Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni otɑ̃ɑ̃̀tɑ̃ɑ̃́nwè, diyiè ketirì yiè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: N yí yɑ̀ ò dɛu kɛ mɑ̀nnɛ̀ mù.
3M bo yĩ́ ò dònnɛ̀ Dimɑɑ tɑ̃rì kó mutediɛmù mmu bɛ̀ tu mù sɛ́tìrì, mùù mɔ̀kɛ ibɑkɛ sɑ̀ɑ̀yì nɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ̀ mu bɑkɛ dèkɛ kɛ́kɑ́ɑ́ ntiwɛtì.
4Fɛtɑɑfɛ̀ fɛɛ̀ te kɛ̀ mù kòtɛ́, mù fìíkú kunɛ́cɛ ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ̀ mɛniɛ mpũɔ̃̀ mù fìíkú dɛ̀, kɛ bónkùnko dikpɑ́ɑ̀ kó dɛtie ndɛmɔu.
5Dɛɛ̀ te kɛ̀ mù òkɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛtɛrɛ̀ dɛmɔu kɛ yɛ̀ yɛtepɑ̀ɑ̀ mpɛ́u, kɛ̀ mu bɑkɛ wuɔ̀ mmɛniɛ mmù sɑ̀nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
6Kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó tinɔ̀tì timɔu yĩɛ̃ mmu bɑkɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tiwɑnwɑntì timɔu pɛí mu tɑkɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u diɛku mu dɛ́ɛ̀.
7Mu cómmɛ̀ nɛ̀ mu bɑkɛ yɛ̀rimɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wennimu kɛ yɛ̃́ mu cĩɛ̃ nfìíkúmɛ̀ mɛniɛ nsũ dɛ̀.
8Dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì dɛɛ̀ bo n kó kupúú miɛkɛ, mùmɑmù do í mù mɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì, mùmɑmù kó ibɑkɛ do í mɑnnɛ̀ mu kpɛyi. Bɛ̀ tu dɛ̀ pɑdɑtɑ́nnì mùmɑmù kó ibɑkɛ pɑ̀nyì do í mɑnnɛ̀ mu kpɛyi, mutie mɑmù do í mù mɑ̀nnɛ̀ kuwenniku n kó kupúú miɛkɛ.
9N do mù ɑ̃nnɛ́ tifɑ̃ɑ̃̀sɑ̀ɑ̀tì nti kɛ̀ mù nwenni, dɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ bo n kó kupúú Edɛnni miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ mmù yɑɑ́.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú, mù òkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ mu bɑkɛ tùɔ̀kɛ tiwɛtì dɛɛ̀ mù ɑ̃nnɛ́ tɛfentɛ̀.
11Dɛɛ̀ te kɛ̀ m mù duɔ́ nkɛtenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè, kòò mù dɔ̀ɔ̀ mù mɑ̀nnɛ̀ dɛ̀, m mu dootóomu.
12Kɛ̀ bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀, bɛnitiyonkubɛ mù kɔ̃ṹ kɛ dɔúnko kɛ̀ mù duɔ́ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀, tibiti timɔu miɛkɛ, kɛ̀ mu bɑkɛ kèkɛ́ kɛ duɔ́ yɛkondɑkɛ yɛmɔu miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ do mù diɛku kɛ̀ bɛ̀ mù yóu kɛ ìtɛ́.
13Kɛ̀ tinɔ̀tì timɔu botí commu mu kũ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tiwɑnwɑntì timɔu nɑ̀ù mu bɑkɛ.
14Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ còḿmú inɛ́cɛ kɛ̀ mɛniɛ ndɛ̀ sɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ mùmɑmù muù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ okɛ̀, kɛ̀ mu bɑkɛ nkɑ́ɑ́ ntiwɛtì, kɛ́nte kɛ̀ mùù mɔɔtɛ tɛfentɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛmɔu dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́kúmu kɛ́tɑ kɛtenkɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kudɔnkù.
15Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Sɛ́tìrì kó mutie tɑ dìì yiè kudɔnkù diì yiè ndi n duɔ́mmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ kɑ̀ri mukṹṹ, muù kpɛ́í nte kɛ̀ n còńnɛ́ ikó mbɑ́ ì tɛ̃́nkɛ í pũɔ̃̀ nkɛ̀ yɛbirɛ kũ̀ṹ, kɛ̀ dɛ̀ bììtoo kɛ̀ Dimɑɑ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó dɛtie dɛmɔu kpeí.
16M mù bɔntɛ́ní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ mùu tɑ kudɔnkù kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ keè, kɛ̀ dɛ̀ɛ domu yɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì. Dɛtie ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo n kó kupúú Edɛnni miɛkɛ nɛ̀ Dimɑɑ kó dɛtediɛrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛ́u kubooku kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑti.
17Ibotí miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do mù cuɔ́ kɛ diɛku mu dɛ́ɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ mudoò miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kudɔnkù.
18Dɛtie ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo n kó kupúú Edɛnni miɛkɛ mùmɑmù do í mù mɑ̀nnɛ̀ kuwenniku nɛ̀ mɛokùmɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ bɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù nɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ dikpɑ̀nnì miɛkɛ kɛ tɑ kudɔnkù. Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ bɛ kpɛrɛ yó mmɛ ndò. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!