Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai mai,
2“Tangada dangada, deenei la nia mee ala e helekai iei Au, go Tagi go Yihowah, ang gi tenua Israel: Deenei di hagaodi o tenua hagatau!
3“Israel, di hagaodi la gu dau mai, goe ga longono dogu hagawelewele, idimaa Au ga hagi aga o hangaahai ala ne hai. Au gaa tala di hui adu gi di goe i au hangaahai gulugulua huogodoo.
4Au ga hagalee e dugu goe be e dumaalia adu. Au ga hagaduadua goe i au hai gulugulua bolo gi iloo e goe bolo ma ko Au dela go Dimaadua.”
5Malaa, aanei la nia mee ala e helekai ai Tagi go Yihowah, “Dahi haingadaa ga i muli dahi haingadaa labelaa ga tale adu gi di goe.
6Ma guu lawa, deenei dela di hagaodi, kooe guu lawa.
7Di hagaodi la guu dau adu gi au daangada ala e noho i tenua deelaa. Di madagoaa gu hoohoo mai ga deai nia daumaha e hai i nia gowaa hai daumaha i hongo nia gonduu ai, aalaa hua go nia hagahinihini ala gaa hai.
8“Hoohoo mai gei goe ga longono nia mahi o dogu hagawelewele. Au ga hagi aga goe gi o hangaahai gulugulua huogodoo, mo o huaidu ala nogo hai.
9Au hagalee e hagamaamaa goe be e dumaalia adu gi di goe. Au ga hagaduadua goe i o hangaahai gulugulua ala nogo hai, gei goe ga iloo laa bolo ma ko Au go Dimaadua, gei ko Au go Tangada dela e hagaduadua goe.”
10Di laangi haingadaa ga dau mai. Taaligi dangada gaa hai hua giibeni. Nia hagamuamua guu hidi laa hongo nia mee huogodoo.
11Taaligi dangada gaa hidi ai di huaidu gu damanaiee. Deai dahi mee i nia mee digaula e dubu ai. Deai nadau goloo hagalabagau, nadau goloo madamada, be go nadau madamada gaa dubu i golo ai.
12Di madagoaa ga dau mai. Di laangi gu hoohoo mai, nia goloo huihui gu hagalee dono hadinga ai, idimaa di hagaduadua a Dimaadua gaa tale ang gi digau huogodoo.
13Deai tangada hui goloo e mouli duai ai, bolo e mee di daahi aga ana mee ala ne luudi ieia, idimaa di hagawelewele o Dimaadua la gaa tale ang gi digau huogodoo. Digau huaidu e deemee loo di mouli.
14Di buu gu iliili, digau huogodoo gu togomaalia gei tangada e mee di hana gi tauwa ai, idimaa di hagawelewele a God gaa tale ang gi digaula huogodoo.
15Teebagi damana e hai i hongo nia ala, tau magi mo tau hiigai i lodo nia hale. Tangada ma gaa hana gi daha mo di waahale le e made i lodo teebagi, gei tangada dela ma gaa noho i lodo di waahale le e lauwa i di magi mo di hiigai.
16Hunu gau gaa llele gi lodo nia gonduu gadoo be di mwuroi ne madagu i di gowaa maalama. Digaula huogodoo e mmae huoloo ang gi nadau huaidu.
17Nia lima o nia daangada huogodoo gu paagege mo nadau duli ga polepole.
18Digaula ga ulu gi nadau goloo lodo huaidu, gei nadau huaidina hagatau ga polepole. Nadau libogo gaa dahi, gei digaula huogodoo ga haga langaadia.

19Digaula gaa kili gi daha nadau goolo mono silber i hongo nia ala gadoo be nia geinga, idimaa nia goolo mo nia silber e deemee di haga dagaloaha digaula i di madagoaa Dimaadua ma ga llingi iha dono hagawelewele gi hongo digaula. Digaula e deemee di hai hegau gi nia maa belee hagadohu nadau hiigai, be e gai gi lodo nadau dinae. Nia goolo mono silber ne hidi ai digaula gi lodo di huaidu.
20I mua gei digaula nogo hagapuu gi nadau hau laagei madamada, gei nogo hai hegau gi nia maa e laagei nadau ada balu ieidu gulugulua. Deenei di hai o Dimaadua ne hai digaula gi de hiihai gi nadau maluagina logowaahee.
21Dimaadua ga helekai, “Au ga dumaalia gi digau mai i daha gi gaiaadia nia maluagina digaula, mo digau ala e oho nia haganoho gi kaina nia goloo digaula ga hagamilimilia.
22Au hagalee e haga deaadee di madagoaa di Hale Daumaha dela e aloho iei Au ga haga gulugulua, i di madagoaa digau gaiaa ma ga ulu gi lodo ga hagamilimilia di maa.
23“Nia mee huogodoo gu hinihini, tenua la guu honu i taaligi dangada, mo nia waahale la guu honu i taaligi.
24Au ga laha mai nnenua llauehe ala koia e huaidu gi di gowaa deenei, gaa hai digaula gi kaina godou hale. Godou daane ala koia e maaloo huoloo gaa lodo paagege i dogu madagoaa ma ga dumaalia gi nia henua ala i golo gi hagahuaidu ina nia gowaa ala e daumaha ai goodou.
25Tee hagadagadagagee ga dau mai. Goodou ga halahala di noho di aumaalia, gei goodou e deemee di gidee di maa.
26Di haingadaa nei ga daudali di haingadaa nei, gei di longo hagamanawa gee ga damanaiee. Goodou ga tangi anga gi nia soukohp bolo digaula gi haga iloo ina aga nia mee ma ga gidee ginaadou. Deai dahi mee mai digau hai mee dabu e hagi anga gi nia daangada ai, gei digau mmaadua hogi gu deai nadau mee e mee di hagi aga ai.
27Di king ga dangidangi, gei tama daane a maa gu deai dono hagadagadagagee ai. Nia daangada ga polepole i nadau mmaadagu. Au ga hagaduadua goodou gi godou hangaahai ala ne hai, gei ga hagi aga goodou gii hai be di godou hai dela ne hagi aga digau ala i golo. Deenei e hagamodongoohia adu gi goodou bolo ma ko Au go Dimaadua.”