Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Ubbaa Haariya GODAI Israa7eela biittaayyo hagaadan yaagees; ‘Wurssettaa! Ubbasaara biittaa bollan wurssettai gakkiis.
3Hekkoo, wurssettai intte bolla gakkiis! Taani ta hanqquwaa intte bolli yeddana. Taani intte oosuwaadan, intte bolli pirddana; intte tuna hanotaadan, taani inttena qaxxayana.
4Taani intteyyo qarettikkenne intteppe issuwaanne ashshikke. Taani tumaappe intte tuna hanotaa gaasuwan inttena qaxxayana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana’ yaagees.
5“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Bashshaa! Bashshaa bollan bashshai yees.
6Wurssetti gakkiis! Wurssettai gakkiis! I intte bollan denddiis. Be7ite, i gakkiis!
7Ha biittan de7iyaageetoo, intte pirddai gakkiis; wodee gakkiis; gallassai matattiis! Hegee shabbirssa gallassappe attin, deriyaa bollan ufaissan ililiyo gallassa gidenna.
8Ha77i matan taani ta hanqquwaa intte bolli gussana; ta yiilluwaakka intte bollan wurssana. Taani intte oosuwaadan, intte bolli pirddana; intte tuna hanotaadan, inttena qaxxayana.
9Taani intteyyo qarettikkenne intteppe issuwaanne ashshikke. Intte ogiyaadaaninne intte giddon de7iya tuna oosuwaadan, taani inttena qaxxayana. Yaatobare intte inttena shocidai tana GODAA gidiyoogaa erana.
10“‘Gallassai hageeho! Gakkiis! Intte pirddai gakkiis! Intte iitatettai aaciis; intte otoroikka ciiyiis.
11Makkalaa gaasuwan iita oosoi dariis; etappe, woikko eta coratettaappe, woikko eta duretettaappe, woikko eta bonchchuwaappe attanabi baawa.
12Wodee gakkiis; gallassaikka matattiis! Hanqqoi asaa ubbaa bollaana gidiyo gishshau, shammiyaagee ufaittoppo; woikko baizziyaageekka azzanoppo.
13Eti naa77ai paxa de7iyo peeshan, baizzidaagee ba baizzidoogaa guyye zaarenna. GODAA hanqqoi asaa ubbaa bolli yees; eta nagaraappe denddidaagan etappe issoinne ba shemppuwaa ashshenna.
14Ta hanqqoi asaa ubbaa bolli de7iyo gishshau, eti olau xurumbbaa punnidi, ubbabaa giigissikkokka, ooninne olau kiyenna.
15“‘Kareera olai, soora boshainne koshai de7ees. Katamaappe gaxan de7iyaagee olan haiqqana; katamaa giddon de7iyaageeti koshaaninne boshan wurana.
16Etappe kessi ekkidi attiyaageeti bantta nagaraa gaasuwan wombbaappe yashshan baqatida haraphphetudan, deriyaa bollan oolana.
17Kushe ubbai doccana; gulbbata ubbaikka haattaadan hanana.
18Eti waaruwaa maayana; qassi yashshan kokkorana. Eta som77oikka yeellaa maayana; eta huupheekka meedettana.

19Eti bantta biraa ogiyan olana; eta worqqaikka tunabaa gidana. GODAA hanqquwaa gallassi eta birainne eta worqqai eta ashshanau danddayenna. Etau xube gididi, nagaran gelissida birainne worqqai eta uluwaa kumidi, eta namisaappe ashshenna.
20“‘Eti bantta lo77o alleequwan otorettidosona; otorettidi hegeeta bantta tuna eeqanne yeellayiya misile medhdhanau go7ettidosona. Hegaa gishshau, taani hegeeta etau tunabaa kessaas.
21Taani eta alleequwaa omoodo oottada, allagaunne biittan sa7an de7iya iitatau aattada immin, eti a tunabaa kessana.
22He wode taani ta som77uwaa Israa7eelappe wora zaarana; qassi ta bonchcho Beeta Maqidasiyaa panggati gelidi tunissana.
23“‘Biittai ubbai suuttaa gussiyaageetun kumido gishshaunne katamaikka makkala oosuwan kumido gishshau, sanssalataa giigissa.
24Eta keettata baassa oottana mala, taani ubbaappe iita kawotettaa ehaana. Wolqqaamatu otoruwaakka taani xaissana; eta geeshsha sohotikka tunana.
25Bashshai yiyo wode, eti saruwaa koyana; shin demmokkona.
26Bashshai bashshaa bolli, qassi iita odoi iita oduwaa bolli yaana. Eti hananabaa yootiyaagaa, “Ne ajjuutaa yoota” yaagana. Qeesetussi tamaarissiyo timirttee xayana; cimatussikka zoriyoobi xayana.
27Kawoi yeekkana; halaqai hidootaa qanxxana; he biittaa asaa kushee yashshan kokkorana. Taani etau eta oosuwaadan oottana; eta pirddaadan, eta bolli pirddana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana’ yaagees” yaagiiddi yiis.