Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo n kɔtɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɔku, kɛ̀ ti tɑ yɛtuo yɛ̀ɛ̀ wetínɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo kubɑkù yoú nɛ̀ tɛ dɑ̀nkù.
2Kɛ̀ tɛ okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìnùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ dikéè
3Tɛ bòrì ììkɛ̀ dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ kudɑ̀nkù ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔku bɛ̀ ce kù kɛ dɑ̀ri yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ tidieti mɑtì dɛ̀ bo kɛ tɛ̀ wetí nɛ̀ tìì sɔkɛ́ titɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ bo tìtɑ̃ɑ̃ti tìtɑ̃ɑ̃ti.
4Dɛ kó tidieti ììkɛ̀ kɛ̀ mɛfíè mmɑmɛ̀ sokɛ́ dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ bo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù kɛ̀ mɛ̀ okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìnùmmù kɛ̀ ti bòrɛ̀ bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀.
5Kɛ̀ dɛĩ́nkɛ̀ kó tidieti mɔpúrìnɛ̀ dɛfũ̀ɔ̃̀ nɛ̀ dɛcuokɛ̀ kpɛti, kɛ yɛ̃́ tɛ kpɑ̃́nkpɑ̃́ntì kó imɑrí tì ɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀. Dɛ kó tidieti do sɔkɛ́ tìtɑ̃ɑ̃ti tìtɑ̃ɑ̃ti ndi, tì í mɔkɛ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ titɛtì dòmmɛ̀.
7Kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ kumɑrí mɑkù wetínɛ̀ yɛtuo yɛ̀ɛ̀ bo ditowɑɑ̀, kɛ̀ ku okùmɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ yɛtuo kɔ̃mɛ,
8Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku kó yɛtuo okùmɛ̀ do bomɛ̀ mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù ndi, dìì tou do bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ di mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù.
9Dɛ kó yɛtuo fũ̀ɔ̃̀ kɛ̀ dibòrì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kèríní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku bɛ̀ bo ntɑɑ̀ dɛ̀.
10Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù kó kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ yɛtuo bo kɛ wetí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ wetí tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ nɛ̀ tɛ dɑ̀nkù.
11Kɛ̀ mɛfíè mmɑmɛ̀ bo yɛ cuokɛ̀ kɛ dònnɛ̀ yɛtɛyɛ̀ do dòmmɛ̀, mɛokùmɛ̀ nɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ nɛ̀ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ yɛ dɔmmɛ nɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀.
12Dɛ kó yɛtuo yɛ̀ɛ̀ bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɑ́ dì kɛ̀ di mɔ̀kɛ dibòrì, kɛ̀ di dònnɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kpɛti kpɛyɛ do dòmmɛ̀, kɛ bo bɑ́ kùù cɛ mɑ̀nku kɛ wetí kumɑrí kùù perí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
13Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Tidieti tìì mɛ mbo kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, kɛ wetí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tidieti nti, ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú bɛ̀ níí yóó dɛ nkɑri kɛ́di mudiì bɛ̀ pɑ̃ mù Kuyie, kɛ dɛ ndɔú mbɛ̀ kù pɑ̃ tìì diitì nɛ̀ bɛ̀ kù fìé ìì wũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmu nɛ̀ mɛ nhũtímù kpɛ́í. Dɛ kó dibòrì tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛri ndi.
14Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ níí tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dibòrì sɑ̀ɑ̀rì miɛkɛ, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɛnnɛ̀ bɛ yɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ tì ikuɔ́ tɔ̃mmú kɛ́kɔtɛ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ borɛ̀, bɛ̀ɛ tì dɔu ndɛndɛ kɛ́ceetɛ titɛtì kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kɔtɛ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ borɛ̀. Ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì nti.
15Ò dèè dìì mɔ̀nnì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kó mubennímù kɛ́ntɔ kɛ̀ ti yɛ dibòrì dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kòò bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù kó kuduotí kɛ́fitɛ́.
16Kòo bennɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kupíkù nɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ́fitɛ́.
17Kòo bennɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ́fitɛ́.
18Kòo bennɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) kɛ́fitɛ́.
19Kòo bennɛ́ dɛyììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250).

20Kòo bennɛ́ kuduotí kùù fitɛ́ tɛ píìtì tinɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ku okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250). Ku pɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250). Kuù do yɑɑ̀tì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dihɛì kpɛsi.