ sɑ̃mmɑrímú kɛ̀ dɛ̀ piɛ́ sì.
15Kɛ̀ Didɑnni ɛì kɔbɛ bɛ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ kupotɑɑ́, nyɛhɛkɛ̀ pɛ́u kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ kpɛyɛ sṹkùyɛ̀ tɑɑ̀ bɛ ciɛ dikɑ̃̀tìrì kɛ bɛ̀ yietí yɛpɑ́pɑ́nìì nɛ̀ tinɛntì pɛ́u bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tì dɛtekperɛ̀, dɛsɔ̀ùrɛ̀ kó tidɑbɛɛtì.
16Kɛ̀ Edɔmmu kɔbɛ pɛ́u tɔu tinɛntì pɛ́u nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò ntitookɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tiyɑɑ̀wũɔ̃tì nɛ̀ tinɛntì tìì kpɛ̃ nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ idɛí wũɔ̃yì ìì bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ ceekiinɛ̀ tipotɑntì.
17Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ fiitinɛ̀ tidiitì tibotí tibotí nɛ̀ mɛcekùɔ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì kufɔ̃ɔ̃ku nɑtikù kpɛti.
18Kɛ̀ Dɑmɑɑsi kɔbɛ do mbɛ potɑntì tì sũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ tikpɑ̀tì tibotí tibotí kɛ̀ bɛ̀ tɔunko mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀, Edibonni ɛì kɔ̃mɛ nɛ̀ tipecìtì pɛ́ítì.
19Kɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Yɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Usɑdi ɛkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ yietì timɑ́tì bɛ̀ mɑ́ tì kɛ dèè nɛ̀ tihúúntì tibotí tibotí kufɔ̃ɔ̃ku nɑtikù kpɛti.
20Kɛ̀ Dedɑnni ɛì kɔbɛ bɛ fiitinɛ̀ yɛsɑ̃nkɔ̃̀nkɛ̀.
21Adɑbiibɛ nɛ̀ Kedɑɑ ɛì kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kɛ̀ bɛ̀ tu bɛ kó bɛpotɑmbɛ̀, kɛ donnɛ̀ bɛ potɑntì ipe nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀.
22Kɛ̀ bɛpotɑndiɛbɛ̀ Sebɑɑ nɛ̀ Dɑmɑti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kupotɑɑ́ nkɛ bɛ̀ tɔuo tihúúntì timɔu botí kufɔ̃ɔ̃ku nɑtikù kpɛti nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí nɛ̀ mɛsɔɔ.
23Kɛ̀ Anɑɑ ɛì kó bɛpotɑmbɛ̀ nɛ̀ Kɑndee ɛì kɔbɛ nɛ̀ Edɛnni ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sebɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Asidii tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Mɛdii tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ kupotɑɑ́,
24nkɛ bɛ fiitinɛ̀ tiyɑɑ̀kpetì nɛ̀ tiwũɔ̃tì nɛ̀ tìì kpɛ̃ nnɛ̀ tìì dò ndìùdìù, nɛ̀ iwɛ̃ĩ ìì kpeńnì.
25Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bɛ́i nkɛ dɔ̀: Tɑsisi ɛì kóo bɑ̀tóòbɛ̀ dɔku kɛ kɔrì Tiiri ɛì kupotɑɑ́ nkɛ̀ dɛ kóò bɑ̀tóò píɛ nkɛ cɛ̃ɛ̃kɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀.
26Bɛ̀ɛ̀ piú dɛ kó bɑ̀tóòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɑnnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkùu ò pɔ̀ntɛ.
27Kɛ̀ tikpɑ̀tì tìì do bo o miɛkɛ, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do sɔri o miɛkɛ. Tipotɑntì, bɛpotɑmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mbɑ̀tóò miɛkɛ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ̀kɛ bɑ̀tóò kpɛ́í nnɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɔ̃ntɛ́, ò bo do dìì yiè.
28Bɛ̀ɛ̀ do pĩ́ mbɑ̀tóò miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ nkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ kpeutí.
29Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do pirì bɑ̀tóò kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mupirìmù. Bɛ̀ɛ̀ do pĩ́ mmutɔ̃mmú o miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cútɛ́ní kɛtenkɛ̀,
30kɛ́nkuɔ̀ nfɔ̃́ nTiiri ɛì ɑ kpɛ́í mmɛdiɛ̀ nkɛ cou mutɑ̃́ɑ̃́ mbɛ yɔ kɛ pũntí mutɑ́pɛí,
31kɛ kuò bɛ yɔ kɛ dɑɑti tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́nkuɔ̀ nhɑ kpɛ́í ndikúdɑbònnì.
32Kɛ kuɔ̀ nkɛ tú: We ndo dònnɛ̀ Tiiri ɛì dì sokɛ́ dìì mɔ̀nnì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀?
33Bɑ̀tóòbɛ̀ do tɔu dìì mɔ̀nnì ɑ nɛntì kɛ toti yɛbotɛ̀, tikpɑ̀tì tìì do bo ɑ ɛì miɛkɛ nɛ̀ ɑ potɑntì, dɛ̀ do sũmu kɛ́nte kɑ̀ɑ kpɑrìkùnnɛ kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu.
34Di mmɔ̀nnì ntɛ fɔ̃́, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì dɑ pɔ̃ntɛ́nɛ̀. Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ nɛ̀ ɑ nɛntì kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ kɛ pɔ̃ntɛ́.
35Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ kɔbɛ, nɛ̀ ɑ kpɛ́í nkɑ̀ɑ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛ̀ bɛ ììkɛ̀ sɔ̀ùtɛ,
36kɛ̀ kutenkù kumɔu kó bɛpotɑmbɛ̀ kuɔ̀ nhɑ kpɛ́í kɛ mɑ́ɑ̀rì bɛ yɔ, kɛ yɛ̃́ ɑ kpɛrɛ duòmɛ̀ tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti, ɑ pɔ̃ntɛ́mu mɛmmɛ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ dèèɑ̀ yoo!