Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gei taane deelaa gaa lahi au gi lodo di malae i daha, gaa dagi au gi lodo di hale dela i baahi ngeia o di Hale Daumaha, hagalee mogowaa i di hale dela i di bida gi dai di Hale Daumaha.
2Di hale deenei le e 150 piidi di looloo ge e 75 piidi di palaha.
3Di baahi dela e huli gi di gowaa maalama le e 34 piidi di palaha, e pigi anga hua gi di baahi di Hale Daumaha, gei di baahi dela i golo e huli adu gi di abaaba hadu o di malae i daha. Di maa e dolu ono baba, nia maa e haganoho adu gi tua hagatau ia gi lala.
4I di baahi gi ngeia o di hale deenei e iai di ala i golo e 16 piidi di palaha ge e 168 piidi di looloo, e iai nia bontai i di baahi deelaa.
5Nia ruum ala i di hada mugi nua o di Hale deenei le e lligi i nia mee ala i mugi lodo mo nia mee ala i mugi lala, idimaa nia maa ala e haganoho adu gi tua.
6Nia ruum o nia hada huogodoo aanei ono balanda gei deai ono duludulu e togo aga nia maa ai, be di hai o nia hale ala i lodo di gowaa maalama i tua.
7Di hada dela i mugi lala i baahi gi tua di hale deenei le e maadolu e 84 piidi, di bida looloo; gei nia ruum labelaa i golo i lodo nia piidi 84 ala e dubu i golo. I di hada mugi nua di hale deenei e iai nia ruum i golo e hagatau adu e daudali hua di looloo o di hale.
9I lala o nia ruum e lua aanei i di bida gi tua o di hale deenei, e iai di gowaa dela e daamada ai di abaaba o di gowaa daahaa, e iai di bontai e ulu adu gi tua gi lodo di malae i daha. I di baahi ngaaga o di Hale Daumaha e iai di hale i golo e hai labelaa beelaa, e hagalee e mogowaa i di hale dela i di bida hagaodi gi dai o di Hale Daumaha.
11I mua nia ruum aalaa e iai di gowaa haele ai i golo, e hai gadoo be di gowaa dela i baahi ngeia, dono hagatau e hai hua be di maa, dono hau e hai hua be di maa, mo ono bontai e ulu ai gi lodo e hai hua be di maa.
12E iai nia bontai i baahi gi lala nia ruum aalaa i di baahi ngaaga o di hale deelaa, i di hagaodi gi dua di gowaa dela ne daamada ai di abaaba deelaa.
13Taane deelaa ga helekai mai, “Nia hale e lua aanei huogodoo le e dabuaahia. Digau hai mee dabu e ulu gi lodo nia gowaa aanei i mua o Dimaadua e gai nia tigidaumaha ala koia e dabuaahia i golo. Idimaa nia ruum aalaa la koia e dabu, dela gei digau hai mee dabu e dugu nia tigidaumaha ala koia e dabuaahia gi nia gowaa aalaa: Nia tigidaumaha o nia huwa laagau, nia tigidaumaha di wwede di huaidu, mo nia tigidaumaha haagi.
14Di madagoaa o digau hai mee dabu ala gu i lodo di Hale Daumaha gaa bolo e ulu ia gi lodo di malae i daha, gei digaula e hai gi liagi gi daha nadau gahu dabu ala nogo ulu ai nogo hai nadau hegau dabu ang gi Dimaadua, gaa dugu gi lodo nia ruum dabuaahia aanei. Digaula e hai gi ulu nadau huai goloo i mua di nadau ulu ia gi di gowaa dela e dagabuli ai digau dogologo.”
15Di madagoaa taane ne lawa di hagatau i lodo di gowaa o di Hale Daumaha, gei mee gaa lahi au gi daha mo di bontai i baahi gi dua, ga hagatau i tua di gowaa deelaa.
16Gei mee ga gaamai dana laagau hagatau mee, ga hagatau i di baahi gi dua, gei di maa e 840 piidi.
17Gei mee ga hagatau i di baahi gi ngeia, di baahi gi ngaaga, mo di baahi gi dai, nia baahi huogodoo e lloo hua be di mee e dahi e dagi 840 piidi.
20Malaa, di abaaba deelaa e daabui mai nia madaaduge huogodoo e 840 piidi i nia baahi dagidahi. Di abaaba le e duuli gi daha nia mee ala e dabu, gi daha mo nia mee ala hagalee e dabu.