Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala falani ito nan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, Marigina Alatala ito nan falaxi Isirayila kaane xili ma, a naxa, ‘A danna nan fa ito ra! A danna bata a li yamanan tongon naaninne birin yi!
3Awa iki, a danna bata a li ɛ ma. N na n ma xɔlɔn nafama nɛn ɛ ma. N na ɛ makitima nɛn lan ɛ sigati kiin ma, n yi ɛ saran ɛ kɛwali xɔsixine ra.
4N mi kininkininma ɛ ma, n mi ɛ ratangama, amasɔtɔ n na ɛ sigati kiin nun ɛ kɛwali xɔsixine saranma nɛn ɛ ra. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’
5Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, ‘Gbalon fama, gbalon naxan ɲɔxɔn mi na!
6Feene danna nan na ra! A danna bata a li! A kelima nɛn ɛ xili ma! A fama!
7Ɛ tan yamanan muxune, ɛ waxatin bata a li! Waxati saxin bata a li ɛ ma, a lɔxɔn bata maso! Kɔntɔfinla na a ra! Sɛwa xui mi fa tema geyane fari sɔnɔn!
8Iki, n mi fa buma, n na n ma xɔlɔn nagodo ɛ ma, n ma bɔɲɛteen sigama nɛn han a danna ɛ xili ma. N na ɛ makitima nɛn lan ɛ sigati kiin ma, n yi ɛ saran ɛ kɛwali xɔsixine ra.
9N mi kininkininma ɛ ma, n mi ɛ ratangama, amasɔtɔ n na ɛ sigati kiin nun ɛ kɛwali xɔsixine saranma nɛn ɛ ra. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n tan Alatala, n tan nan ɛ ɲaxankatama.’ ”
10Lɔxɔn bata a li, a bata a li! Ɛ waxatin bata a li! Bɔnbɔ ti dunganna bata a maɲingi! Wason bata sabati ayi!
11Gbalon bata keli, a findi muxu ɲaxine ɲaxankata dunganna ra. E sese mi fa luma, e nafulu mi luma, e mi fa wuyama ayi, e nɔrɔ mi fa luma.
12Waxatin bata a li, lɔxɔn bata maso! Sare soon nama fa sɛwa, sare matiin nama fa sunu, bayo xɔlɔ gbeen fama yamaan birin xili ma.
13Sare matiin naxan matixi, a mi na sɔtɔma hali a mɔn lu a nii ra, bayo fe toon naxan tixi lan yamaan ma alo xiyena, na mi kalama, muxu yo mi a niin natangɛ masɔtɔ e hakɛne xɔn.
14Xɔtaan fema nɛn, feen birin yi yitɔn, koni muxu yo mi sigama yɛngɛni bayo n ma xɔlɔn bata godo yamaan birin xili ma.
15Yɛngɛn taan nabilinma nɛn, fitina furen nun fitina kamɛn yi so a yi! Naxanye burunna ra, ne yi faxa silanfanna ra. Naxanye taani, fitina kamɛn nun fitina furen yi ne halagi.
16Naxanye na e futuxulu, ne sa e luxunma nɛn geyane fari, e lu kutunɲɛ e yɛtɛ hakɛne fe ra alo ganban naxanye lanbanni.
17E birin fangan ɲanma nɛn, e birin xinbi xudine yi tu ayi, e lu alo igena.
18E e maxidima nɛn kasa bɛnbɛli dugine yi sununi, kuisanna yi e birin suxu, e yagi han, e birin yi e xunne bi sununi.

19E e wure gbetine wolima ayi nɛn kirane xɔn, e yi e mɛ e xɛmane ra alo se haramuxina. Bayo e gbetine nun e xɛmane mi nɔɛ e xunbɛ Alatalaa xɔlɔn lɔxɔni. Ne mi fa e wasɛ, e mi e ralugɛ, bayo ne nan e biraxi hakɛni.
20E bata waso ayi e nafunle xɔn e yi suxure xɔsixi haramuxine rafala e ra. Nanara, n tan Ala ne findima nɛn se xɔsine ra e xa.
21N na e birin findima nɛn yɛngɛ se tongoxine ra xɔɲɛne xa, fuyantenne yi e ba e yii yɛngɛni, e yi na raxɔsi.
22N na n xun xanbi soma nɛn e yi, muxune yi n ma yire kɛndɛna sariɲanna kala, mafu tiine yi so a kui, e yi a sariɲanna kala.
23Yɔlɔnxɔnne rafala, bayo faxan bata wara ayi yamanani, gbalon yi gbo ayi taani.
24Siyaan naxanye ɲaxu e birin xa, n ne rafama nɛn, e yi e banxine tongo e yii. N sɛnbɛmane wason ɲanma nɛn, e yire sariɲanxine sariɲanna yi kala.
25Kuisan waxatine na fa, e bɔɲɛ xunbenla fenma nɛn, koni e mi a toɛ!
26Gbalon sama nɛn gbalon fari, xibaru ɲaxine yi sa xibaru ɲaxine fari. E fe toon maxɔdinma nɛn nabine ma fata Ala ra, koni saraxaraline bama nɛn muxune xaranɲɛ sariyan ma, fonne fan yi ba maxadin tiyɛ.
27Mangan sunuma nɛn, manga diin yi yigitɛgɛ, yamanan muxune birin yiine yi xuruxurun gaxuni. N na e sigati kiin saranma nɛn e ra, n yi e kiti e kiti saxine xɔn, e yi a kolon a Alatala nan n na.