Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, Ḡaubada Iehova ese Israel tanona na ini e hamaorolaia tomamu: Dokona binai! Dokona vada e kau, tano daigunina haniosi latadiai.
3Harihari dokona na oi latamu ai vada e kau, egu badu na oiemu ai baina hulalaia, bona emu kara heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henimu, emu kara dika-rohorohodia iboudiai davadia do baina henimu.
4Lau ese basina hageremu bona basina bogamu hisi; a emu kara davadia baina henimu, emu kara dika-rohorohodia na doini bogaragimu ai mimia negana ai. Bena ba diba, lau na Iehova.
5Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Dikadika ta murinai na dikadika ma ta! A itaia, ia na vada e maimu.
6Dokona vada e kau, dokona korikori vada e kau; anina na emu ai vada hedinarai. A itaia, ia na e maimu!
7Tano inoholaina taumu e, emu ai baine kau ḡauna vada e kau; negana vada eme kau; heloḡo-ahuahu dinana vada eme kahikahi, dia moale lolodia dinana ororo latadiai.
8Asi vanahana egu badu ḡaraḡara na latamu ai baina bubua, egu badu na emu ai baina ha-orea, bona emu kara heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henimu; bena emu kara dika-rohorohodia iboudiai davadia baina henimu.
9Basina hageremu bona basina bogamu hisi; emu kara davadia baina henimu, emu kara dika-rohorohodia na doini bogaragimu ai mimia negana ai. Bena ba diba, lau na Iehova, herahu-mase Diravana.
10A itaia, dinana binai! A itaia, ia na e maimu! Emu ai baine kau ḡauna na vada e kau; kara gageva-gageva vada e papa, hekokoroku vada e gara kau;
11daḡedaḡe vada e tubu, kara dika vada e tubu kau. Idia ta basine noho; edia kohu-momo bona edia taḡa basie mia; bona idia bogaragidiai ta basine herea.
12Negana vada e kau, dinana vada eme kahikahi. E hoihoimu tauna basine moale, bona kohu e hoihoilaimu tauna lalona basine hisihisi, badina be badu ḡaraḡara na edia-hotuhotu iboudiai latadiai.
13Badina be kohu e hoihoilaimu tauna ese e hoilaia kohuna basine lou henia, edia mauri dinadia iboudiai. Badina be badu ḡaraḡara na edia hotuhotu iboudiai latadiai, bona basine heabi oho. Ena kara havara dainai tau ta ese sibona ena mauri basine rauaia diba.
14Kibi vada e hiriria, ḡau iboudiai vada e hegaegaelai; a ta na tuari se laomu, badina be egu badu na edia hotuhotu iboudiai latadiai.
15Murimuri ai na dare; laloma ai na dai-hanai gorerena bona doe. Tano paka ai e nohomu tauna na dare ai e masemu; hanua ai e nohomu tauna na doe bona dai-hanai gorerena ese e hamaseamu.
16Haida bema roho mauri, idia na ororo ai bema noho, koura punedia na heheto; iboudiai na bae ḡanaḡana, ta ta ena kara havara ena kara havara daidiai.
17Ima iboudiai na e mamanomu; tui iboudiai na e heroḡe-herogemu, ranu na heto.
18Puse dabuadia e riomu, gari ese e hahonudiamu; iboudiai vairadia e hemaraimu, iboudiai kwaradia e naudiamu.

19Edia silver na ariara ai e negeamu, bona edia gold na ḡau mirona na heto. Iehova ena badu-ḡaraḡara dinana ai, edia silver bona edia gold ese basie hamauridia diba; edia hitolo basie ha-orelai diba, bona bogadia basie hakunulai diba. Badina be una na ihahekwakwanailaidia ḡauna edia kara havara ai.
20Edia herahera mai hairaidia e heagilai, bona edia kaivakuku dika-rohorohodia bona edia ḡau dika-hereadia na unu amo e karadia; taunabunai lau ese ḡau mirona ai baina halaoa idia ediai.
21Lau ese idau taudia imadia ai baina atoa, idia damudia ai bainela, bona tanobada ena taunimanima dikadia baina henidia, idia dinadia ai bainela; bena idia ese bae hamiroa.
22Bena idia edia amo baina mede daudau, egu gabu ḡoeva-daena na bae hamiroa totona; dadidadi taudia ese ia lalonai bae raka vareai, bae hamiroa,
23bona bae havahua. Badina be tano na rara-hebubu kara dikadia ai e honumu, bona hanua na ala-ala ai e honumu.
24Bese dika-hereadia baina mailaidia, edia ruma bae ḡaunaidia; edia goada, e heaḡilaiamu ḡauna, baina ha-orea; edia gabu helaḡadia bae hamirodia.
25Lalo-hisihisi bada baine kau negana ai, idia ese maino bae tahua, to basie davaria.
26Dikadika na dikadika latanai e kaumu; hari lahulahuna ta na hari lahulahuna ta murinai e maimu. Mata-hanai na peroveta tauna enai e tahuamu; a taratvatu na hahelaḡa tauna enai e boiomu, bona hahealo na hanua tau-badadia ediai e oremu.
27Hanua pavapavana e taitaimu; hanua lohiana darana e dokomu; bona tano taudia imadia na e hedabarai, gari dainai. Idia edia kara heḡereḡerena ai baina kara henidia, bona idia edia hanemaoro herevadia heḡereḡeredia ai baina hahemaoro henidia; bena bae diba, lau na Iehova.