Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ gugbãntoo oi e ua sɛ̃́iau e kpɛ́ pↄ́ kpaaĩa ń ua plaadeo bↄaa ń kpɛ́ pↄ́ kú gugbãntoo oio.
2Kpɛ́pi gbã̀a gã̀sĩsuu basↄoɛ, a yàasa blakwi, a lɛ́ ɛlɛa gugbãntoowa.
3Ua plaade ku kpɛ́pi ń Lua kpɛ́o zãnguo, a yàasa gã̀sĩsuu baoɛ. Kpɛ́pi kpaaĩa ń ua sɛ̃́ia gbɛ pↄ́ kpálɛaoɛ. Kpɛ́ didikↄ̃a lɛɛ àaↄ̃ kpaaĩa ń Lua kpɛ́ kpɛ́nɛↄ.
4Gɛ̃kĩi ku kpɛ́nɛpiↄ zãnguo, a yàasa gã̀sĩsuu kwi, a gbã̀a basↄo. Kpɛ́pi lɛ́ ɛlɛa gugbãntoowa.
5Kpɛ́nɛ pↄ́ kú musu yàasa i ka kpɛ́nɛ pↄ́ kú zĩ́lɛ ń guoowao, gɛ̃kĩi pↄ́ kú we yã́i.
6Musu kpɛ́nɛpiↄ gbapɛlɛↄ vĩ lán ua pↄ́wao. A yã́i kpɛ́nɛpiↄ gu kɛ̃́sãa kpɛ́nɛ pↄ́ kú zĩ́lɛ ń guooↄzi.
7Bĩ́i kú kpɛ́pi kpɛɛlɛ ua sɛ̃́ia oi, à pã̀i e gã̀sĩsuu blakwi.
8Asa ua sɛ̃́ia oi kpɛ́pi gbã̀a gã̀sĩsuu blakwiɛ. Lua kpɛ́ oi sↄ̃ gã̀sĩsuu basↄo.
9Kpɛ́nɛpiↄ gɛ̃kĩi kú zĩ́lɛ gukpɛ oi. A lɛ́pi ɛlɛa ua sɛ̃́iawa.
10Kpɛ́nɛↄ nana bĩ́iwa Lua kpɛ́ gɛↄmidↄkĩi oi lↄ, bↄaa ń kpɛ́ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oio.
11Gɛ̃kĩi ku kpɛ́nɛpiↄ zãnguo lán kpɛ́nɛ pↄ́ aa ku gugbãntoo oiↄ pↄ́wa. A gbã̀a ń a yàasao sáaɛ. Gugbãntoo oi kpɛ́nɛpiↄ gɛ̃kĩi ń ń zↄ̃ↄo ń ń lɛ́ↄ sáa
12ń gɛↄmidↄkĩi pↄ́ↄɛ. Zɛ́ pↄ́ wì gɛ̃u ku gɛ̃kĩi miwa bĩ́i saɛ gukpɛ oi lán gugbãntoo oi pↄ́wa.
13Ɔ̃ gbɛ̃́pi òmɛɛ: Gugbãntoo oi kpɛ́nɛↄ ń gɛↄmidↄkĩi oi kpɛ́nɛ pↄ́ kpaaĩa ń ua plaadeↄ kua adoaɛ. Wekĩi sa'ona pↄ́ aaì sↄ̃ Diiziↄ lí Dii pↄ́ↄ bleu. Wekĩi aali Dii pↄ́ↄ kálɛu, pↄ́wɛnti ń duun awakpabↄↄ ń tàae fĩabobↄↄ, kɛ́ gupi kua adoa yã́i.
14Tó sa'onaↄ gɛ̃̀u, aasuli bↄ gu pↄ́ a kua adoapiu aa gɛ̃ ua sɛ̃́iauo, sema aa ń pↄkasa pↄ́ aaì zĩkɛòↄ tò we gĩa, asa pↄ́piↄ kua adoaɛ. E aaↄ gɛ́ bↄi gbɛ̃́ↄwa, aali pↄkasa lilɛ.
15Kɛ́ à Lua kpɛ́ ua plaade yↄ̃̀ a làa, à ma sɛ bↄ̀manↄ ń bↄlɛ pↄ́ kú gukpɛ oi lɛ́o, ↄ̃ a yↄ̃̀ à lìai.
16Gukpɛ bĩ́i gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄooɛ.
17Gugbãntoo bĩ́i gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄooɛ lↄ.
18Gɛↄmidↄkĩi bĩ́i gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄooɛ lↄ.

19Ɔ̃ à gɛ̀ bɛ'aɛ bĩ́i yↄ̃̀, à kɛ̀ gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄoo lↄ.
20Màa à a bĩ́i yↄ̃̀ à lìai kpɛ síiↄ̃ píi. A yàasa ń a gbã̀ao gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄooɛ píi. Bĩ́ipi pↄ́ pↄ́ dɛ Lua pↄ́ ũ kɛ̃̀kↄ̃wa ń pↄ́ pↄ́ dɛ Lua pↄ́ ũoo.