Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, amo dunu da na gadili dibifufu amoga oule golili sa:ili, diasu amo da Debolo ea gadili (north) la:idi gala diasu da gududili la:idi gagui gadenene amoga oule asi.
2Amo diasu ea defei da seda 50 mida amola ba:de da 25 mida.
3Amo diasu la:idi afae ea midadi amo da dibi (ea ba:de da 10 mida) Debolo dafulili dialebe ba:i, amola la:idi eno amo da gadili dibifufu igiga fa:i ba:i. Amo diasu da dadu udiana da:iya gagui.
4Amo diasu ea ga (north) la:idi, amoga henesu logo ea seda defei da 50 mida amola ba:de defei da 5 mida, amo dialebe ba:i. Gadili da logo holelesisi ba:i.
5Amo diasuga, sesei gadodili da ba:de hame amola ea baiga sesei da ba:de agoane ba:i.
6Amo diasu sesei da duni bugi da:iya hame gagui. Bai ilia da dadu udiana da:iya gagui.
7-
8Amo diasu gadili dobea ea bai da defei 25 mida amoga igiga gagui, sesei hame galu. Be 25 mida eno amo ganodini sesei gagui dialebe ba:i. Be dabuagado dobea fei 50 mida defei huluane amo ganodini sesei gagui dialebe ba:i.
9-
10Sesei aduna, diasu ea gusudili la:ididili gagui, amo hagudu, ganodini dibifufu ea gagoi muni hamoi soge amoga, gadili dibifufu amoga masa:ne logo holei ba:i. Debolo ea ga (south) la:idi, amoga diasu eno amo diasu defele, diasu Debolo gududili la:idi gagui, amo gadenene lelebe ba:i.
11Sesei midadi henesu logo amo da henesu logo ga (north) dialebe afae amo defele, dialebe ba:i. Amo logo ea defei amola gagui hou amola logo holelesisi da amo ga dialebe logo defeledafa ba:i.
12Amo sesei (diasu ea gadili (south) la:idi diala) hagudu, gusudili la:idi dobea fei mui amoga, logo ga:su ba:i.
13Amo dunu da nama amane sia:i, “Amo diasu aduna da hadigi. Amo ganodini, gobele salasu dunu (amo da Hina Gode Ea midadi amoma maha) ilia da hadigidafa iasu (gagoma iasu amola gobele salasu amo da wadela:i hou gogolema:ne olofoma:ne o dabe ima:ne) amo naha.
14Gobele salasu dunu da Debolo Diasu hawa: hamonanu, dibifufu hamega gadili masusa: dawa:sea, ilia da abula ilia da Hina Gode Ea hawa: hamonanebe sali, amo gisa:le fasili amo diasu ganodini yolesimu. Ilia da dunu eno ilia gilisisu hamega gadili masunuba:le, abula eno salimu.”
15Amo dunu da Debolo sogebi amo ganodini defei dagole, e da na gusudili logo holei amoga oule asili, Debolo soge ea gadili amo defei.
16E da galiamo defesu lale, gusudili la:idi defei. Ea defei da 250 mida agoane ba:i.
17Amalalu, e da ga (north) la:idi amola ga (south) la:idi amola gududili la:idi huluane defei. Huluane defei da defele ba:i, amo 250 mida.
20Amaiba:le, gagoi da dibifufu amoga ononone disi. La:idila la:idilale huluane da 250 mida defei. Amo gagoi ganodini da hadigi la:idi amola hame hadigi la:idi sogebi elaafafai dagoi ba:i.