Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, sunu sigin sa Tire taan xa,
3i a fala Tire taan muxune ma, naxanye dɔxi fɔxɔ igen dɛ, naxanye nun fɔxɔ ige tagi yamanane birin yulayaan nabama e bode tagi, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ tan Tire kaane, ɛ a falama, ɛ naxa, “Nxu konna rayabu han!”
4Ɛ mangayaan sigaxi han fɔxɔ igen tagi. Muxun naxanye ɛ konna tixi, ne a ti kiin nakamalixi nɛn mumɛ!
5E bata ɛ taan ti alo kunkina. Ɛ kunkin dɛxɔnne rafalaxi Seniri yamanan fɔfɔne nan na. Foyen kunkin nasigama dugin naxanye xɔn, ne xidixi suman wudine nan na sa keli Liban yamanani.
6Kunkibane kunkin nagima wudin naxanye ra, ne rafalaxi Basan yamanan warine nan na, kunkin lonna rafalaxi xarin wudin nan na naxan nayabuxi sama ɲinne ra, sa keli Sipiri fɔxɔ ige tagi yamanani.
7Foyen kunkin nasigama dugin naxanye xɔn, taa dugi sɔxɔnxine nan ne ra sa keli Misiran yamanani, e tan nan mɔn findixi ɛ taxamaseri dugine ra. Ɛ kunkin xunna soon nafalaxi dugi mamiloxin nun a gbeela nan na sa keli Elisaha fɔxɔ ige tagi bɔxɔni.
8Sidɔn kaane nun Arawada kaane nan yi ɛ kunkine bama, Tire kaa xaxilimane nan yi e ragima.
9Gebala fonne nun fe kolonne yi ɛ konni alogo e xa ɛ kunkin kaladene yitɔn. Kunki ragine birin yi e kunkine ratima ɛ konna nin, naxanye birin fɔxɔ igen xun ma alogo e xa ɛ sare seene sara.
10Perise kaane nun Ludu kaane nun Puti kaane nan yi findixi ɛ sofane ra, ɛ yɛngɛ sone nan yi e ra, e yi e yɛ masansan wure lefane nun wure kɔmɔtine singanma ɛ konna nin, e yi findi ɛ binye xunna ra.
11Arawada kaane nun ɛ sofane birin yi tixi ɛ taan nabilinna yinna xuntagi kantan tiine ra. Gamada kaane yi tixi ɛ taan makantan sangansone xuntagi, e yi e yɛ masansan wure lefane singan ɛ yinna rabilinni. E tan nan yi ɛ taan tofanna dɛfema.’ ”
12“ ‘Ɛ nun Tarasisi kaane yi yulayaan nabama ɛ nafulu gbeena fe ra, e fa wure gbeti fixɛn nun wuren nun sulan nun yɔxɔ gbegbe ra ɛ xa yulayani.
13Ɛ nun Girɛki kaane nun Tubali kaane nun Mesɛki kaane yi yulayaan nabama ɛ bode tagi, e yi fa konyine nun muran sula daxine ra ɛ yulaya seene ɲɔxɔn na.
14Beti-Togarama kaane nan yi fama soone ra ɛ xa yulayani, naxanye walima e nun naxanye ragima yɛngɛni e nun gbaxalone.
15Ɛ nun Dedan kaane yi yulayaan nabama ɛ bode tagi, ɛ yulaya seene yi sigama fɔxɔ ige tagi bɔxɔ wuyaxi yi, e yi ɛ yulaya seene saren fima sama ɲinne nun wudine nan na.
16Arami kaane yi se wuyaxi sarama ɛ ma, e yi ɛ yulaya seene sarama gɛmɛ faɲine nun dugi mamiloxine nun dugi sɔxɔnxine nun taa dugine nan na, e nun fɔxɔ ige bun nafunle nun gɛmɛ gbeeli faɲine.
17Yuda nun Isirayila yamanane fan yi yulayaan ligama ɛ xɔn, e yi Miniti kaane murutun nun burune nun kumin nun turen nun senna soma ɛ yii yulaya seen na.
18Ɛ nun Damasi kaane yi yulayaan nabama, e yi ɛ se rafalaxin gbegbe sarama e nun nafunla sifan birin, e yi ɛ saren fima Xelibon kaane manpaan nun yɛxɛɛ xabe dugi fixɛn nan na.
19Dan kaane nun Girɛki kaane yi wure rafalaxin nun sinamon fuge xarene nun xaye xiri ɲaxumɛne soma ɛ yii yulayani sa keli Yusali yi.
20Dedan nan yi fama soone maxidi dugine ra ɛ xɔn yulayani.
21Arabi kaane nun Kedari kuntigine birin yi yulayaan ligama ɛ tan nan xɔn. Ɛ yi ɛ yɛxɛɛne nun kontonne nun kɔtɔne sarama e konna nin.
22Ɛ nun Saba nun Raama yulane yi yulayaan ligama ɛ bode tagi. E tan nan yi fama latikɔnɔnna sifan birin nun bɔxɔ bun nafunle nun xɛmane ra yulayani.
23Xarani kaane nun Kane kaane nun Eden kaane nun Saba yulane nun Asuri kaane nun Kilimada kaane yi yulayaan ligama ɛ tan nan xɔn.
24E yi se faɲine sarama ɛ ma yulayani, e fa doma tofaɲine nun a mamiloxine nun dugi sɔxɔnxine ra e nun dugi binye maɲingixine ra naxanye sama bɔxɔni e nun lutin naxanye dɛnbɛxi ki faɲi.’ ”
25“ ‘Kunki gbeene nan yi ɛ yulaya seene maxalima. Ɛ yi wasaxi nafunla nun binyen na fɔxɔ igen tagi.
26Ɛ kunkibane yi ɛ xalima fɔxɔ ige gbeen tagi, koni sogeteden foyen sa ɛ kunkin kalama nɛn fɔxɔ igen tagiyani sa pon!
27Ɛ kunkin na kala lɔxɔn naxan yi, ɛ nafunle nun ɛ sare seene nun ɛ yulaya seene nun ɛ kunki kanne nun ɛ kunki ragine nun ɛ kunki rafalane nun ɛ yulane nun ɛ sofane nun muxun naxanye birin ɛ kunkin kui, ne birin godoma nɛn baan xɔnna ma.
28Muxun naxanye birin dɔxi igen dɛ, ne xuruxurunma nɛn gaxuni ɛ kunki ragine gbelegbele xuiin ma.
29Kunkibane birin godoma nɛn e kunkine kui. Kunki kanne nun kunki ragine birin tima nɛn igen dɛ,
30e yi e xuini te, e wuga sɔxɔlɛni ɛ fe ra e yi burunburunna sa e xunni sununi, e yi e makutukutu xubeni,
31e yi e xunne bi ɛ fe ra, e yi e maxidi kasa bɛnbɛli dugine yi sununi, e yi e mawuga ɛ fari nii yifɔrɛn nun nimisa gbeeni.
32E mawugama nɛn ɛ fari e tɔrɔni, e yi gbelegbele ɛ xinla ra, e naxa, “Nde yi luxi alo Tire taani ito naxan kalaxi, fɔxɔ igen yi naxan nabilinxi?”
33Ɛ yulaya seene to yi fama sa keli baan ma ɛ yi siya wuyaxine nan baloma ɛ se kanyaan nun ɛ yulaya seene xɔn, ɛ yi bɔxɔn mangane findima nafulu kanne ra.
34Koni ɛ na kala baa igeni, ɛ godo igen bun ɛ yulaya seene nun ɛ muxune birin naxɔrima nɛn ɛ xɔn.
35Fɔxɔ ige tagi bɔxɔne muxune birin yigitɛgɛma nɛn ɛ fe ra, e mangane yi xuruxurun gaxuni, kuisanna yi e yɛtagine masara.
36Naxanye yulayaan nabama siyane tagi, ne kolinma nɛn ɛ fe ra, bayo ɛ raɲanna magaxuma ayi nɛn. Ɛ mi fa luma na sɔnɔn!’ ”