Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Ezequiel

Ezequiel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tayta Dios nimaran:
2«Runa, noga Tayta Diosmi Israel nasyunta cayno në: ‹Ushacänayqui junaj chayaycämunnami. Intëru pacha ushacänanpäpis chayaycämunnami.
3Ushacänayquipaj wallcanami pishin Israel. Llapan rabyäta pascacächinäpämi gamta castigashayqui. Imano rurashayquicunapitapis tapushayquimi. Melanaypaj mana allicunata rurashayquipitami castigashayqui.
4Manami cuyapäshayquipächu. Rurashayquimannömi castigashayqui. Melanaypajcunata rurashayquipitaga llapanpitami rurashayquimanno castïguwan cutichishayqui. Chaynöpami gamcuna tantiyacunquipaj noga Tayta Dios cashäta.›
5«Noga, Tayta Diosmi në: ‹Gamcunamanga gatinayllanpami disigrasya chayamoj aywan.
6Wallcanami pishin ushacänayquipaj. Gamcuna ushacänayquipäga manami aycäpis pishinnachu.
7Cay nasyuncho tiyajcuna, ushacänayquipaj caj junaj chayaycämunnami. Chay junäga janayquichönami. Llaquicuy junaj chayaycämunnami. Jircacunacho cushicur goyaypis manami canganachu.
8Manapis aycällatanami rabyashpä gamcunata castigashayqui. Chaynöpami rabyä päsanga. Imano rurashayquicunapitapis tapushayquimi. Melanaypaj mana allicunata rurashayquipitami castigashayqui.
9Manami cuyapäshayquipächu. Rurashayquimannömi castigashayqui. Melanaypajcunata rurashayquipitaga llapanpitami rurashayquimanno castïguwan cutichishayqui. Chaynöpami gamcuna tantiyacunquipaj noga Tayta Dios castigaycashäta.›
10«¡Ushacänayquipaj junaj janayquichönami! ¡Chay junaj chayamushanami! Mana allita rurayllanami, alli-tucuyllanami may-chaychöpis caycan.
11Pï-maypis mana allillatana ruraycan. Ichanga paycuna manami jucnayllapis quëdangachu. Ni ima-aycanpis manami quëdangachu.
12Örapis, junajpis chayamushanami. Ranticojpis ni rantejpis ama cushicuchunnachu. Fiyupa rabyashpämi castigashaj Israelcuna alli-tucushanpita.
13Ranticojpis imanta ranticushantapis manami imaypis shuntanganachu. Llapan runacunata castiganäpaj willachishäga llapanmi cumlenga. Juchasapacunaga mayganpis manami cawangapänachu.
14«Israelcuna alli-tucushanpitaga fiyupa rabyashpämi castigashaj. Chaymi guërraman aywananpaj trompëtata tucamuptinpis pipis manana aywanganachu.
15Siudä rurichöga gueshyawan yargaywanmi runacuna wañonga. Wajtacho, chacracho caycajcunanami guërracho wañonga.
16Waquenga mancharisha palumanöpis jircacunaman, puntacunaman gueshpir pacaconga. Gueshpejcunapis juchanpita llapanmi wañonga.
17Llapanmi callpaynajna ricaconga. Manchariywanmi gongurnincunapis sicsicyanga.
18Llapanmi llaquicushpan gachga röpacunata jaticonga. Ajchancunatapis galaypa rutuconga. Intëru cuerpunmi sicsicyanga. Pasaypa pengacuycarmi purengapis.

19Guellaynincunatapis cällicunamanmi mashtarenga. Goritapis mana bälej ganratanömi jitarenga. Rabyar castigashä öraga manami salbangachu guellayninpis, ni gorinpis. Chaycunataga manami micongapächu; ni sacsangapäpischu. Paycunaga gorita guellayta charayta munayllawanmi jucha ruraymanpis chayasha.
20Cuyayllapaj gori adurnucunata chararmi alli-tucuran. Chaynöpis chay adurnucunapitami melanaypaj ïduluncunata ruracarcäriran. Chaypitami chay adurnuncunata nogaga melanaypajman ticrarachishaj.
21Chaymi noga camacächishaj juc-lä jäpa runacuna aywaycur suwapänanpaj, fiyu runacuna aywaycushpan guechunanpaj. Chay runacunaga chay adurnucunata pasaypami ganrachenga.
22Chayno canga cay nasyunta noga cachaycuptëmi. Chaymi nogapaj sumaj cuyayllapaj caycaj rispitädu Templöta ganrachinanpäpis camacächishaj. Suwacuna shaycamushpanmi chayta ganrachenga.
23«Nasyun intërucho wañuchinacuyllanami caycan. Siudächo tiyajcunaga intëruchömi mana allillatana rurarcaycan. Chaymi paycunapaj cadinata camariy.
24Nogami camacächishaj fiyu runacuna chayaycamur siudächo tiyajcunapa wasincunata guechurgärinanpaj. Chaynöpami munayniyoj Israelcunapis manana alli-tuconganachu. Nogami camacächishaj rispitädu capillancunapis manacajman churasha cananpaj.
25Paycunaga fiyupa mancharishami carcaycanga. Pï-maywanpis alli goyaytami munanga. Ichanga manami alli goyayta tarengapänachu.
26Paycunapäga mana alli goyayllanami jananman jananmanpis chayangapaj. Mana alli willapallanami imaypis canga. Yanganami ashenga profëtatapis ‹Tayta Dios ¿ima nintaj?› nir tapucunanpaj. Tantiyachej cüracunapis manami canganachu. Alli willapänanpaj auquincunapis manami canganachu.
27Raypis llaquicongami. Mandajcunapis llaquicuymanmi chayanga. Llapan runacunami manchariywan sicsicyanga. Rurashanmannömi paycunataga castigashaj. Imanömi paycuna jusgaran chaynömi paycunatapis jusgashaj. Chayrämi musyanga noga Tayta Dios cashäta.»