Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esekiɛli u nɛɛ, Tiri, Yinni Gusunɔ u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2n nun gɔɔ wuri kuo,
3n nun sɔ̃ n nɛɛ, wunɛ Tiri ɑ wɑ̃ɑwɑ nim wɔ̃kun goorɔ mɑ ɑ kɑ bwese dɑbinu tenkuru mɔ̀. Ye Yinni Gusunɔ u geruɑ wee. U nɛɛ, wunɛ Tiri, ɑ rɑ rɑɑ nɛɛ, ɑ sɑ̃ɑwɑ wuu burɔ.
4Wunɛn dɑm mu wɑ̃ɑwɑ sere nim wɔ̃kuɔ. Be bɑ nun bɑnɑ, bɑ nun kuɑwɑ nge goo nimkuu burɔ.
5Mɑ bɑ wunɛn wɑsi kuɑ kɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sipɛrɛ ye yɑ wee Senirin di. Mɑ bɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru ye yɑ wee Libɑnin di suɑ bɑ kɑ wunɛn beku sɔretiru kuɑ.
6Mɑ bɑ wunɛn sɛsɛnu kuɑ kɑ Bɑsɑnin dɑ̃ɑ geɑ ye bɑ mɔ̀ sɛɛni. Mɑ bɑ wunɛn kitɑnu kuɑ kɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ buyi ye bɑ kɑ nɑ sɑɑ Kitimun di mɑ bɑ nu suunu donnu mɑni.
7Mɑ bɑ beku ni bɑ koo nun kɑreɑ kuɑ Egibitiɔ kɑ wɛ̃ɛ dɑmgii bɑ sɔmɑ doke. Beku ni, nu sɑ̃ɑwɑ nge wunɛn gidi bɔrɑ. Mɑ bɑ bekɑ ye yɑ rɑ wunɛn kiɑnu wukiri kuɑ kɑ wɛ̃ɛ gɑɑdurɑgii, kɑ mɑɑ wɛ̃ɛ wunɔmgii yi yi wee sɑɑ tem bure te bɑ mɔ̀ Sipun di.
8Sidonigibu kɑ Aɑfɑdibɑ bɑ rɑ wunɛn sɛsɛnu bwie kpɑ wunɛgii be bɑ yɛ̃ru bo bɑ n bu kpɑre.
9Gebɑlin nɔmɑn sɔm kowo be bɑ sɔmɑ ye yɛ̃ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ, berɑ bɑ rɑ wunɛn wɔrusu kɔre. Be bɑ tenkuru mɔ̀ kɑ goo nimkusu kpuro, bɑ rɑ yɔ̃rewɑ wunɛn mi bu wunɛn kiɑru dwe.
10Pɛɛsibɑ kɑ Ludibɑ kɑ Putigibun tii bɑ rɑɑ sɑ̃ɑwɑ wunɛn tɑbu kowobu. Bɑ sɑ̃ɑwɑ tɑbu durɔbu kɑ gem. Wunɛn miyɑ bɑ rɑ ben tɛrɛnu kɑ ben sii furɔ kɔkɔnu bwɛ̃ kpɑ ye kpuro yɑ n nun bɛɛrɛ doke.
11Aɑfɑdibɑ kɑ wunɛn tiin tɑbu kowobɑ bɑ rɑ wunɛn gbɑ̃rɑru kɔ̃su bu kɑ sikerenɑ. Tɑbu kowo dɑmgibu gɑbɑ bɑ rɑ mɑɑ wunɛn kuku yenu kɔ̃su. Wunɛn gbɑ̃rɑrɔwɑ bɑ rɑ ben tɛrɛnu bwɛ̃ kpɑ nu n nun bɛɛrɛ doke.
12Tiri, wunɛn ɑrumɑni bɑkɑn sɔ̃nɑ Tɑɑsisigibu bɑ rɑ tenkuru nɛ wunɛn mi. Beyɑ bɑ rɑ n kɑ kiɑnu nɑɑmɔ wunɛn yɑburɔ. Niyɑ sii geesu, kɑ sii wɔ̃kusu, kɑ sii kpikisu, kɑ sii pɛɛrum.
13Wunɛ kɑ Gɛrɛkibɑ, kɑ Tubɑligibu, kɑ Mɛsɛkigibun tii i rɑ tenkuru koosinɛ. Bɑ rɑ kɑ nun yobu kɑ gɑ̃ɑ ni bɑ sekɑ kɑ sii gɑndu kiɑru dweeri.
14Togɑɑmɑgibu bɑ rɑ mɑɑ dumi yi bɑ rɑ kɑ sɔmburu ko kɑ yi bɑ rɑ kɑ tɑbu de kɑ kɛtɛkunu dɔrɑm nɛ wunɛn yɑburɔ.
15Wunɛ kɑ Dedɑnigibu kɑ be bɑ wɑ̃ɑ tem bureru giɑ kpuro i rɑ mɑɑ tenkuru koosinɛ. Bɑ rɑ nun wunɛn dibu kɔsie kɑ suunu donnu kɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ ebɛni.
16Wunɛ mɑɑ kɑ Sirigibu i rɑ tenkuru koosinɛ. Gɑ̃ɑ dɑbinɑ bɑ rɑ nun dweeri kpɑ bu kɑ nun kpee gobiginu nɑɑwɑ ni nu sɑ̃ɑ nge yɑkɑ bekusu, kɑ beku gɑɑdurɑginu, kɑ beku ni bɑ sɔmɑ dokeɑ, kɑ beku ni bɑ kuɑ kɑ wɛ̃ɛ dɑmgii, kɑ nim wɔ̃kun kpee burɑnu, kɑ kpee gobigii ni nu sɔ̃ri.
17Wunɛ kɑ Yudɑbɑ kɑ Isirelibɑ i rɑ tenkuru koosinɛ. Bɑ rɑ kɑ nun ɑlikɑmɑ ye yɑ wee Minitin di kɑ pɛ̃ɛ bwese bwesekɑ kɑ tim kɑ gum kɑ sere gum sɑwɑrɑm kiɑru dweeri.
18Wunɛ kɑ Dɑmɑsigibu i rɑ tenkuru koosinɛ wunɛn ɑrumɑni bɑkɑn sɔ̃. Bɑ rɑ kɑ nun tɑm mɛ mu wee Hɛlubonin di kɑ wɛ̃ɛ kpiki yi bɑ kuɑ kɑ yɑ̃ɑ sɑnsu kiɑru dweeri.
19Sɑɑ Usɑlin di, Yɑfɑnigibu kɑ Gɛrɛkibɑ bɑ rɑ kɑ kiɑnu nɛ wunɛn yɑburɔ. Niyɑ, sisu kɑ dɑ̃ɑ gɑɑ kɑ sere dɑ̃ɑ kiki nubu durorugisu kpɑ bu kɑ nun ye kpuro kiɑru dweeri.
20Wunɛ kɑ Dedɑnigibu i rɑ tenkuru koosinɛ kpɑ bu nun gɑɑri bekɑ dɔre.
21Wunɛ kɑ Dɑɑrububɑ kɑ Kedɑɑn wirugibu i tenkuru koosinɑmɔ. Bɑ rɑ nun kiɑru dweeriwɑ kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu kɑ sere mɑɑ bonu.
22Wunɛ kɑ Sebɑn tenkubɑ kɑ Rɑmɑgibu i rɑ tenkuru koosinɛ. Bɑ rɑ kɑ turɑre ye yɑ geɑ bo nɛ wunɛn yɑburɔ kɑ kpee gobiginu bwese bwesekɑ kɑ sere mɑɑ wurɑ.
23Wunɛ kɑ Hɑrɑnigibu kɑ Kɑnnɛgibu kɑ Edɛnigibu kɑ Sebɑn tenkubɑ kɑ Asirigibu kɑ Kilimɑdigibu i rɑ tenkuru koosinɛ.
24Yɑ̃ɑ gobiginɑ bɑ rɑ kɑ nun kiɑru dweeri. Yɑ̃ɑ ni bɑ rɑ kɑ nɛ wunɛn yɑburɔ niyɑ, yɑbe gɑɑdurɑginu kɑ yɑbe ni bɑ sɔmɑ doke kɑ bekɑ ye bɑ sɔmɑ doke kɑ sere mɑɑ wɛ̃ɛ dɑmgii yi bɑ tɑrɑ.
25Tɑɑsisin goo nimkusɑ su rɑ n wunɛn kiɑnu sɔɔwɑ. Mɑ wunɛn dukiɑ kɑ wunɛn bɛɛrɛ yɑ kpɛ̃ɑ nim wɔ̃kun berɑ mi giɑ.
26Goo tɛmɔbu bɑ kɑ nun bɔsu nim bɑkɑm sɔɔ. Adɑmɑ woo gɑgɑ koo nɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di gu nun kɔsuku nim wɔ̃ku gen suunu sɔɔ.
27Wunɛn dukiɑ kɑ wunɛn kiɑnu kɑ be bɑ rɑ wunɛn sɛsɛnu bwie kɑ be bɑ rɑ bu kpɑre kɑ be bɑ rɑ wunɛn wɔrusu kɔre kɑ wunɛn kiɑ dɔrobu kɑ wunɛn tɑbu kowobu kɑ sere be kpuro be bɑ wɑ̃ɑ wunɛn tii sɔɔ bɑ koo num nim wɔ̃kun sɔɔwɔ dɔmɑ te ɑ wɔrumɑ.
28Be bɑ rɑ nun kpɑre bɑ koo kuuki ko kpɑ nim wɔ̃kun goonu nu diiri.
29Be bɑ wunɛn sɛsɛnu bwiɑmɔ kɑ be bɑ bu kpɑre, be kpuro bɑ koo sɑrɑwɑ wunɛn min di bu nɑ tem dirɑɔ.
30Bɑ koo nɔɔgiru suɑ bu nun wuri kɔ̃si koosi kpɑ bu tii tuɑ wisi winɔ bu bindi torom sɔɔ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
31Bɑ koo ben winu kɔni wunɛn sɔ̃, kpɑ bu sɑɑkibɑ dewe bu nun gɔɔ swĩiyɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
32Ben nuku sɑnkirɑ ni sɔɔ, bɑ koo nun womu koosi bu nɛɛ, wunɛ Tiri, ɑ ǹ kɑ wuu gɑgu weenɛ. Wee ɑ kɑm kuɑ nim wɔ̃kun suunu sɔɔ.
33Sɑnɑm mɛ ɑ wunɛn tenkuru mɔ̀ tɔn dɑbirɑ ɑ rɑ diisie. Wunɛn dukiɑ kɑ wunɛn kiɑnun kpɑ̃ɑrun sɔ̃, ɑ derɑ sinɑmbɑ kuɑ dukiɑgibu.
34Adɑmɑ ɑ kɔsikirɑ ɑ wɔri nim wɔ̃kun sɔɔwɔ mɑ wunɛ kɑ wunɛn kiɑnu kɑ wunɛn tɔn dɑbi te kpuro i nim diirɑ.
35Be bɑ wɑ̃ɑ tem burenu sɔɔ bɑ nuki sɑnkire wunɛn sɔ̃. Mɑ ben sinɑmbu bɑ bɛrum soore bɑ wuswɑɑ burisinɛ.
36Tem tukum tenku be bɑ koo sɑrɑ mi, biti koo bu mwɑ kpɑ bu nun wiɑ koosi. Domi ɑ kɑm kuɑ. A ǹ kɑɑ n mɑɑ wɑ̃ɑ sere kɑ bɑɑdommɑ.