Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, yã́ pↄ́ ma Dii Lua má ò Isaili bùsudeↄnɛn kɛ: Á kua lɛ́ kà! Á bùsu gola síiↄ̃ píi mìdɛ.
3Á kua lɛ́ kà! Má pↄkũmabↄbↄwáɛ, mí yã́kpalɛkɛánↄ á yãkɛaↄwa, mí yãbɛ̃ɛ pↄ́ á kɛ̀ fĩaboɛ́ píi.
4Má á wɛ̃nagwao. Má á kɛ̃o. Á yãkɛaↄ fĩa má boɛ́ ń yãbɛ̃ɛ pↄ́ á kɛ̀ↄ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
5Ma Dii Lua ma mɛ̀ yã́ a á le! Yãzↄ̃ↄ a á le!
6Á kua lɛ́ kà! Á kua lɛ́ kà! Yã́pi lɛ́ sↄ̃ázi, à pìlawá kↄ̀!
7Yã́ zↄ̃̀lɛwáɛ, á gbɛ̃́ pↄ́ á kú bùsuɛ beeuↄ. Á gↄↄ kà kãi, à kà se! Gili gɛ̃̀ńgu gbɛ̀sĩsĩↄ musu, i kɛ pↄna wii aalɛ lɛ́o.
8Tia kɛ́wa má pↄkũmabↄbↄwá, mí palawá ń pↄfɛ̃o. Má yã́kpalɛkɛánↄ á yãkɛaↄwa, mí á yãbɛ̃ɛkɛaↄ fĩaboɛ́.
9Má á wɛ̃nagwao, má á kɛ̃o. Má fĩaboɛ́ á yãbɛ̃ɛkɛaↄwaɛ, íↄ dↄ̃ ma Dii mámɛ ma á wɛtã̀.
10À gↄↄpi gwa, à kà! Yã́ pìla! À nↄsì yã́ gbãa ũ, ↄ̃ à nɛ'ì wala ũ.
11Yãpãsĩ fɛ̀lɛ vãikɛnaↄ gbɛ̃go ũ. An gbɛ̃e a bↄo! Bílapi gbɛ̃e a bↄo! Ɔdee a bↄo! An bɛɛɛdee a bↄo!
12A gↄↄ kà! À ń lé! Pↄluna su pↄnakɛo, pↄyiana su ↄ́ↄlↄo, asa ma pↄ fɛ̃̀ bílapiziɛ.
13Pↄyiana a pↄ́ pↄ́ á yìa si lↄo e a wɛ̃ni lɛ́u. Ãnabikɛkɛa bílaɛpi a lɛ́lɛ pão, gbɛ̃e a bↄo a tàae yã́i.
14Wà kuupɛ̀, zĩ̀ sↄu mà píi, kási gbɛ̃e a gɛ́ zĩlauo, asa ma pↄ fɛ̃̀ bílapiziɛ.
15Zĩ ku bĩ́i kpɛ, gagyã ń nↄanao ku wɛ̃́lɛ guu. Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku sɛ̃uↄ gaga zĩ guuɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa ku wɛ̃́lɛ guuↄ gaga ń nↄanao ń gagyãoɛ.
16An gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ↄ bàalɛ ta gbɛ̀sĩsĩↄ kĩ́i. Aa ↄ́ↄlↄ lán swadↄↄ felenaↄwa baade zĩa tàae yã́i.
17Ampii an ↄ a gↄ̃ dↄńziɛ, an kosokũↄ i busa.
18Aai zwã̀nkasaↄ dↄ ń pi, vĩa i ń kṹ. An gɛɛ i gↄ̃ kpá ń wɛ́i, aai migbaa lɛ́ ḿpii.

19Aa ń ã́nusuↄ kↄ́lɛ zɛaↄ guu, an vuaↄ i gↄ̃nɛ́ pↄ́ gbãlɛaↄ ũ. An ã́nusuↄ ń ń vuaↄ a fↄ̃ ń bↄ Dii pↄfɛ̃gↄↄzĩo. Ɔ̃api a ń nↄana kpálɛo, an gbɛɛ kão, asa ↄ̃mɛ ń dá duunau.
20Aa ńzĩa sɛ̀ lɛsĩ ń nↄamblebↄ kɛfɛnaↄ yã́i, aa pↄbɛ̃ɛ pↄ́ má ye a gĩyãioↄ pìò. A yã́i má tó à gↄ̃nɛ́ pↄ́ gbãlɛa ũ.
21Má pↄ́piↄ na bui zĩ̀loↄnɛ ń ↄzĩ aa ń pↄ́ sɛ́lɛɛ. Má kpá dṹnia vãikɛnaↄwa, aa ń pↄ́ naaaɛ, aai a gbãlɛ.
22Má mikpɛlinɛ́ɛ, aai ma gu bɛɛɛde gbãlɛ. Kpã́i wɛliwɛpiↄ gɛ̃u, aai a gbãlɛ.
23À mↄgalaↄ pí, asa gbɛ̃dɛa di bùsuuɛ, mɛ́ yã́ gbãa kↄ̃̀ wɛ̃́lɛu.
24Má tó bui vãiↄ mↄ́ ń uaↄ símá, má tó gbãadeↄ zĩasɛa lɛsĩ midɛ, wi ń sa'okĩiↄ gbãlɛ.
25Tó gili gɛ̃̀ńgu, aa aafia wɛɛlɛ, kási aa eo.
26Músi a kɛ músi, bao ĩ́i a kɛ bao ĩ́i, aai gbasa kpálɛkɛ ãnabikɛkɛai. Sa'ona a fua ikoyãwa, gbɛ̃zↄ̃ↄ a kua lɛdamawa.
27Kí a búbuapɛ, yã́ a di kíanɛwa, táaaↄ ↄ a lualua. Má kɛnɛ́ an yãkɛaↄwaɛ, má yãdańla lá aa dà gbɛ̃́awaɛ, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.