Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Xiiroosassi zilaala.
3Abbaa doonan de7iyaanne abbaa doona daro biittatun de7iya asaara zal77iya, he katamaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo Xiiroosaa, neeni, ‘Taani puulan wotoi bainna kumetta’ yaagada otorettadasa.
4Ne zawai abbaa gul77aana; nena keexxiyaageeti nena lo77o markkabedan oottidi keexxidosona.
5Ne sanqqaa Saniira giyo sohuwaappe qanxxido xiiddan oottidosona; ne markkabiyaa tuussaa Liibaanoosappe yiida zigaappe giigissidosona.
6Markkabiyaa solddissanau haattaa guyye pushakkiya ne mooqeta Baasaane ettaappe oottidosona; ne wuigiyaa Qophphiroosappe yiida dumma xiiddaa sanqqan oottidosona; he wuigee danggarssaa zaaliyan alleeqettiis.
7Ne sharai banddiraadan haahuwan beettana mala, kushiyan sikkidi alleeqissido Gibxxetu liinuwaappe oosettidaagaa; nena goolloyiyoobatikka Eliisha haruuruwaappe yiida, salo milatiyaanne ochchaa teeraa milatiya carqqiyaappe oosettidaageeta.
8Ne markkabiyaa solddissiyaageeti Sidoonanne Ariwaada geetettiya katamatuppe yiidaageeta; ne markkabiyaa laaggiyaageeti loohida ne asata.
9Markkabiyaa giddon za77idasaa shiddiyaageeti Gebaalappe yiida cimatanne eranchcha asata; abban biya markkabe ubban de7iya oosanchchati ne suuqiyaappe shammoosona.
10“‘“Parsseppe, Lidiyaappenne Liibiyaappe yiida olanchchati ne olanchchata maaddidi olettidosona; bantta gonddalliyaanne bantta ola qophiyaa ne giddon kaqqidosona; kaqqidi eti nena bonchchissidaageeta.
11Ariwaadeppenne Heleekappe yiida olanchchati ne dirssaa gimbbiyan naagoosona; Gamaadappe yiida asati ne adussa gimbbiyan naagoosona. Eti bantta gonddalliyaa ne gimbbiyaa yuushuwan kaqqidosona; neeni puulan wotoi bainna kumetta gidanaadan oottidaageeti eta.
12“‘“Ne duretettaa daruwaa gaasuwan Tarsseesi nenaara zal77iis; i biraa, birataa, qorqqoruwaanne irssaasiyaa immidi, ne miishshaara laammiis.
13Giriikee, Tubaalinne Mesheki nenaara zal77idosona; ailletanne nahaasiyaa birataappe oosettida miishshaa immidi, ne miishshaara laammidosona.
14Beeti-Togarmmi toggiyo parata, ola paratanne baluqota immidi, ne miishshaara laammiis.
15Rooda biittaa asai nenaara zal77iis; qassi abbaa doona biittatun de7iya asai danggarssaa zaaliyaanne zophphiyaa giyo mittaa ehiidi, neeyyo qanxxiis.
16“‘“Ne duretettaa daruwaa gaasuwan, Sooriyaa asatikka nenaara zal77idosona; eti maata milatiya inqquwaa, zo7o inqquwaa, yeleelluwaappe oosettida alleequwaa, ochchaa teeraa milatiya carqqiyaa, lee7e liinuwaanne alleequwaa sikkido maayuwaa immidi, ne miishshaara laammidosona.
17Yihudaanne Israa7eela asati nenaara zal77idosona; eti gisttiyaa, mal77o komppuwaa, eessaa, zaitiyaanne balasaame giyo xaliyaa immidi, ne miishshaara laammidosona.
18Ne duretettaa daruwaa gaasuwaaninne ne shiishshido dumma dumma miishshatu gaasuwan Damasqqo asati nenaara zal77idosona; eti Helbboona woiniyaa eessaanne Saahoora dorssaa ikisiyaa immidi, ne miishshaara laammidosona. Hegaadankka qassi, qoxxido birataanne dumma dumma qimameta neeyyo immidi laammidosona.

20“‘“Dadaana asati kooraa gilaasiyaa ehiidi zal77idosona.
21Arabatinne Qeedaare biittaa halaqati ubbai ne zal77e miishshaassi dorssa marata, dorssa orggetanne deeshshata ehiidi zal77idosona.
22Saabanne Raa7ima zal77anchchati inqquwaa, worqqaanne lo77o doorettida qimameta immidi, ne miishshaara laammidosona.
23Kaaraane, Kaneeha, Edene, Asoorenne Kilimmaada geetettiya katamati ubbai nenaara zal77idosona.
24Eti lo77o maayota, salo milatiya maayuwaa, alleequwaa sikkido maayuwaa, gazza minxxaafeta, loitti dooqqido baqettaanne wodoruwaa immidi, ne miishshaara laammidosona.
25“‘“Ne miishshati zal77anchchatu gita markkabetun caanettidi biidosona. Neenikka darobai caanettin kumada, abbaa bollan biya markkabe mala gidadasa.
26Ne markkabiyaa solddissiyaageeti nena ekkidi, abbau giddo ginaa efiidosona; shin arshsho carkkoi nena abbaayyo giddo ginan mentterettiis.
27Neeni meqerettido gallassi ne duretettainne ne zal77e miishshai ubbai, ne markkabiyaa solddissiyaageeti, ne markkabiyaa laaggiyaageeti, ne markkabe giddon za77idasaa shiddiyaageeti, ne zal77anchchatinne ne giddon de7iya olanchchati ubbai abbaa giddo muukettidosona.
28Muukettiyaageeti waassiyo cenggurssai abbaa gaxaa gakkanaashin siyettees.
29“‘“Markkabiyaa solddissiyaageetinne laaggiyaageeti ubbai bantta markkabetuppe kiyidi, abbaa gaxan eqqidosona.
30Eti ubbaikka bantta huuphiyan baanaa qolidi, bidinttan gonddorettiiddi, ne bashshaa gishshau, iita yeehuwaa yeekkidosona.
31Neeyyo kayyottidi, bantta huuphiyaa meedidi, waaruwaa maayidosona; eti daro mishettidi, neeyyo yeekkidosona.
32Neeyyo eti hagaadan yaagidi zilaalidosona; ‘Ha77i abbaa giddon sirphphi giida, Xiiroosaara likkettiyai oonee?
33Ne zal77e miishshai abbaa pinnidi yiyo wode, biittan de7iya daro asaa kalssadasa; ne aquwan kawoti duretidosona.
34SHin ha77i abbaa ciimman meqerettadasa. Ne zal77e miishshaikka neeyyo oottiya asati ubbatikka nenaara abbaa giddon muukettidi xayidosona.
35Abbaa doona biittatun de7iya asai ubbai ne bolli gakkidabaa be7idi dagammidosona. Eta kawotikka daro yayyidosona; eta som77oi yashshaa erissees.
36Ne wurssettai daganttiyaagaa gidiis; neeni naa77antto mulekka de7akka. Hegaa gishshau, biitta ubban de7iya zal77anchchati, “Poora!” giidosona’ yaagidi zilaalidosona” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.