Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana huuphessa bagga penggiyaara kare dabaabaa kaalettiis; kaalettidi Beeta Maqidasiyaa giddo dabaabaa gimbbiyaara oiqettida keettaakko, tana ehiis.
2Ha keettai 100 wara adussanne 50 wara aaho.
3Ha keettaayyo issi issi maskkooteti Beeta Maqidasiyaa xeelloosona; harati qassi kare dabaabaa xeelloosona. He keettaa kifileti heezzu pooqe keexettidosona.
4He kifiletu penggeti huuphessi xeelloosona. Etappe sintta baggaara 10 wara aahonne 100 wara adussa gidida, hemettiyo ogee de7ees.
5He keettaayyo bolla heezzantto pooqee naa77anttuwaappe xuummees; naa77anttoi qassi koiruwaappe xuummees. Gaasotaikka eti issoi issuwaappe guyye shiiqi shiiqidi gimbbettido gishshaassa.
6Qassi eti heezzu pooqe gidiyo gishshaassanne kare dabaaban de7iya hara keettatudan, etayyo tuussai bainna gishshaassa.
7He kifiletuppe sintta baggaara, kare dabaabaa giddon 50 wara aduqqiya dirssaa gimbbeenne hara issi keettaa godai 50 wara aduqqiyaagee de7ees.
9Ha hara keettaa penggee arshsho baggaara de7ees.
10Hegaadankka, Beeta Maqidasiyaappe tohossa baggaara kare dabaaban hara keettai de7ees.
11He keettaa kifiletu sinttan asai hemettiyo ogee de7ees. He keettai huuphessa baggan de7iya keettaara issi mala; adussatettai, aahotettai, kifiletinne penggeti ubbai issi mala.
12Ha keettaa sinttankka hara keettainne dirssaa gimbbee de7ees. He keettaa penggeekka arshsho baggaara de7ees.
13Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana hagaadan yaagiis; “Hageeti kifileti, huuphessaaranne tohossaara Beeta Maqidasiyaa kare dabaabaakko xeelliyaageeti qeesetu kifileta. Eta giddon GODAASSI oottiya qeeseti ubbaappe aadhdhida geeshsha qumaa maana. He kifileti geeshsha gidido gishshau, ubbaappe aadhdhida geeshsha imota, hegeetinne kattaa yarshshuwaa, nagaraa yarshshuwaanne naaquwaa yarshshuwaa ubbaa, eti hegan wottana.
14Beeta Maqidasiyaa gelida qeeseti kare dabaabaa kiyiyo wode, GODAASSI oottiyo wode maayido geeshsha maayuwaa kessidi, he kifiletun wottennan kiyokkona. Aissi giikko, maayoti geeshsha. Eti kare asaakko kiyiiddi, kase maayiyo hara maayota maayidi kiyanau koshshees” yaagiis.
15He bitanee Beeta Maqidasiyaa kare dabaaban de7iya keettata likki wurssidi, arshsho baggi xeelliya dirssaa penggiyaara tana kare kessiis. Kessidi Beeta Maqidasiyaa heeraa yuushshi aattidi likkiis.
16Likkiyo gatimaa ekkidi, arshsho baggaa likkin, zananai 500 wara gidiis.
17Simmidi huuphessa baggaa he gatiman likkiis; likkin 500 wara gidiis.
18Simmidi tohossa baggaa likkiis; likkin 500 wara gidiis.
19Simmidikka arggo baggaa likkiis; ikka 500 wara gidiis.

20Hegaadan oottidi, i oiddu baggatakka likkiis. A yuushuwan 500 wara aduqqidi, 500 wara aakkiya dirssaa gimbbee de7ees. He gimbbee geeshsha sohuwaa hankko coo sohuwaappe shaakkanaassa.