Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ Kuyie ntú bɛ kpɛrɛ dèèmu! Bɛ kó kumɑ̀nku kérínímu tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ kɛ tùɔ̀kɛní kɛ dèè.
3Díndi Isidɑyɛɛribɛ di kpɛrɛ dèèmu, m miɛkɛ yóó di yɛ̀mu kɛ̀ n di bekɛ́nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ́ di bekɛ́nɛ̀ isɔkɛ imɔu di dɔ̀ɔ̀ ì kpɛ́í.
4N yí yóó di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n yí yóó di coo, n di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ n yóó dɛ̀ ndi yietímu, di sɔkɛ di dɔ̀ɔ̀ ì doti di yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ̀ di bo bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nyíɛ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ mɛ̀ mɑ̀nnɛ̀mɛ̀ mɛɛ̀ kèríní kɛ yóó di do.
6Mɛyɛi ntɛ̃́nkɛ í díɛ́tìrì, mɛ̀ duunnímu, ntɛ mɛ kɛ tùɔ̀kɛní.
7Dikònnì diì doti di tenkɛ̀, dɛ mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛní kɛ̀ dɛ yiè ɑutɛ́ní. Dɛ̀ dò mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ kpɛ́í, dɛ tɛ̃́nkɛ í tú diwɛ̀ì bɛ kpɛ́í.
8Bɑ̀mbɑ̀ nwe m miɛkɛ dotimɛ̀ di ĩ́nkɛ̀, m miɛkɛ yóó di yɛ̀mu kɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ n dí bekɛ́nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀. Di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ n yóó dɛ̀ ndi yietímu, di dɔ̀ɔ̀ ìì sɔ̀kɛ imɔu kɛ̀ ìi do di yɔ ĩ́nkɛ̀.
9N yí yóó di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ n yí yóó di coo, n yóó bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ di sɔkɛ ḿbo di cuokɛ̀. Kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ puotì.
10Dɛ yiè tùɔ̀kɛnímu, dikònnì diì tùɔ̀kɛní, kɛ̀ kunɑsɑ̃́ɑ̃ bitɛ́, kɛ̀ tɛfentɛ̀ dɛukɛ.
11Kuyonku kuù ìtɛ́ kɛ còḿmú kɛ dò ndidɑ́ù kɛ puotì, di kpɛrɛ mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nkpɑɑ́, di kó kusṹkù nɛ̀ di kó kunɔɔ̀roo.
12Dɛ mɔ̀nnì kèrínímu, dɛ yiè tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ díɛ́tìrì, dɛ̀ bɑ́ nnɑɑti odonti, ofítíwè yɛ̀mmɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ í yóó bɛ̀ domɛ̀ kɛ́soó nhòmɔù.
13Wèè fiiti ò í yóó nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɛ́tɛ́ ò fìtɛ́ dɛ̀ bɑ́ kòò kpɑɑ́ fòù, tìì yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní tì í yóó soó nhòmɔù. Bɑ́ wè o yɛi ndoti o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ, òmɔù í wɛ̃ti kɛ bo pɛ́tɛ́ o wɛ̃rímú.
14Bɛ̀ yó nheumu sikpɑ̀rìheú kɛ́tũntɛ dɛmɔu, òmɔù mɛ nyí kɔrì dikpɑ̀nnì kɛ yɛ̃́ m miɛkɛ yɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndi.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo mbo ditowɑɑ̀ mudoò muù yóó bɛ̀ kùɔ, dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ nkɛ̀ dɛ̀ɛ kuɔ bɛ̀ɛ̀ bo sicɛ̃́ĩ miɛkɛ. Bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ mbɛ̀ yóó kú mudoò miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì miɛkɛ mutenkṹṹ nnɛ̀ dikònnì dɛɛ̀ bɛ̀ kũntinɛ̀.
16Bɛ̀ɛ̀ bo nɑ kɛ́yentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ kɔ̃mɛ kɛ́nkuɔ̀ mbɛ yɛi nkpɛ́í.
17Kɛ̀ bɛ bɑɑ̀ ncĩ̀tɛ, kɛ̀ bɛ núù nni ntú bɔ́kɛ̀ bɔ́kɛ̀.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ, nkɛ̀ bɛ̀ɛ kuó mɛyubii.

19Bɛ̀ bo mbuɔ̀nko bɛ díítí icɛ miɛkɛ kɛ̀ mɛsɔɔ nnɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀, Bɛ mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì yiè. Dɛ yiè bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́píɛ mbɛ bùòtɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ bɛ sɔɔ, ndɛɛ̀ do túmɛ̀ mɛyɛi nkó dikũ̀nnì.
20Bɛ sɑ̃tì kó kuwenniku kuù do te kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ tɛfentɛ̀. Bɛ̀ dɛ ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɛ bɔɔtenkɑɑnìi mɛsɔɔ nkpɛsi. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ pɛ̃̀.
21N yóó yóu kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ bɛɛ̀ dɛ̀ fèkɛ, bɛnitiyɛibɛ bɛɛ̀ yóó ɛí bɛ kpɛrɛ kɛ́ dɛ̀ kònnɛ̀ kɛ dɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ.
22N yóó mbúútóomu, kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩnkùnnɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì, bɛnitiyɛibɛ, bɛfèèbɛ̀ bɛɛ̀ tɑtiní Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ bo dì sĩ̀nkùnnɛ.
23Bɛ̀ mɑ̀ɑ́tí mɛfĩmmɛ mmɛ bɛ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ còúmmɛ̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ kuyonku sũ̀ṹ ndihɛì miɛkɛ.
24N yóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí ìì yóù kɛ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ iì kɔtɛní kɛ́fekɛ bɛ cɛ̃́ĩ, kɛ̀ bɛkpɑ̀rìbɛ̀ feíi deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ũ mbɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ bɛ̀ do feu yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃.
25Kukɔ̃m̀bɔ̀dorí kó diyiè kèrínímu kɛ̀ di bo wɑmmú wèè bo di dɛɛtɛ́ kɛ́mɔ́ntɛ́.
26Mɛ nyɛi nníí bo mpɛ̃nkóo kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ tùɔ̀kɛnímu, kɛ̀ di nyɛtì tiì nkɛ tɑti titɛtì, kɛ̀ di wɑmmú m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòò bo di nɑ́kɛ́ nh ò bɛnkɛ tì kɛ́mɔ́ntɛ́. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyɛ̃́ ikuɔ́, bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ nduɔ̀ nyitié.
27Okpɑ̀ɑ̀tì bo mbo yɛkúdɑbùò mmiɛkɛ kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ɛ ɑutɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ, kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ nɔu nkpeutí. N yóó dɔɔ̀ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ, kɛ́bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè ò mɑ̀nnɛ̀ tìì beéntì, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n tú mɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.