Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛ̃nalɛ da ń Tii pↄ́ kú ísiabuakĩi
3ì laata ń bui dasi pↄ́ an bùsu ku ísialɛↄ ǹ mɛ: Ma Dii Lua ma mɛ̀, Tii, ni mɛ n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi.
4Ń dɛ lán gówa ísia guo, n kalɛnaↄ tò n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi.
5N líↄá Senii gbɛ̀ pɛ̃liↄnɛ, mɛ́ n lipɛlɛá Libã sɛdɛ líɛ.
6Wà n gólibↄↄ ã̀ ń Basana gbɛ̃́nɛliↄɛ, wà n lipɛpɛɛↄ kɛ̀ ń Sipi bùsu sɛ̃́ lí pↄ́ wà wesa swaa dàdauↄɛ.
7N zwãaá Egipi pↄ́lɛ wɛ̃̀sãdeɛ, a dɛ n dàlapoo ũ. N zwã̀akpɛ zwãaá zwã̀a búuna ń zwã̀a gàalulade pↄ́ bↄ̀ Ɛlisa bùsuuↄnɛ.
8Sidↄ̃deↄ ń Aavadideↄ mɛ́ n gobↄnaↄ ũ, nzĩa gbɛ̃́ gↄ̃ideↄ mɛ́ n ígbɛ̃ↄ ũ.
9Gebali gↄ̃ide zↄ̃ↄↄ ku n guu n gufootatanaↄ ũ. Ísia góↄ ń ń ígbɛ̃ↄ ku n saɛ, álɛ laata sãnu.
10Pɛɛsiↄ ń Ludiↄ ń Libiiↄ ku n zĩgↄ̃ↄ guu nɛgↄ̃naↄ ũ. Aa ń sɛ̀ngbaoↄ ń ń mↄ̀ fùaↄ lòolooma, aa tò n kɛfɛũ kũ̀.
11Aavadi zĩgↄ̃ↄ kálɛa n bĩ́iↄwa aa lìai, Gamadadeↄ ku n gugwakĩi lɛsĩↄ guu. Aa ń sɛ̀ngbaoↄ lòoloo n bĩ́iↄwa aa tò n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi.
12Taasisideↄ laatànnↄ sãnu n àizɛɛ dasiↄ yã́i. Aa fĩabònɛ ń ã́nusuo ń mↄsio ń mↄpuo ń bɛↄmao.
13Gɛlɛkiↄ ń Tubaliↄ ń Mɛsɛkiↄ laatànnↄ sãnu, aa fĩabònɛ ń zↄↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ.
14Tↄgaamaↄ fĩabònɛ ń sↄ̃́ zĩkɛnaↄ ń sↄ̃́ zĩ̀kanaↄ ń sↄ̃baonaↄ.
15Lodedeↄ laatànnↄ sãnu, bùsu dasideↄ mɛ́ n laalunaↄ ũ, aa wesa swaa ń mↄa lío kpàma.
16Siliↄ laatànnↄ sãnu n pↄ́ dasiↄ yã́i, aa fĩabònɛ ń tiikↄazio ń zwã̀a gàaluladeo ń zwã̀a wɛ̃̀sãdeo ń bàabaao ń òsoo ń lubiio.
17Yudaↄ ń Isailiↄ laatànnↄ sãnu, aa fĩabònɛ ń pↄ́wɛnao ń zↄ́o ń nísio ń lí'ↄo.
18Damasideↄ laatànnↄ sãnu ń Ɛlɛbↄ̃ vɛ̃ɛo ń Zahaa sãkão n pↄ́ dasiↄ ń n àizɛɛↄ yã́i.
19Dã buiↄ ń Gɛlɛki pↄ́ kú Uzaliↄ n laa lù ń mↄ̀ pↄ́ wa kàsoo ń kasia gĩnanao ń kanɛ lí feeo.
20Dedãↄ laatànnↄ sãnu ń gaaĩ zwãaↄ.
21Laalubuↄ ń Kedaa kíaↄ laatànnↄ sãnu ń sãnɛbↄlↄↄ ń sãsakaoↄ ń bleↄ.
22Seba ń Laama laatanaↄ fĩabònɛ ń pↄ́ gĩnana maaↄ píi ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ píi ń vuao.
23Halanadeↄ ń Kanɛdeↄ ń Edɛnideↄ ń Seba laatanaↄ laatànnↄ sãnu ń Asiliↄ ń Kilimadadeↄ.
24Aa pↄkasa maaↄ ń ulada búunaↄ ń zwãa pↄ́ wà bà kɛ̃̀wàↄ ń pↄ́ wɛ̃̀sãde pↄ́ wì kpálɛ kpɛ́uↄ ń bà gbãaↄ yíama n ɛlɛu.
25Taasisi gó'ilɛnaↄ n laaↄ sɛa, ń kãa, n tↄbↄ̀ ísia guo maamaa.
26Gobↄnaↄ gɛnnↄ ikooa lɛsĩↄ kĩ́i, gukpɛ ĩ́ana i n wíwi ísia guoguo.
27N àizɛɛↄ ń n laaↄ ń n pↄ́ↄ píi kpálɛ ísia guoguo n ↄ̃̀ↄkpagↄↄ ń n bↄnaↄ ń n ígbɛ̃ↄ ń n gufootatanaↄ ń n laatanaↄ ń n zĩgↄ̃ↄ ń dasi pↄ́ kú n guuↄ.
28Gↄ̃sↄ̃ a lualua ígbɛ̃piↄ wii yã́i.
29Gobↄnaↄ bↄlɛ ń góↄ guu ḿpii, gofĩnaↄ ń ígbɛ̃ↄ píi aaↄ zɛa gↄ̃sↄ̃lɛ.
30Aa wiilɛ n yã́ musu, aai búbuapɛ wɛ̃nannↄ. Aa bùsu zu ń mia, aai gbeembo túfu guu.
31Aa ń migbaa lɛ́ n yã́i, aai zwã̀nkasaↄ da. Aa n ↄ́ↄlↄ ń pↄsiao ń búbua pãsĩo.
32Aa wɛ̃nalɛ sinɛ ń ↄↄlↄo, aa wɛ̃nakɛnɛ aa mɛ: Tii, wɛ̃́lɛe muaannↄo, ↄ̃ n kɛ kyↄ̃́ ísia guoguoa?
33Kɛ́ n laa yíaaↄ dàzɛu ísiaa, bui daside kã̀ n àizɛɛ zↄ̃ↄ yã́i. N pↄ́ↄ tò dṹnia kíaↄ kɛ̀ ↄdeↄ ũ.
34Ísia n wiwi sa, n sↄ̃ↄlɛ ísiu, n pↄ́ↄ ń n gbɛ̃́ↄ kpàlɛnnↄ ḿpii.
35N yã́ dì ísialɛdeↄwa, ↄ̃ an kã́ sĩ̀, an oa ↄ̃̀ↄkpà.
36Buiↄ laatanaↄ lɛ́ lɛsuikɛkɛma, n kaalɛa vãi, ńyↄ̃ↄ ku bau lↄo.