Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मेकोमी आं कली लाङगा गे ङा लाङगा उत्तर गे चाक्‍ती। मिनु मेकोमी आं कली परमप्रभु यावे आ खिं नु उत्तर गे ङा खिं आ आइक्‍ची ङा कोठा गे लाइक्‍ती। इजीकीएल ४०:१७; इजीकीएल ४१:९,१०,१३
2मेको खिं उत्तर गे सहे का कुबीत लाइश्‍शो नु ५० कुबीत ब्रेम्‍शो बाक्‍त। कुबीत का ०.५ मिटर बाक्‍ब।
3आगा ङा लाङगा २० कुबीत बाक्‍त। लाङगा गे ङा लाङगा ङा फुल्‍लु ब्रशो लां गे कोव़शो कोठा तारी अर्को तला सां बाक्‍तेक्‍म।
4कोठा आन ङोंइती आन आगा गे १० कुबीत ब्रेम्‍शो नु सहे का कुबीत लाइश्‍शो लां का बाक्‍त। मेको आन लाप्‍चो उत्तर गे कोव़शो बाक्‍तेक्‍म। कुबीत का ०.५ मिटर बाक्‍ब।
5आ तार ङा कोठा ठेयब लां बाक्‍तीके आगा नु दाते ङा कोठा आन क्‍येङा आइक्‍च बाक्‍तेक्‍म।
6मारदे हना मेको तला सां बाक्‍तेक्‍म। मेको आन के लाङगा ङा थाम खोदेंशो पा थाम मबाक्‍म। मोपतीके आइदी ङा नु दाते ङा कोठा आन क्‍येङा, मेको आ तार ङा कोठा आइक्‍च बाक्‍तेक्‍म।
7मेकेर कोठा आन ङोंइती गारो का बाक्‍त। मेको गारो ५० कुबीत लाइश्‍शो बाक्‍त।
8लाङगा गे ङा लाङगा ङा कोठा आन लहर ५० कुबीत लाइश्‍शो बाक्‍त। तन्‍न परमप्रभु यावे आ खिं आ आइक्‍था ङा सहे का कुबीत लाइश्‍शो बाक्‍त।
9पूर्ब रे आगा ङा कोठापुकी ओव़चा कली लां का बाक्‍त। मोपा लाङगा गे ङा लाङगा ओव़ने चाप्‍शो बाक्‍तेक्‍म।
10मेको लां आ ब्रेम्‍शो गारो सम्‍म थिशो बाक्‍त। परमप्रभु यावे आ खिं आ आइक्‍ची दक्‍खिन गे यो कोठा बाक्‍तेक्‍म।
11मेको आन ङोंइती गाक्‍तीक लां का बाक्‍त। मेको कोठा उत्तर ङा खोदेंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन खोदेंशो लाइश्‍शो नु ब्रेम्‍शो बाक्‍तेक्‍म। लाङगा लतीके लाप्‍चो नु मेको आ एर ओंथ नेल्‍ल खाल का ङा बाक्‍तेक्‍म।
12दक्‍खिन ङा कोठा ओव़तीक लां आ ङोंइती अर्को लां ब्राशो बाक्‍त। मेको लां पूर्ब गे लत।
13मिनु मेकोमी आं कली “परमप्रभु यावे आ खिं ङा श्‍येत्‍थ बाक्‍तीके आइक्‍ची उत्तर गे नु दक्‍खिन गे ङा कोठापुकी चढ़ेब आन कोठा बाक्‍नीम। मेकेर परमप्रभु यावे आ ङोंइती बाक्‍शो चढ़ेबपुकीमी नेल्‍ल क्‍येङा चोव़खो चढ़ेशो ब्‍वाइनीम। मेकेर नेल्‍ल क्‍येङा चोव़खो चढे़शो, अन्‍न चढ़ेशो, पाप आ पर्बम चढ़ेशो नु दोस आ पर्बम चढ़ेशो वोइक्‍नीम। मारदे हना मेको चोव़खो बाक्‍तीके बाक्‍ब।
14मिनु चढ़ेबपुकी चोव़खो बाक्‍तीकेम ओव़मानु, आन फेक्‍शो गेय पतीक वा मप्रुइक्‍थु, लाङगा ग्रूचा मदुम्‍नीम। मारदे हना मेको चोव़खो वा बाक्‍नीम। मेकोपुकी मुर आन दातेम लचा क्‍येङा ङोंइती अर्को वा फेक्‍चा माल्‍नीम” देंत। इजीकीएल ४४:१९
15मिनु मेकोम परमप्रभु यावे आ खिं आगा पुक्‍ने थुम्‍तु। मिनु आं कली पूर्ब ङा लाप्‍चो रे पा लाङगा ग्रुंइताक्‍यी। मिनु परमप्रभु यावे आ खिं आ एर ओंथ लाङगा गे ङा लाङगा नेल्‍ल पुक्‍तु।
16मेकोमी आ पुक्‍तीकेम पूर्ब गे पुक्‍तु। मेको ५ सहे कुबीत बाक्‍त।
17मिनु मेकोम आ पुक्‍तीकेमी उत्तर गे पुक्‍तु। मेको यो ५ सहे कुबीत बाक्‍त।
18मिनु मेकोम आ पुक्‍तीकेमी दक्‍खिन गे पुक्‍तु। मेको यो ५ सहे कुबीत बाक्‍त।

19मिनु मेकोम आ पुक्‍तीकेमी पच्‍छिम गे पुक्‍तु। मेको यो ५ सहे कुबीत बाक्‍त।
20मोपा मेकोमी पूर्ब, उत्तर, दक्‍खिन नु पच्‍छिम नेल्‍ल पुक्‍तु। मेको आ एर ओंथ गारो का बाक्‍त। मेको ५ सहे कुबीत लाइश्‍शो नु ५ सहे कुबीत ब्रेम्‍शो बाक्‍त। परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीके नु मुर आन बाक्‍तीके तिल्‍चा कली मोदेंशो पशो बाक्‍त।